Home

Rentefritt lån mellom selskap

SCCs interesse i å yte lån til Statoil Angola var bare begrunnet i de renteinntekter lånet ga. Et rentefritt lån fra dette selskapet ville hatt karakter av en ensidig kredittytelse. Statoils interesse for å yte lånet knyttet seg først og fremst til forventet avkastning av driften, og ikke til kredittgivningen Fordelene med rentefritt lån. Om du klarer å anskaffe et rentefritt lån, har du fordeler mange låntakere drømmer om. Når det er sagt, vil det være vanskelig å oppnå disse fordelene, fordi det er såpass vanskelig å få et lån av betydelig størrelse uten renter Et slikt lån kan være ordinært, eller det kan være såkalt ansvarlig. Et ansvarlig lån kjennetegnes ved at det står tilbake for andre lån dersom selskapet skulle gå konkurs. Ansvarlige lån kan gjøre det lettere å få ordinære lån fra andre långivere, da ordinære lån vil ha bedre prioritet, selv uten sikkerhet Det enkelte SPV-selskap kan være finansiert med lån som er gitt internt mellom selskapene i konsernet, men som bare i varierende grad er formalisert. Det følger av aksjeloven § 3-9 at vesentlige avtaler mellom konsernselskaper skal foreligge skriftlig. Det bør derfor utarbeides en skriftlig låneavtale mellom partene Gi lån til aksjeselskapet ditt. Eksempel på låneavtale mellom aksjeeier og aksjeselskap. Dette er ofte det rimeligste og beste ved mindre investeringer, og spesielt hvis du er eneeier. Du slipper dyre honorarer til revisor/advokat, noe du ikke slipper unna ved en økning av aksjekapitalen

Skjermingsrenten for ekstra skatt på renter på lån fra personlige skattytere til selskap (sktl § 5-22) fastsettes av Skattedirektoratet på grunnlag av rentesatsen som publiseres av Norges Bank de datoene som følger av Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5-22-4 Renter på lån til selskap. Husk at renter på et lån fra personlig skattyter til selskap blir beskattet høyere enn vanlige renteinntekter dersom renten er over skjermingsrenten (som for sep-okt 2018 er på 0,8%). Derfor vil det ofte i praksis være best å gi slike lån rentefritt eller tilsvarende skjermingsrenten Dersom begge selskap går med overskudd og betaler skatt, er det normalt ikke noe problem med å gi rentefrie lån (og leverandørgjeld kan alltid gis rentefritt). Hører derimot et av selskapene hjemme i utlandet, kan ting fort bli mer komplisert 7.10.2015 fikk vi regelen om at lån til personlig aksjonær skal beskattes som utbytte. Selv om det blir beskattet som utbytte blir det fortsatt stående som fordring i selskapets balanse til det er nedbetalt. Og man må påse at aksjelovens regler overholdes så det ikke gis ulovlig lån. Hovedregelen synes «grei» den, men i praksis kan det være vanskelig å være sikker på om man.

Rentefrie lån til datterselskap - Magm

For små lån inntil 3/5 av grunnbeløpet i folketrygden, og som betales tilbake i løpet av tolv måneder, er det ingen inntektstillegg. Grunnbeløpet er fra mai 2019 på 99.858 kroner. Dermed kan du låne 60.811 kroner rentefritt av arbeidsgiveren din et helt år uten at du må skatte av denne fordelen KONSERNINTERNE LÅN M.V. - FORHOLDET TIL AKSJELOVEN §§ 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 or Du skriver imidlertid at lånet skal være rentefritt, og da vil du i dette tilfellet ikke ha noen skattepliktig fordel, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB. Les også: Det er mange måter å hjelpe barna til egen bolig. Det viktigste er at dere inngår en låneavtale, og at du får sikkerhet for lånet I tillegg til at lånebeløpet blir skattlagt med 29,76 % (2017), vil et lån fremdeles behandles som lån i andre sammenhenger. Det må fremdeles vurderes om lånet er lovlig etter aksjelovens regler og aksjonæren vil være forpliktet til å betale lånet tilbake til selskapet Innholdet i erklæringen om verdien på eiendelen er at det er rimelig samsvar mellom vederlaget selskapet skal yte (ved kjøp) eller verdien av det vederlaget selskapet skal motta (ved salg). Ut i fra ordlyden i bestemmelsen er det ikke krav om virkelig verdi, men at det skal være antatt virkelig verdi. Årsaken er at virkelig verdi på eiendel kan være vanskelig å fastsette i.

Du bør ha låneavtale mellom deg som privatperson og ditt selskap og det samme mellom ditt selskap og det andre selskapet. Husk at låneavtaler skal være reelle, dvs når du låner ditt eget selskap penger må f.eks renten settes til reell markedsrente, noe som faktisk ikke er helt kurrant Disse reglene gjelder som utgangspunkt alle typer kreditt (lån) og sikkerhetsstillelse som ytes direkte eller indirekte fra selskap til personlig aksjonær/deltaker som direkte eller indirekte eier aksjer eller andeler i selskapet, og til deres nærstående Eksempel på låneavtale mellom aksjonær (lånetaker) og aksjeselskap (lånegiver) Dette skjemaet gir deg et eksempel på hvordan en låneavtale kan utformes mellom aksjonær i et aksjeselskap og aksjeselskapet. Klikk her for låneavtale som gjelder lån fra eier til selskapet Rentefordel ved reelle lån i arbeidsforhold er skattepliktig. Et lån regnes ikke som reelt dersom det ikke er forutsatt at det skal tilbakebetales, eller det er forutsatt at tilbakebetalingen skal avregnes mot utdelt utbytte. I slike tilfeller vil lånebeløpet behandles som lønn eller utbytte - Slike lån var nok mer vanlige og gunstige for noen år siden da forskjellen mellom normrenten og vanlig bankrente var veldig stor. I dag vil nok flere få en bedre rente i banken, dersom de er med i foreninger med gode avtaler, har god sikkerhet og en størrelse på lånet som gir gode betingelser, sier advokat Ann-Kristin Stene i Deloitte

Det er ingenting i veien med å låne selskapet penger. Bare sørg for å ha en lånekontrakt og legg deg på samme nivå som skjermingsrenten, så slipper du å fordelskatte av fordelaktig rente eller lignende. Obs, bakdelen med lån er at man kan tape hele innskuddet om selskapet går konkurs Halal-lån: Rentefritt, men ikke kostnadsfritt. Halal-lån. slik at vedkommende kan investere i et kommersielt foretak som butikk eller annet selskap. Lånet tilbakebetales ved at den gevinsten mudarib genererer deles mellom partene i henhold til et forhåndsavtalt forhold

MERK at det gjelder helt andre regler dersom lånet i realiteten tas opp fra en virksomhet; selskap, aksjeselskap og lignende. Det er i prinsippet ingen grenser for hvor lenge et lån kan løpe. Ved særlig lang løpetid kan det oppstå arverettslige spørsmål i forhold til disposisjoner som krever testament eller som krenker pliktdelsarv Dersom lån mellom selskap og aksjonær skal beskattes som utbytte etter reglene i § 10-11, skal dette innrapporteres som egen hendelse i aksjonæroppgavens post 8. At lånet beskattes som utbytte, innebærer blant annet at det skal gis skjermingsfradrag ved beskatningen

Rentefritt lån (2020) Lån penger uten renter

 1. dre kunne lånes ut og motsatt. Dersom et selskap låner ut mer enn den frie egenkapitalen, vil lånet være ulovlig og den ulovlige delen av lånet må straks tilbakeføres til selskapet
 2. Stortinget vedtok 18.12.2015 nye regler for skattlegging av lån fra selskap til personlig aksjonær. Reglene finnes i skatteloven § 10-11 4. ledd, og innebærer at lån fra selskap til personlig aksjonær skal anses som utbytte hos mottakeren og skattlegges etter aksjonærmodellen - uansett hvor reelt lånet er
 3. Partnerskap i stedet for lån. Selskapet Global Housing er et aksjeselskap som driver med kjøp, salg og utleie av eiendommer, og som blant annet tilbyr en alternativ finansieringsløsning for kunder som ønsker å skaffe seg bolig rentefritt. Selskapet går nemlig inn som partner i et boligkjøp, og leier bort sin andel av boligen til kunden
 4. Kurset gir deg oversikt over skattemessige konsekvenser ved lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær, herunder hvordan man skal forholde seg til lån ytet før 7. oktober 2015, samt behandling hos aksjeselskapet og hos den personlige aksjonær, både ved lån fra personlig aksjonær til aksjeselskap og ved lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær

elt å yte lån mellom skattemessige kon-sernselskaper. Det er i et høringsnotat fremlagt våren 2013 foreslått regler som begrenser fra-dragsrett for renter på lån mellom nærstå-Lån fra selskap til aksjonær: Ulovlige og ikke-reelle lån Advokatfullmektig Tone Kaarbø Advokatfirmaet Wiersholm AS Advokatfullmektig Jill Haugstved Dommere: Skoghøy, Utgård, Indreberg, Rieber-Mohn, Tjomsland. Saken gjaldt spørsmålet om det ved ligningene av Statoil ASA for 2000 og 2001 skulle fastsettes inntektstillegg etter skatteloven § 13-1 for beregnede renter på rentefritt lån som selskapet hadde gitt til det heleide datterselskapet Statoil Angola Block 17 AS (Statoil Angola)

Som utgangspunkt må dermed transaksjoner mellom selskaper i samme konsern ha en form og et innhold som er i samsvar med vanlig praksis i markedet. Lovforarbeidene viser at aksjelovenes paragraf 3-9 har sin bakgrunn i reguleringen av konserninterne transaksjoner i finanskonsern Rentefrie lån og SMS lån uten avgifter. Som nevnt gjelder oftest tilbudet om rentefrie lån for nye kunder. Om du allerede har lån hos et kredittselskap er det dermed stor sannsynlighet for at du ikke får et rentefritt lån, men du kan alltids bli kunde hos et nytt selskap som tilbyr rentefrie lån som en del av markedsføringen Utsatt skatt er riktignok en fordel for deg som forbruker, og kan ses på som et rentefritt lån. Isolert sett er det flott med et rentefritt lån, men også rentefrie lån må betales tilbake. Til­bake­betalingen gjøres over skatte­seddelen når pengene tas ut av ordningen igjen, fra tidligst 62 år Et siste aspekt er fordelingen mellom bankens penger og bedriftens egne penger for en investering. - Banken vil også ønske at bedriften har en relativt stor andel egenkapital. Man bør derfor tenke seg om når man etablerer selskapet sitt og forsøke å gi selskapet sitt en egenkapital som står i stil til ambisjonsnivået og behovet for lånte penger, avslutter Stranheim

Lån mellom firma. Jeg har to firma. Hvordan fører jeg lån i regnskapet. I det ene firmaet har jeg ført opp lånet Den som har gitt langsiktig lån til et annet selskap fører dette på konto 1320 dersom det er selskap i samme konsern, eller konto 1340 dersom selskapet har samme eier uten å være i konsern. (2) (Synes du svaret var godt. Lånet gis som et gjeldsbrev. Lånebeløpet er maksimalt 2,4 millioner kroner; Krav til egenkapital på 600.000 kroner (25% av lånebeløpet) Kausjon tilsvarende 10% av lånebeløpet (240.000 kroner) Lånet er avdragsfritt i fire år, og etter fire år skal lånet tilbakebetales i sin helhet; Rentefritt i to år og seks måneder, deretter 3,95.

Renter på lån fra person til selskap Skatt og fradrag

Selmer - Mange fallgruver ved interne lån

Låne til eget AS smbinfo

Skjermingsrente for ekstra skatt på lån - Skatteetate

Rentefritt lån fra foreldre er i praksis en gave, og kun et lån pro forma. Men om rentene er mindre enn 1G kan du jo trekke fra (1G - renteutgifter) på lånet. Styringsrenta er nå på 2% og 1G er på ca 72'000, så om lånet er på ca. 3,6 millioner vil du ikke kunne trekke fra noe som helst på lånet, men på lån under det vil du kunne trekke fra differansen mellom 72'000 og rentene Foreldre har lov til å låne bort penger rentefritt til sine barn uten at det skal betales skatt eller avgifter av det. Kravet er at det er et lån som skal betales tilbake, og at det skrives en kontrakt på når pengene skal tilbakebetales, f.eks. hvor mye per måned fra hvilken dato til hvilken dato Lån penger med eller uten sikkerhet. Lån kan struktureres på flere forskjellige måter, inkl. beløp, amortiseringstid og kostnad. En klar forskjell mellom de ulike lånetypene, er om det er lån med eller uten sikkerhet. Lån med sikkerhet. Når et lån tas med sikkerhet, er det et objekt (for eksempel et hus eller en bil) som sikkerhet for.

Gratis mal for låneavtale JIThomasse

Oppsummering av disse lånene. Lånet beløpet er vanligvis mellom 1 000 og 30 000 kr. Det er viktig at du tenker på det når du tar et litt lån uten sikkerhet i Norge. Rentefritt lån. Lån tilbys av mange selskaper på nettet.. Lavere krav Lån mellom selskaper. Posted on 26 January 2017 by admin I tillegg kan du se på om det for eksempel er mulig å få et rentefritt lån for en periode eller andre lignende tilbud som gjelder forbrukslån. Det tar med andre ord kun et par dager å kvitte seg med dyre hodepiner og bekymringer Inntil skjermingsrenten lønner det seg jo helt klart å utbetale renter på lånet framfor å ta ut utby.. Renter på lån fra aksjonær til selskap mumi 22.02.2018 kl 10:58 6075 Rapporter innlegg Del Inntil. Reglene om utbyttebeskatning av lån og sikkerhetsstillelse satte nok en stopper for utstrakt bruk av lån i eget selskap, men det kan likevel være aktuelt med lån eller sikkerhetsstillelse fra eget aksjeselskap eller deltakerlignet selskap fra tid til annen. Her er reglene man må forholde seg til

Fordelsbeskatning lån bedrift-bedrift - Økonomi - VG Nett

Mellomværende med aksjonær - hvordan følge regelverket i

Innehaver som arbeider i og er ansatt i eget selskap kan enten ordne seg med fri bil (firmabil) stilt til disposisjon fra selskapet, med vanlig firmabilbeskatning, eller ha en ordning med egen bil og skattefri km-godtgodtgjørelse for yrkeskjøring. Den siste ordningen kan eventuelt kombineres med rentefritt lån til bilkjøpet. Spørsmålet er: Er firmabil best for [ Det er fullt lovlig å gi sine barn rentefrie lån, men her må du passe på. Hvis foreldrene gir et rentefritt lån til barna, vil rentefriheten gjøre gaven arveavgiftspliktig. Her er regelen at hver av foreldrene / besteforeldrene kan gi inntil 470 000 pr. mottaker i forskudd på arv uten at det utløser arveavgift § 3-8. Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv. (1) Styret skal godkjenne avtaler mellom selskapet og en aksjeeier, en aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder der selskapets ytelse på tidspunktet for inngåelse av avtalen har en virkelig verdi som er større enn 2,5 prosent av balansesummen i selskapets sist godkjente årsregnskap Skattesatsen for alminnelig inntekt er 22% (fra 2019). Du betaler skatt på hele utbetalingen, ikke bare på avkastningen. IPS-ordningen er likevel skattemessig gunstig for de aller fleste, da den årlige skattebesparelsen utgjør utsatt skatt, og i praksis derfor vil utgjøre et rentefritt lån frem til utbetaling av pensjonssparingen

Gjeld mellom eier og aksjeselskap kan legger du inn som frie posteringer under Annet -> Fri postering. Merk at det er egne regler for hvor mye gjeld eier kan ha til selskapet, og hvordan gjelden skal rentebelastes. Lån fra eier til aksjeselskape.. Sagt på en annen måte: alle avtaler mellom selskapet og en aksjonær, et medlem av ledelsen, m.fl. må godkjennes av generalforsamling dersom verdien overstiger 10 % av aksjekapitalen. Ettersom konsekvensen av manglende overholdelse av bestemmelsen vil være at avtalen er materielt ugyldig, er det svært viktig å ha klart for seg hvilke pålegg og skranker som følger av de ulike vilkårene

Finn ut hva et kredittkort er og hva som skiller det fra vanlige debetkort. Se tabellen som viser forskjellene mellom de to ulike korttypene Lån Norge 2019 Søk om 100 kr - 500 000 kr! Raskt lån og enkelt lån på Pengaro.no! Samlet informasjon om lån i Norge, som du kan enkelt velge Lån fra aksjonær til selskap. Posted on 26 January 2017 by admin Alle kontantene i omløp er et evigvarende rentefritt lån befolkningen har gitt til sentralbanken. Det er vanlig at du får mellom 2 og 5 tilbud så velger du det du liker best Selskaper som har innrapportert aksjonærlån som utbytte på aksjonærregisteroppgaven for 2015 bør gjennomgå disse for å vurdere om lånene kan komme innenfor noen av unntakene i den nye forskriften. Dersom man ser at det er feil i de innsendte oppgavene bør man sende inn nye aksjonærregisteroppgaver for 2015

IV. Transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere mv. (§§ 3-8 - 3-9) § 3-8. Avtaler mellom unoterte selskaper og aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv. § 3-9. Konserninterne transaksjoner . V. Vesentlige avtaler mellom noterte selskaper og tilknyttede parter (§§ 3-10 - 3-19) § 3-10. Virkeområde § 3-11. Hva som er en. Alle lån fra selskap til aksjonær og aksjonærs nærstående betraktes nå som utbytte på utbetalingstidspunktet. Ved avleggelse av årsregnskapetetablerer selskapet et teknisk utbyttegrunnlag. Det fastsatte utbyttegrunnlaget er gjeldende og kan benyttes for utbytteutbetalinger helt til neste års regnskap avlegges, med mindre det foretas kapitalendringer eller avlegges en revidert. - Rentefritt lån Seinere har det rent på med til og med gi det j... selskapet et rentefritt lån for å få opplyst at de må betale inn mellom 20 000 og 40 000 euro.

Låne av arbeidsgiver - Smarte Penge

Bestem selv hva du ønsker 4 % bonus på. Velg mellom klær og sko, elektronikk, Det kan dermed sammenlignes med et lån, men her er lånet helt rentefritt i en bestemt periode Definisjonen av når du er på reise varierer fra selskap til selskap Tidligere LSK-sjef Per Mathisen har lånt LSK mellom 15 og 16 millioner kroner. Lånet er rentefritt og skal betales tilbake over 40 år. I en avtale har klubben forpliktet seg til å betale 35.000 kroner hver måned, 15.000 kroner til Mathisen personlig og 20.000 kroner til Mathisens selskap Åkrene Mek

Marine Harvest vant skattesak i Gulating lagmannsrett etter tap i Bergen tingrett Marine Harvest vant skattesak i Gulating lagmannsrett Gulating lagmannsrett har gitt Marine Farms, som nå er en del av Morpol og et datterselskap av Marine Harvest, medhold i at de kunne føre fullt fradrag for tap på fordring på datterselskapet Marine Farms Vietnam Et rentefritt lån er i utgangspunktet et gode som kan passe for de fleste, men det forutsetter at du ellers har anledning til å sette til side penger i dag (inntil kr 40.000,- per år), og ikke minst at du er komfortabel med at disse sparepengene låses fast i ordningen Det gjør at vi i Svea Finans spiller en stadig viktigere rolle som finansieringspartner. Vi gir nemlig bedriftslån også der hvor bankene sier nei, enten det gjelder «vanlige» lån eller belåning av bedriftens fakturaer.. Her kan du søke bedriftslån. På den måten gjør vi det mulig å drive - og vokse - videre Tar man opp et lån uten sikkerhet så kan man som regel bruke disse pengene til hva man vil, og behøver ikke å oppgi hvilke planer man har for pengene. Altså kan man låne mer enn hva man trenger til oppstarten av firmaet dersom man har behov for og mulighet til dette, og bruke det på andre ting - både relaterte og urelaterte Når du låner ut penger er det alltid en sannsynlighet for at låntaker ikke betaler tilbake, selv om Kredd har en streng kredittpolicy. For å sikre at långiverne våre ikke taper hele beløpet har vi inngått en avtale med Lindorff som sørger for at du får tilbake mellom 72% og 90% av utestående beløp dersom låntaker har misligholdt lånet med mer enn 60 dager

Rentefritt lån til barna DNB Eiendo

Enten man låner penger via et studielån, boliglån, forbrukslån eller et kredittkort, så må man tilbakebetale det lånte beløpet pluss renter. Banken skal tross alt tjene penger på de tjenestene de tilbyr - naturligvis. Men mange spør oss om det finnes noe slikt som et rentefritt lån, noe vi nå skal svare på.. Hadde det bare eksister Mange selskaper mislykkes nettopp fordi de underestimerer hvor mye de faktisk trenger. Det gjelder både for å starte selskapet på en god måte og for å holde selskapet gående gjennom den første kritiske fasen. Det er tre ting du bør spørre deg selv om når det kommer til finansiering av bedriften din: 1 Renter beregnes etterskuddsvis og betales samtidig som det betales avdrag på lån. Det vil si at det beregnes renter for tiden mellom hvert avdrag på lånet, og at renten for perioden betales sammen med avdraget. (Det forenkler renteberegningen for hver termin.

Regler for lån i eget aksjeselskap Visma Blo

Lånekontrakt mellom to privatpersoner NYTT TEMA. Innlegg: 6863. AlexanderK. 19.05.06 00:32. Del. Hei. Ganske enkelt og greit spørsmål, egentlig: Person 1 skal låne 8500 kr av person 2. Pengene skal brukes som depositumsinnskudd på en hybel. Hvordan skal en slik lånekontrakt se ut? Og må det være noen vitner av noe slag? Upassende Gjeldsbrev mellom privatpersoner Last ned gjeldsbrev mellom privatpersoner fra Juss24.no. Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler, skjema og dokumentmaler. Vi kobler norske forbrukere med kvalitetssterke avtaleverk innen et bredt spekter av juridiske fagområder

Selskapene fungerer ikke oppretter noen selskaper på alle. 1. De må velge mellom en begrenset og ubegrenset selskap ; Avsnitt 4 (2) (c) av Selskaper Act stater som et selskap ikke har ansvar for medlemmer begrenset på noen Veien er karakterisert som et ubegrenset selskap. ulempen med en.. SMS-lån gjør at du kan få lån på dagen Vi betjener selskaper i Finland, Sverige og Norge. Vår nettkurstjeneste sikrer deg en enklere måte å øke personalets kompetanse når som helst og hvor som helst. Bli med tusenvis av fornøyde kunder. Eduhouse nettkursløsning vil enkelt spare deg for kurskostnader og du kan lede kompetanseutvikling enklere enn noen gang Mens ved utbytte utsetter du beskatningen til det tidspunktet uttaket besluttes, i praksis året etter. Husk at dersom selskapet ditt gir deg lån, må du betale utbytteskatt på lånebeløpet selv om lånet skal tilbakebetales. Tar du ut lønn, må selskapet betale arbeidsgiveravgift (normalt 14,1 prosent)

 • Rossmann damp.
 • Regnestykker med negative tall.
 • Universal robots norge.
 • Litium i norge.
 • Pareto analyse.
 • Første språk i verden.
 • Hvordan få nytt treverk til å se gammelt ut.
 • Korpiklaani lempo.
 • Rückrunde bundesliga tabelle.
 • Best banners minecraft.
 • Travertin fliesen getrommelt 10x10.
 • Eurotops versand gmbh.
 • Standesamt dülmen kosten.
 • Bohrs postulater.
 • Norrøna falketind jakke dame.
 • Zoo tycoon 2 animal downloads.
 • Sy bukse speiltvillingene.
 • Usb kjøleskap.
 • Wikipedia artemis.
 • Fahrrad discount.
 • Fc barcelona.
 • Norsk bok vg1 yrkesfag.
 • Oppmelding til fagprøve barne og ungdomsarbeider.
 • Das magische auge optische illusionen in 3d.
 • Super mario 64 download.
 • Spinning bad oeynhausen.
 • Desmond doss family.
 • Den gyldne omvei åpningstider.
 • Symfoni satser.
 • Road stop münster reservierung.
 • Gresk ortodoks julefeiring.
 • Fitzgerald fbi.
 • Aktuar lønn.
 • Gravidjournalen.
 • Avengers storylines chronology.
 • Forum für teenager.
 • Teleskop selber bauen spiegel.
 • Australian shepherd welpe züchter.
 • Lufttrykk gaupen henger.
 • Liquid life paderborn.
 • Raskere tilbake oslo kommune.