Home

Styret konstituerer seg selv

USKF Årsmøte 2020 - Skoleskipet Gann

Styret konstituerte seg selv Det nye styret fordelte ansvar og oppgaver mellom seg. Styrets ansvar og oppgaver er beskrevet på aaok.no. Alle Brønnøysundregistrene Det nye styret innrapporteres Brønnøysundregistrene. William Representasjon AAOK er representert på IdrettsFinans´generalforsamling 22. april 2015 Styret er forpliktet til å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal iverksette de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver, og skal som en del av sin virksomhet føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for. Styret skal ha minimum 5 medlemmer og maksimalt 7 medlemmer. Styret konstituerer seg selv. Styret plikter å ha en tett dialog med medlemmene. Trer et styremedlem ut av styret i valgperioden kan styret oppnevne en erstatter fram til neste årsmøte. Styret skal og fastsette kontingenten for påfølgende kalenderår

Årsmøte i Norsk selskap for spiseforstyrrelser 2004

Styrearbeidet - en regeloversikt - Jusstorge

Styret jfeltet.n

 1. Styret velger selv sin leder og nestleder. Styremedlemmene velges for samme periode som bystyrets medlemmer og trer i funksjon fra det tidspunkt det selv konstituerer seg. Gjenvalg kan finne sted. Styrets sammensetting i perioden 2019 - 2023: •Johanne Halvorsen Øveraas, Ap, leder •Øyvind Lie, uavhengig, nestleder •Gisle Stødle.
 2. Styret konstituerer seg selv og velger leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Alle medlemmene av styret har møte og stemmerett. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. b. Styret forestår driften av foreningen i samsvar med dens vedtekter og vedtak av generalforsamlingen. Styret fører regnskap som følger kalenderåret
 3. asjonsutvalg (§9) og Kunstnerisk råd (§10)
 4. Styret konstituerer seg selv etter generalforsamlingen. Revisorer og valgkomite velges for 1 år. Klikk HER for post- og e-postadresse. Siste innlegg. Vårdugnad 2020; Styret har konstituert seg; Pass på at du bruker ditt eget bosspann! Søk på huseierlaget.no. Søk etter
 5. Styret konstituerer seg selv i det første møtet i hvert kalenderår og velger da leder og nestleder. Styret kan avsette leder og nestleder i løpet av perioden med absolutt flertall. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Minst halvparten av styremedlemmene må være til stede. En av disse skal være leder eller nestleder

Navn: Telefon: E-post: Leder: Styret konstituerer seg selv Lena Jørgensen Myhre: 481 39 466 Peder Martin Vegerstøl: 913 80 81 Festkomiteen konstituerer seg selv på første sammenkomst etter årsmøtet. § 8 Jubileer. Foreningen skal ære medlemmer som fyller 80, 90 og 100 år med en oppmerksomhet. Gaven overrekkes av en representant for styret. § 9 Oppmerksomhet ifm julefeiringen. Foreningen skal hver jul gi en blomsterhilsen til Gjerdrum bo- og behandlingshjem Styret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, to faste medlemmer og et varamedlem. Styret velges på årsmøtet og konstituerer seg selv. Mer om styret og styrets arbeid kan leses i vedtektene. Styret 2019/2020 LederAda JohnsenNestlederErik StifjellDrillBeate MartinsenØkonomiTove JohansenMedlemKevin Dahlberg KarlsenVaramedlemStine Kristianse

Styret konstituerer seg selv og har en funksjonstid på 4 år. STYRET BESTÅR AV: FFO - Hordaland: Dag Einar Liland Varamedlem: Thale Skogstad. NFU - Hordaland: Audun Løvik Varamedlem: Birgitte Hjertaas. LUPE - Hordaland: Kåre Kvalvåg Varamedlem: Bjørn Mørner Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjonene som nestleder, sekretær og kasserer blir ivaretatt. Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt annet organ. Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig Avtroppende styre etablerer en gruppe som koordinerer arbeidet med sammensetning av nytt styret. Nytt styre konstituerer seg selv med leder og nestleder i påfølgende perioder. Styremedlemmene blir personlig oppnevnt på grunnlag av sin stilling, sitt verv eller tilknytning til overnevnte organisasjoner

Sektorsjef Gunhild Warø sier at styret konstituerer seg selv, det vil si at de seg imellom peker ut hvem som skal være leder og ha andre verv. Jeg regner med at det blir et styremøte i nær framtid, sier sektorsjefen. Arbeidskrevende 6.1 Styret er sammensatt av leder, nestleder og 4-7 øvrige styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv 6.2 Styret er i stand til å fatte vedtak når minst 5 av styremedlemmene er til stede i et styremøte. I alle andre saker enn valg har leder i styret dobbeltstemme ved stemmelikhe

Varteig Historielags arrangement i 2009:

Om oss - Kirkensfamiliever

 1. Styret konstituerer seg selv. Styrets øvrige oppgaver er: A.Se til at barnehagen blir drevet innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter, barnehagens vedtekter og budsjett. B. Legge fram forslag til barnehagens budsjett og årsregnskap for generalforsamlingen
 2. Styret konstituerer seg selv. Styret er selvrekrutterende. Likevel kan Nasjonalt fagråd for informatikk (NFI), etter vedtak med ¾ flertall, oppnevne nytt styre. Den maksimale sammenhengende funksjonstiden for et styremedlem er 6 år. Den maksimale sammenhengende funksjonstiden for leder for styret er 3 år
 3. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg. § 64.2 Valgkomiteen har ansvar for å fremme forslag til alle årsmøtevalg, inkludert valg i særmøter, med unntak av forslag til ny valgkomité (og revisor, sistnevnte bare dersom denne velges på årsmøte)
 4. Styret konstituerer seg selv. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Generelle retningslinjer for styret og medlemmer av styret 1) Sosiale medier • Klubben skal ha operativ side på Facebook og eventuelt andre sosiale medier • Styret skal ikke begi seg inn på diskusjoner på medlemmers profil på sosiale medier

Styret konstituerer seg med Nestleder, Sekretær og kasserer snarest. Valgperioden følger fra årsmøte til neste ordinære årsmøte. Styre. Styre. Se innkalling på mail og annonser i Askøyværingen og Bergens Tidende. Styret skal bestå av 5-8 personer Ettersom styret har til oppgave å føre tilsyn med daglig leder og selskapets virksomhet for øvrig, bør ikke styret ledes av en person hvis disposisjoner det skal føres tilsyn med. Men forbudet gjelder selv om selskapet har bedriftsforsamling, til tross for at bedriftsforsamlingen ifølge loven har tilsynsoppgaver overfor både styrets og daglig leders forvaltning av selskapet Styret konstituerer seg selv. Norges Råfisklag er sekretariat for stiftelsen. §4 Styret har møte når lederen bestemmer det, eller når en av de øvrige styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst to medlemmer møter. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme. §

Medlemmene velges for to år. Varamedlemmer velges for ett år. Eierstyret konstituerer seg selv og velger en leder blant representantene. Eierstyrets leder og ett medlem tegner selskapet utad. Eierstyret kan meddele prokura. Eierstyret er vedtaksført når tre medlemmer er tilstede. Alle vedtak i styret fattes ved simpelt flertall Styret konstituerer seg selv. Styret er stiftelsens og skolens øverste organ og har funksjoner både som stiftelsesstyre og skolestyre. Signaturrett og tildeling av prokura kan delegeres av styret. Møte- og talerett i styremøtene har i tillegg til medlemmene rektor,.

Styret forøvrig konstituerer seg selv. Foreningens Årsmøte (ÅM) velger valgkomiteen på to medlemmer som velges for to år. Valgkomiteen konstituerer seg selv, og innstiller kandidater til ledige verv i styret og til valgkomité. Valgkomiteens innstilling skal følge sakspapirene til ÅM Styret konstituerer seg selv. 5 Valg av regnskapsfører og revisor. 6 Eventuelle forslag til vedtektsendringer. 7 Eventuelt forslag om oppløsning. 8 Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling. 7 Avstemningsregler for årsmøtet. Styret er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen, Det er anledning til gjenvalg. Valgkomitéen konstituerer seg selv med leder og to medlemmer. Leder har ansvar for at vedtektene følges Styret for Eide menighets- aspirant og barnekor 2016-2017 Leder: Vibeke Silseth Aspen; Rita-Iren Røvik; Magnhild Storvik Meland; Gunn Berit Djupvik; Gunnvor Elisabeth Nås Gjerde; 1. vara: Mariann Terese Hammerbukt; 2. vara: Charlotte Kaspara Herskedal; Styret konstituerer seg selv ved første ordinære styremøte

Roller og oppgaver - Wikimedia Norg

Sameskolen i Hattfjelldal

Styret har ansvar for driften av administrasjonen og fastsetter fullmakter for denne. LNM har et styre på 5 medlemmer og 2 vararepresentanter. Leder og styremedlemmer velges på årsmøtet for tre år av gangen. Leder velges separat. Valg på styreleder og styremedlemmer skjer skriftlig. Styret konstituerer seg selv med hensyn til valg av. Styret henstiller seg selv om å være prisbevisst i forbindelse med all reisevirksomhet. Styrehonoraret tas opp som egen sak på neste styremøte. Sponsorarbeid Generalsekretær informerte om status for NKF samarbeidsavtaler. Avalene med Varri og Houdini går ut i 2016, og eventuell reforhandling må starte opp i løpet av september. Det e Styret konstituerer seg selv: Styremedlemmer: Asbjørn Konglund - Valgt for 2 år, på valg 2021. Mary-Ann Larsen - Valgt for 2 år, på valg 2021. Truls Snedsbøl - Valgt for 2 år, på valg 2020. Siv Angelika Østad Olsen - Valgt for 2 år, på valg 2021. Gro Rudberg - Valgt for 2 år, på valg 2020 (Materialforvalter styre og at styret konstituerer seg selv. Så etter mange år som nestleder har jeg nå tatt på meg ledervervet. Kurs En av SMHs viktigste oppgaver er å til-by gode og relevante kurs som kan bidra til medlemmenes kompetanseheving. Vi har en aktiv kurskomité som sørger for et varier

Styret » Nettverk for fag- Opplæring i Offentlig Sekto

NOSF - VedtekterStyret | jfeltet

Vedtekter - Vellenes Fellesorganisasjo

 1. Styret konstituerer seg selv Vedtak: Valg til styret er enstemmig vedtatt. 7 b) Valgkomite 2019: Det var ingen kandidater innstilt. Leder for valgkomiteen, Magnar Nordlie, er på valg, og årsmøtet spurte om han kunne tenke seg å sitte 1 år til. Magnar Nordlie enstemmig valgt for 1 år til i valgkomiteen
 2. st 3 personer, som forestår den daglige driften. AU-vedtak skal være enstemmige. Ved uenighet legges saken frem for styret. Styre skal velge delegater til NKA og NBU. § 6 Årsmøte
 3. Styret konstituerer seg selv. Kontingenten fastsettes av styret. Det er styrets oppgave å utpeke (eventuelt ansette) kunstnerisk leder, danseledere og dansemedhjelpere etter behov, og sørge for at kurs blir holdt. Komiteer oppnevnes av styret etter behov, for eksempel: fest-, tur-, kurs-, redaksjonskomite m.m. Ett styremedlem bør være med i.

konstituerer seg selv; Johannes Ibel, Kari Kolltveit, Kine Skrimstad og Kyrre Pedersen. Komite for andre disipliner oppnevnes med følgende medlemmer som konstituerer seg selv; Inger Wold, Amanda Cardoso samt et medlem som vil bli tatt med på et senere tidspunkt Fagkomiteene skal ha sitt første møte i oktober, i god tid før neste møte i FLIS Som medlem i styret tilegner du deg fort nye kunnskaper og ferdigheter, ikke bare innen ditt eget ansvarsområde, men også om EMIL som helhet, NTNU og hele studentfrivilligheten i Trondheim. Etter generalforsamling konstituerer styret seg selv, noe som betyr at det nyvalgte styret selv avgjør hvem som skal ha hvilken stilling i styret Styret konstituerer seg selv og velger leder, kasserer, sekretær og andre nødvendige funksjoner. Styret forvalter VQL's økonomi. Styret innkaller til årsmøte og legger frem årsmelding, regnskap og budsjett. Regnskapsår er lik kalenderår. Styret kan opprette arbeidskomiteer til ulike oppgaver

Kontakt oss på mail styret@harstadhk.com eller direkte til noen i styret: Leder - Beate Tande - beate@harstadhk.com - 97501483 (etter 15.30) Valgkomité - en representant fra hvert lag, denne komitéen konstituerer seg selv, og starter opp i januar; Kraftcupen Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv og representanter velges for et år om gangen. Samarbeidsutvalget skal behandle årsplanen for den pedagogiske virksomheten og skal bli forelagt og ha retten til å uttale seg i saker som erav vik tighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene Samarbeidet kan også ivareta slike oppgaver for andre enn deltakerkommunene innenfor de rammer styret fastsetter. § 4 Organisering . ROR-IKT skal ha eget styre som skal ha det administrative og organisatoriske ansvaret for driften av samarbeidet Styret konstituerer seg selv. Ansvarsområder skal være kompetanseveiledende, og kan endres etter styrets bestemmelse. (* eventuell tekst fra annet forslag.) Styret utpeker Teknisk sjef -og flygesjef som betinges godkjente av luftfartsmyndigheten, Disse skal til enhver tid ha møte og talerett i styret

til styret annethvert år, med en funksjonstid på to år. Med unntak av leder konstituerer styret seg selv. Dessuten velger generalforsamlingen hvert år: 1 varamedlem til styret for ett år 2 revisorer 2 medlemmer til valgkomiteen Eventuelle medlemmer til utvalg § 9 Ekstraordinær generalforsamling Resten av styret konstituerer seg selv på påfølgende styremøte. Dersom et styremedlem går ut av styret i løpet av perioden, skal styret oppnevne en erstatter. § 13. Vedtektsendringer. Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinære årsmøter Styret består av leder og tre medlemmer, og inneværende periode består styret av følgende representanter: kurs og samlinger samt forberede saker for styret. Utvalget konstituerer seg selv med egen leder. Undervisningsutvalgets oppgaver er nærmere beskrevet i vedtektene Styret konstituerer seg selv. Årsmøtet velger 2 revisorer for 2 år av gangen. Forslag til valg av styremedlemmer, varamedlemmer og revisorer fremmes på årsmøtet av en valgkomité på 3 medlemmer. Valgkomitéen velges av årsmøtet. §7 Innkalling til styremøte skjer med minst 7 dagers varsel

Styret konstituerer seg selv. Styrets oppgave er å representere brukerne overfor Axiell. Styret mottar henvendelser fra brukerne, og bistår i utviklingen av Axiells ulike produkter Når styret konstituerer seg velger styret hvem som skal ha anvisningsrett i felleskap. Attestasjon og anvisning skal foretas ved at det signeres med full navn, ikke med initialer. Ingen kan alene anvise for utbetalinger til seg selv. Alle utbetalinger til tillitsvalgte skal inntas i styreprotokollen uansett beløp. Personlig adfer Styret fører eget regnskap, og revidert regnskap legges ved søknader og midler. Styret er beslutningsdyktig når det møter mer enn halvparten. Saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme saken. §4 Valg Styret konstituerer seg selv, med leder, eventuelt nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer

mener den beste løsningen er at styret konstituerer seg selv med leder og nestleder. Dette for å kunne ivareta lokal forvaltning best mulig. Børgefjell nasjonalpark ligger i 2 store fylker (Nordland og Trøndelag) hvor fylkeskommunens representant nødvendigvis ikke har spesiell lokal tilknytning til, og kunnskap om nasjonalparken og kommunene «Styret konstituerer seg selv, og velger leder». Votering: Administrasjonssjefens innstilling med endring, ble enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Alstahaug kommunestyre vedtar vedlagte forslag til vedtekter for Alstahaug frivilligsentral, med følgende endring i vedtektenes § 6, siste setning: «Styret konstituerer seg selv, og velge Selv om styremedlemmene representerer seg selv i styret, har de et ansvar for å arbeide for det som er best for den virksomheten de er valgt inn i. Hvis ikke annet fremkommer av vedtektene velges styremedlemmene for to år av gangen. Styremedlemmet kan trekke seg før det er gått to år Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder. 4. oppnevnt av styret for det regionale helseforetaket. Valgstyrets funksjoner er av formell og praktisk art, og det skal ikke selv Valgstyret konstituerer seg med en nestleder utgått fra de ansattes representanter. 3 Det valgte styret konstituerer seg selv ved første styremøte etter generalforsamling. Ved konstituering bør det vektlegges at styremedlemmet som ønsker et verv har kapasitet og evner til å ta på seg vervet. Ansvarsområdene som er beskrevet i dette dokumentet er veiledende, og utelukker hverke

Styret konstituerer seg selv og velger roller etter årsmøtet. Leder (valgt av årsmøtet): Nestleder Det norske arbeidslivet er preget av en stor grad av samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstagere. En side av dette er at lovverket har satt krav om at ansatte skal ha mulighet for å bli representert i styret i alle selskaper av en viss størrelse. Begrunnelsen for at lovgiver har gitt ansatte denne muligheten er for å gi de ansatte en demokratiske rett til å delta i beslutninger som.

Video: Styret Østre Agder Regionrå

Foreningen for sakkyndige psykologer (FOSAP) - Utvalg, råd

Leder: Styret konstituerer seg selv Nestleder: Styret konstituerer seg selv Kjønnskvotering umulig å gjennomføre siden det er eierkommunenes kommunestyrer som har valgt sine representanter, i samsvar med vedtektene/selskapsavtalen for Follo distriktsrevisjon. Alle valg var enstemmige. Johan Alnes R eferent Styret konstituerer seg selv. § 7. Styrets formann og kassereren har fullmakt til å disponere Sameiets bankkonto for å effektuere generalforsamlingsvedtak og styrevedtak. § 8. Styret skal føre tilsyn med at Sameiets formål fremmes i samsvar med vedtektene o

Styret - FS

7. STYRET NSF Pensjonistforum ledes av et styre som velges av årsmøtet. Styret består av leder, 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Det legges vekt på å ha kontinuitet i styret. Valgperioden er to år med mulighet for gjenvalg. Leder velges ved eget valg. For øvrig konstituerer styret seg selv Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Møter holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget, og ellers når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig. For at samarbeidstuvalget skal være beslutningsdyktig må minst 2/3 være tilstede Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å passe på at virksomheten drives forsvarlig - inkludert ansvar for IT-sikkerheten. Styret er i siste instans ansvarlig for at virksomheten følger lovkravene når det gjelder å sikre personopplysninger og forretningshemmeligheter Styreleder velges av årsmøtet. Styret konstituerer seg på første møte. Det enkelte styremedlem har en funksjonstid på tre år. Styret er beslutningsdyktig når tre styremedlemmer er til stede. Foretaket kan ha en daglig leder som tilsettes av styret. Daglig leder deltar på styremøter uten stemmerett og kan ikke ha styreverv Medlemsforum konstituerer seg selv. Medlemmer i BOBs Medlemsforum 2020/2021: Hildegunn Reime, Bjørn Wisnes, Arne Kjosås, Jorunn Mjøs, Julia Selvåg, Karen Cecilie Heldal og Endre Steigum

Instruks for valgkomitéen - Storholtan borettsla

Styret konstituerer seg selv. Sekretariat. FoU-avdelingen har sekretariatsfunksjon for FoU-styret. Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 46 95 50 Organisasjonsnummer SANKS SANKS Karasjok 983 974 880 Postboks 4 Stuorraluohkká 34 SANKS-postmottak@finnmarkssykehuset.no 9735. TONOs styre konstituerer seg selv i det første styremøtet etter årsmøtet. Dette møtet fant sted i dag. Der ble Ingrid Kindem (NOPA) og Jørgen Karlstrøm.. Styret for Sykehusapotekene HF består av eieroppnevnte medlemmer og ansattvalgte Valgstyret konstituerer seg med en nestleder utgått fra de ansattes representanter. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder &RQILGHQWLDO %UHQGHQ cVH 87& Leder har dobbel stemme i styreavgjørelser. Styret konstituerer seg selv. Det skal også velges revisor og et valgstyre på 2 personer. 4) Ved første ordinære valg velges leder og kasserer for to år, og de to øvrige for 1 år. Ved senere valg velges alle for to år av gangen. Dette for å opprettholde kontinuiteten i styret

Styret skal løse mange ulike oppgaver og valgkomiteen bør foreslå en styresammensetning som medfører at personene til sammen kan dekke de arbeidsfunksjonene styret har. Derfor bør valgkomiteen ha oversikt over hva som kreves av de ulike funksjonene i styret. Motivasjon: En del personer vegrer seg for å ta på seg verv selv om de har lyst Styret konstituerer seg selv, og gjelder for 4 år. Representantene er ikke personlig, dvs. at personer kan skiftes ut. Vurdering: Styret for Skognhallen fungerer godt, og det er ingen forslag til endringer. Rådmannens forslag til vedtak: Saken, med evt. forslag i møtet,.

NFSS Styret

I styret skal det være en leder, nestleder, styremedlem, sekretær og kasserer. I tillegg skal det velges 2 varamedlemmer. Leder velges på generalforsamlingen. og er frikjøpt tilsvarende 20 % stilling. De andre styremedlemmene konstituerer seg selv og fordeler roller på første styremøtet. I utdanningsutvalget skal det velges 2 medlemmer. Styret konstituerer seg selv på førstkommende styremøte. - Ny valgkomité vedtatt: Wenche Dahle og Leif Kjørsvik. Klubben takker avtroppende leder, Olemartin Evensen, for en flott jobb for klubben gjennom to år! Årsmøtet ble så til klubbmøte, med 14 av de opprinnelig 16 fremmøtte

fylkeskommunen. Nasjonalparkstyret mener den beste løsningen er at styret konstituerer seg selv med valg av leder og nestleder. Dette for å kunne ivareta lokal forvaltning best mulig. 5. Nasjonalparkstyret viser til at rapporten påpeker at forvaltningsansvaret som i dag ligger til kommunene bør forbli uendret Styret konstituerer seg selv og skal velge styreleder og nestleder når vedkommende er på valg, med mindre noe annet fastsettes av generalforsamlingen. Styret skal en gang i året gjennomføre en evaluering av sitt arbeid og funksjon. Styrets leder har ansvar for at evalueringen gjennomføres. Styret har herunder ansvaret for følgende: a Administrerende direktør anbefaler styret i Helse Midt-Norge RHF å oppnevne ovennevnte foreslåtte valgstyre for gjennomføring av valg av ansatterepresentanter til styret i Helse Midt- Norge RHF. Valgstyret konstituerer seg selv. Leder velges blant de arbeidstakeroppnevnte representantene. Helse Midt-Norge RHF forestår sekretariatsfunksjonen Styret konstituerer seg selv. —fordi kompetanse betyr noe . Title: Microsoft Word - Forslag til styre for perioden 2011 (2).doc Author: benteeh Created Date Det nye styret konstituerer seg selv i henhold til vedtektene. Det nye styret er: Cecilie Bertelsen, Kavli Ivar Oldervik, Wonderland Tom Fredrik Bredesen, iStone Sigurd Eiesland, lnfor Arnt Mjøen, Marine Harvest Hege Solheim, Bakehuset Anne Berit Sandvik, Stokke Vararepresentanter: Tor Age Høiberg, Protan Dag Vidar Jensen, Merit Consultin

Styret i sameier Huseiern

Varamedlem/tur- og arr.komiteensrepresentant: komiteen konstituerer seg selv etter møtet. Årsmøte. Taffelmusikk før årsfesten. Støttegruppa v/ formann Elin Engen kom med gave på over 100 000,-. Gruppa legges nå ned etter 25 års drift Styret konstituerer seg selv og velger leder og nestleder blant de folkevalgte for 2 år om gangen. Innstilling: Det velges en representant med personlig vararepresentant til styret for Brann- og feiervesen i Gausdal, Lillehammer og Øyer (BIL): Representant: Vararepresentant: Title: 11010829 Author: wenivers. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. §7.2 Valg av styremedlemmer Styremedlemmer velges av generalforsamlingen for to år av gangen, med mulighet for gjenvalg. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg, valget kan foregå skriftlig. For øvrig konstituerer styret seg selv. §7.2 Styrets oppgave Styret konstituerer seg selv på første styremøte. Styrets epost addresse: styre@moholtpark.net. Tidligere styrerepresentasjon. eller en av moderatorene (dvs. en i styret) godkjenne påmeldingen. Dette er for å sikre at gud og hvermann ikke melder seg på listen. Vær oppmerksom på at all post til listen blir arkivert. Styret konstituerer seg selv. Vara: Turid Dahlmann. Astrid Ramnefjell. Ole Andreas Lilloe-Olsen. VO utvalget: Audun Vindøy. Ketil Jørstad. Sven Trygve Haabeth. Revisor: Jens-Kristian Borgan. Torgrim Huglen vara. Valgkomiteen: Sittende styret innstiller 3 medlemmer til valgnemnd på årsmøtet. Utsendinger til års- og rådsmøter i Akershus

Styret - Norges Musikkorps Forbun

Representantskapets medlemmer velges av kommunestyre/ bystyre selv for fire år og følger kommunevalgperioden. Representantskapet konstituerer seg selv med leder og nestleder. Leder og nestleder velges for 2 år av gangen. Ved valg utgjør Arendal kommune en gruppe, mens Froland og Grimstad sammen utgjør den andre gruppering Styret konstituerer seg selv. Det skal også velges revisor og et valgstyre på 2 personer. 4) Ved første ordinære valg velges leder og kasserer for to år, og de to øvrige for. 1 år. Ved senere valg velges alle for to år av gangen. Dette for å opprettholde. kontinuiteten i styret ansattevalgte representanter til styret i Helse Midt-Norge RHF: Elisabeth Kirkholm, HMR, fra LO Per Fossum, HNT, fra Unio Olav Burkeland, St.Olavs hospital, fra Akademikerne Fra administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF Charlotte Winther Gunn Fredriksen Valgstyret konstituerer seg selv. Leder velges blant de arbeidstakeroppnevnte representantene Valgkomitéen, Miljøutvalget og Dugnadsutvalget konstituerer seg selv, og hvert utvalg skal ha 1 leder. 2. Styret oppnevner et medlem til hver komité/utvalg, som har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. 3 VEDTEKTER for det fylkeskommunale samarbeidet Nasjonal digital læringsarena - NDLA § 1 Navn Samarbeidets navn er Nasjonal digital læringsarena, NDLA. §2 Formål Formålet er: å utvikle fritt tilgjengelige digitale læringsressurser etter opplæringslovens § 3-1, gratis for alle brukere. å videreutvikle innhold og teknologi gjennom aktiv samhandling og deling. § 3 Rettslig status NDLA.

Styret - pensjonskasse

Ved styreleders frafall konstituerer styret seg selv for resten av valgperioden. Ved frafall av et styremedlem trer varamedlem i numerisk rekkefølge inn som styremedlem for resten av valgperioden. Styret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt årsmøtet, og forvalter forbundets midler, i budsjettperioden Styret forøvrig konstituerer seg selv, med følgende funksjoner ivaretatt: nestleder, sekretær, kasserer og web - ansvarlig. § 7 Styret møtes regelmessig, fortrinnsvis i telefon/videomøter og har i oppgave å holde medlemmene oppdatert om nyheter og relevante saker på NIOR`s Facebook og hjemmeside Styret konstituerer seg selv. Valgkomiteen har bestått av interimstyret for ISOC Norway Chapter, ledet av Rolf Rander Næss. Valgkomiteen innstiller følgende personer til styret for ISOC Norway Chapter: Read mor STYRET OG KOMITEER LC LEVANGER 2018/2019 NB! Den som står øverst på hver komite er initiativtaker Gruppene konstituerer seg selv STYRET NAVN MOB.NR. E-POSTADR. PRESIDENT Lars Tronstad 48 039 132 larstro@equinor.com VISEPRESIDENT Jørgen Due 94 851 093 jorgen.due@hnt.n Styret konstituerer seg selv. Merete Verstad, NRK - gjenvalg for to nye år . Gunn Magni Galaaen, Trønder-Avisa - ikke på valg, velges for ett år . Heidi Kultorp, Adresseavisen - opprykk fra varaplass, velges for to år . Linn Yttervik, Stjørdalens Blad, ny, velges for ett år. Varamedlemmer til styret

Styret - www.123hjemmeside.no/einease

Styret konstituerer seg med følgende sammensetning: Bjørn Kaldhol (leder) Inger Lise Strøm (nestleder) Kari Jørgensen . Trygve Myrvang . Line Miriam Haugan . Terje Olsen . Alf E. Jakobsen . Inge Myrvoll . Inger Jørstad . Kirsti Jacobsen . Kari B. Sandnes . Jens Munch-Ellingsen . Ann-Mari Jenssen . STYRESAK 2-2010 GODKJENNING AV INNKALLING. Styret ble som helhet valgt uten motkandidater: Kathe Langvik (leder), Trond Halvorsen (nestleder), Andre Lunde, Thomas Nygård og Helge Inge Måseidvåg. Styret konstituerer seg selv før hovedlagetsårsmøte den 27/3-2012 Å hjelpe styret til å spille seg selv gode; Blogg 14.01.2020 Å hjelpe styret til å spille seg selv gode. Utfordringene for internrevisorer kan være ganske ulike i Norge og USA. Takket være Sarbanes Oxley sliter våre amerikanske venner blant annet med å prioritere andre revisjoner enn regnskapsrevisjon

 • Mat med mest kalsium.
 • Skifte vannlås selv.
 • Südfinder anzeigen.
 • Hard klump i tannkjøttet.
 • Public private partnership kritik.
 • Richard gere freundin.
 • John kennedy jr.
 • Deutsche tastatur mit umlauten.
 • Frauenhaus bonn kölnstr.
 • Karate kid 3.
 • Hjelpefrukt.
 • Hsv virus.
 • Eritrean music 2017 youtube.
 • Snømannen kino.
 • 1600 tallet europa.
 • Ascendens tarm.
 • Tsjernobyl antall døde.
 • Real madrid trikot.
 • Zschopauer straße 50 chemnitz.
 • Når er det best å reise til færøyene.
 • World map test online.
 • John mayer queen of california youtube.
 • Wallpen.
 • Boss baby nominasjoner.
 • Nekter skilsmisse.
 • Consum volvo xc70 diesel.
 • Fürstbischöfliche residenz eichstätt.
 • Vart köper man zumba kläder.
 • Skrekkfilm 12 år.
 • Shangri la london.
 • Hordaland fotballkrets terminliste 2017.
 • 2pac lebt 2018.
 • Bästa blekningen för svart hår.
 • Jak sie ubrac modnie na wesele mezczyzna.
 • Das magische auge optische illusionen in 3d.
 • Landeveissykkel 2018.
 • Dennis wilson beach boy.
 • Skullcandy ink'd 2 earbuds.
 • Strand fjellstue solgt.
 • Berliner lokalzeitungen.
 • Veidekke eiendom oslo.