Home

Adelen i 1600 tallet

Perioden 1536-1660 var en storhedstid for adelen og kaldes adelsvælden, fordi adelen udgjorde rigets mest magtfulde elite og besad særlige privilegier. De var kongens nærmeste som rådgivere, Trods alt det, der rystede den eksisterende orden, blev anden halvdel af 1800-tallet en næsten paradoksal opblomstring for herregårdsherskaberne Adel er betegnelsen på en samfunnsklasse som, fortrinnsvis historisk, hadde særskilte juridiske privilegier. Tidligere innebar dette ofte skattefrihet i større eller mindre grad, men det kunne også innebære spesielle plikter. I europeisk middelalder og tidlig moderne tid var det en utbredt forestilling at samfunnet bestod av tre stender: «de som bad» (geistligheten, også kalt. (1500-tallet - 1600-tallet - 1700-tallet) I Norges historie preges 1600-tallet av unionen med Danmark. Inntil 1660 hadde Danmark-Norge et monarki hvor kongen styrte i samråd med adelen, men ved Fredrik IIIs kupp ble riksrådet avsatt og enevelde ble innført. Begge nasjoner fikk nye lovbøker, og den sivile administrasjonen ble i økende grad kontrollert fra København Adelen havde i princippet også sin gamle militære rolle. I krigstid var adelen forpligtet til at stille rytteri, som nu blev reorganiseret som den såkaldte rostjeneste, der talte 1.200 ryttere - dele af adelen selv og nogle af deres mest betroede folk På 1200-tallet ble den norske adelen en embetsadel i kongelig tjeneste, med utgangspunkt i hirden. Denne adelen oppnådde fritak for leidangsplikt og andre særretter, som snart ble arvelige. Til gjengjeld måtte den gjøre krigstjeneste i full rustning og delvis til hest

Adel, godsejere og herskab, 1500-1919 - danmarkshistorien

Adelen som privilegert førstestand fikk sin endelige utforming på 1500-tallet, både i Danmark og Norge. Således opptrådte den norske adel som en egen stand ved kongehyllingen i Oslo i 1548 , men den fikk ikke eget standsprivilegium før i 1582 (Winge nr. 465) Først på 1600- og 1700-tallet ble det viktigere å vise frem luksusen enn å ha finansene i orden, forklarer Karen Arup Seip. Luksuslovgivningen. Adelen kjøpte så mye at kongen kom med egne lover om hvor mye adelen kunne eie. PLUDDERBUKSER: Det finnes nesten ingen malerier av den norske adelen fra 1500-tallet Blankvåben - sværd og lanser - var endnu i 1500-tallet ikke uden betydning på slagmarken. Op gennem 1600-tallet blev massehærene afgørende på slagmarken, og den adelige ridder blev gjort mere og mere overflødig. Adelen tjente i stedet for kongen på andre, mere civile måder, og lavadelens krigspligt blev typisk erstattet med en afgift Norge var ved begynnelsen av 1600-tallet blitt Europas største trelasteksportør, en stilling man beholdt frem til 1800-tallet. Men rundt 1700 ble det klart at de kystnære skogene i Sør-Norge var i ferd med å ryddes for skog slik den europeiske hadde blitt det. Kongen fant det derfor nødvendig å gjøre forsøk på begrense antallet sager for å holde prisene oppe og for å forhindre den.

Om folkeminder - Det Kongelige Bibliotek

Adel - Wikipedi

 1. Adelens innflytelse økte på 1600-tallet, Sveriges militære stormaktstid, og ble i 1625 konsentrert i Riddarhuset. Adelen har vært både venn og fiende av kongemakten. I 1792 konspirerte flere adelsmenn mot kong Gustav III, som ble skutt og drept på et maskeradeball
 2. Middelalderens mat og drikke handler om matvanene hos de ulike europeiske kulturene i middelalderen.I denne perioden ble det etablert mange nye vaner innen kosthold og matlaging over hele Europa, og mange av disse la grunnen for det moderne europeiske kjøkken. Dårlig transport og kommunikasjon umuliggjorde eller fordyret import av flere typer av mat
 3. Adelen krydrede sin mad med kardemomme, safran, ingefær og nelliker. Eksotiske frugter var en fin spise og kastanjer, appelsiner og citroner indgår i flere orifter i renæssancens kogebøger. I midten af 1600-tallet dukkede de første orangerier op i Danmark. Sukker gjorde sit indtog i tærter og små dessertkager

1600-tallet - lokalhistoriewiki

Adelen og standssamfundet - danmarkshistorien

 1. Adelen ville selv bestemme hvor mye de skulle bidra med. Borgerne og de geistlige allierte seg. Gjelden som den dansk-norske staten hadde samlet gjennom alle krigene i første halvdel av 1600-tallet, måtte betales. At kongen fortsatte med en aktiv krigførende politikk,.
 2. Riket nådde sin største utstrekning på 1500-tallet. parlamentarisk styre, styreform der konge og regjering ikke kan styre mot viljen til flertallet i en valgt nasjonalforsamling. privilegiesamfunn, samfunn der alle grupper hadde særrettigheter, for eksempel retten til å jakte, som adelen i Frankrike på 1600--1700-tallet
 3. alstatistikken avspeiler til en viss grad hvor godt et samfunn fungerer og hvor sivilisert det er, men det er mange problemer knyttet til utnyttelsen av et slikt materiale
 4. På midten av 1600-tallet hadde endelig befolkningen kommet seg opp på nivået den var på før svartedauen, rundt 440.000 mennesker. 150 år senere, ved folketellingen i 1801, bodde det rundt 883.000 mennesker her, altså en solid fordobling. Tips: Det er litt flere historiske detaljer her enn i lærebøkene vanligvis har om perioden

Adelen i Norge Slekt i Norg

Den hollandske guldalder (nederlandsk: de gouden eeuw) er et århundrede med økonomisk og kulturel blomstring i de Forenede Nederlande, omtrent i 1600-tallet, efter republikken Republiek der Zeven Verenigde Provinciën (De syv forenede provinsers republik) blev grundlagt i 1581.. Den opstod af Utrechtunionen, som var forløberen for en førende verdensmagt og handelsnation, mens det øvrige. 75 Næss, Hans Eyvind 1982, Trolldomsprosessene i Norge på 1500- og 1600-tallet. Oslo. 76 Rian 1995:46-61; Amundsen, Arne Bugge og Henning Laugerud 2001, Norsk fritenkerhistorie 1500-1850. Oslo. 77 Sandnes, Jørn 1990, Kniven, ølet og æren. Kriminalitet og samfunn i Norge på 1500- og 1600-tallet. Oslo. 78 Rian 1995:74-87 Adelen kan ha to forklaringer. Det kan være inspirert av det franske Adeleine, som er fransk med bakgrunn i tyske Adelheid. Eller det kan være blitt til som en kombinasjon av Adele og Lene. Adele har opphav i tysk Adelheid, som betyr edel/god slekt og skjønnhet. Lene er kortform av Helene og av Magdalene. Helene er et gresk navn som betyr strålende eller skinnende Danmark i 1600-tallet . Omkring år 1600 omfattede det danske rige, foruden selve Danmark, også Norge, Skåne, Halland og Blekinge i Sverige, hertugdømmet Slesvig og det tyske len Holsten samt øerne Gotland og Øsel i Østersøen. Endvidere Island, Færøerne og Grønland, som kongen fra gammel tid gjorde krav på Adelen ble jo avskaffet på 1840 tallet, fordi man var redd den svenske adelen skulle dominere norsk politikk. Og det var såvidt vi i det hele tatt har ordner og dele ut, da den norske regjeringen i 1913 ønsket og fjerne alle ordner på bakgrunn at man var livredde for og skape en norsk adelsmakt som på sikt kunne dominere.

Gennem første halvdel af 1600-tallet blev Sverige stadig stærkere, så perioden endte med en dansk katastrofe, som dog mere dannede et vende- end et slutpunkt for svenskekrigene. Næste > Læs mere om adelsvælden 1536-1660 her Om 1600-tallet I Norges historie preges 1600-tallet av unionen med Danmark. Inntil 1660 hadde Danmark-Norge et monarki hvor kongen styrte i samråd med adelen, men ved Fredrik IIIs kupp ble riksrådet avsatt og enevelde ble innført. Begge nasjoner fikk nye lovbøker, og den sivile administrasjonen ble i økende grad kontrollert fra København. Les mer.

Weimaraner - www

Ludvig 14 er blitt selve symbolet på de europeiske eneveldene på 1600- og 1700-tallet. Hans autoritære stil og luksuriøse livstil på bekostning av bondebefolkningen i guds navn gjorde han både populær og forhatt I løbet af 1400-tallet opnåede adelen en række privilegier, og under Grevens Fejde i 1500-tallet lykkedes det med nød og næppe foreningen af kongemagt og adel at knuse bøndernes oprør. Det bragte for alvor de to parter sammen, og fra da af blev adelen i langt højere grad statens og kongens tjenere og kunne herved fortsat sikre sine privilegier I løpet av 1600-tallet ble gruvearbeiderne nødt til å grave ganger ut fra disse fordypningene. De hogde kull ut av gangveggene, som sammen med taket ble sikret med tømmerstokker. For ytterligere å sikre gruvens stabilitet ble det lagt hauger med stein, jord og annet materiale i gangene der gruvearbeiderne var ferdige med å grave Og mens adelen la sin prestisje i å gjøre minst mulig, gjorde borgerskapet i byene det stikk motsatte, de la sin stolthet i å jobbe hardt og nitidig for å nå sine mål og drømmer. Tidlig på 1700-tallet hadde faktisk ikke engang adelen rett på å drive handel i de store byene hvor reglene for hvem som kunne drive handel var svært strenge Anbefalt litteratur. Kristian Erslev, Danmark-Norges Len og Lensmænd 1596-1660, København 1885 Øystein Rian, Danmark-Norge 1380-1814, bind 2, Den aristokratiske fyrstestaten 1536-1648, Oslo 1997 Øystein Rian, Bratsberg på 1600-tallet: stat og samfunn i symbiose og konflikt, Oslo 1997 Øystein Rian, Embetsstanden i dansketida, Oslo 200

Trolig var det først i andre halvdel av 1400-tallet at folketallet begynte å stige igjen. Pesten fortsatte å komme tilbake helt fram til midten av 1600-tallet, men etter hvert ble dødstallene lavere. Én grunn var at myndighetene satte i verk karantene- og isoleringstiltak , en annen at svartrotta ble fortrengt av den mer folkesky brunrotta Ved 1600-tallet slutning var mange af de gamle slægter uddøde, men mange indvandrede tysk optogs i stedet. Igennem grundloven af år 1849 blev de sidste rester af adelens foretræderettigheder ophævet; kun fideikommisserne ( stamhusene) var endnu tilbage, samt retten til at registrere døtre i de adlige jomfruklostre I løpet av 1600- og 1700-tallet kommer verdenshandelen for alvor i gang, og byene i Europa vokser. Borgerskapet, folk som driver med handel i byene, blir nå den dominerende samfunnsklassen når det gjelder penger. Eneveldige konger hadde før regjert med støtte fra adelen og kirken. Nå kreve Under får du en oversikt over temaet filmer 1600-tallet. Filmserien inneholder 24 relaterte filmer eller TV-serier som hører med under temaet filmer 1600-tallet. Oversikten over de beste filmene eller TV-seriene i temaet filmer 1600-tallet som er stemt frem av brukerne på filmfront.no

Mytte Fentz - Vægdekorationer på danske herregårde

Fra midten av 1600-tallet fikk både kongen og adelen økonomiske problemer, blant annet på grunn av de mange og kostbare krigene mot Sverige. Resultatet ble at store eiendommer i Norge ble pantsatt og etter hvert solgt til utenlandske kjøpmenn som for eksempel Jochum Irgens Jordeiende bønders slekter kan i mange tilfeller føres tilbake til 1500-tallet, eller enda lenger tilbake, hvis det er bevart diplomer eller (middelalder-)brev, i noen tilfelle er gamle brev lagt frem på tingene i løpet av 1600-tallet, som kan gi innblikk i slektsforhold som nå ellers ville ha gått tapt, hvis diplomene ikke lenger finnes

Leksikon:Adel - lokalhistoriewiki

Derfor var livsvilkårene forholdsvis gode for den europeiske befolkningen på 1400-tallet. Men i løpet av siste halvdel av dette århundret skjedde det en sterk befolkningsøkning, som varte fram til 1600-tallet. I denne perioden begynte det å utvikle seg en ny handelskultur, spesielt i de italienske bystatene. Handelskultur og ny overklass Samfunnet var delt i tre stender: De geistlige utgjorde førstestanden, adelen andrestanden og de resterende tredjestanden. På 1700-tallet hadde den franske staten store utgifter til krigføring. Den østerrikske arvefølgekrigen, sjuårskrigen (1756-1763), og ikke minst deltakelsen i den nordamerikanske frihetskrigen, ble svært kostbar for det eneveldige Frankrike, som ble kastet ut i en. Trelasthandel førte til at i løpet av 1500- og 1600-tallet ble mye av Norge avskoget. Det gjaldt særlig langs kysten og langs elvene. Tømmeret ble felt for å møte den europeiske etterspørselen etter trevirke. Trevirket ble brukt til å bygge infrastruktur, blant annet havner og kanaler, for den voksende handelen På 1600-tallet kom ei lita gruppe finske innvandrere til Øst-Norge. I de store skogsområdene rundt og øst for Oslo slo de seg ned, i håp om å skape ei framtid for seg selv og sine. Skogen ga dem et levebrød, men la også grunnlaget for konflikter og uro

Adelens fråtsing på 1500-tallet - Apollo

De første skolelovene på 1700-tallet. Hører til Barnetrinnet. I 1739 kom den første reelle skoleloven i Norge, men før det hadde undervisning også vært omtalt i flere andre lover. Vi skal her se litt på bakgrunnen til den norske skolen og hva som var spesielt med skoleloven av 1739 For på 1600-tallet ville nok den stakkars damen ha havnet på bålet. Myte: Den mørke middelalderen var ikke bare mørk, men kald også. Virkelighet: Klimaet var faktisk bedre enn på 1700-tallet, så hvis det er klimaet man skal gå etter, burde man snakket om det mørke 1700-tallet Se Oslo havn slik den var på slutten av 1700-tallet . Hvis du har en 3D-printer, kan du til og med skrive ut små bygninger fra 1700-tallets Oslo. Lasse Biørnstad journalist. lørdag 02. juni 2018 - 05:00. - Vi har veldig godt arkivmateriale helt tilbake til 1600-tallet

Burundis historie – Store norske leksikon

Adelen som krigerstand - Nationalmusee

I England ble det borgerkrig på 1600-tallet, og striden stod om religion og styreform. Den endte med at parlamentarismen slo igjennom - en styreform der konge og regjering ikke kan styre mot viljen til flertallet i en valgt nasjonalforsamling. Andre stater fikk eneveldige styreformer på 1600-tallet Adelen i kunsten. Posted on september 10, 2019 Author tim. den såkaldte rangadel, kom til i 1600-tallet. Når nogen spurgte ind til det, plejede han bare at sige, at bag ethvert navn var et menneske. Og han ønskede ikke, at man dyrkede denne del af hans historie Midt på 1600-tallet levde 440.000 folk her. I 1700 over 700.000, og på 1800-tallet omtrent 900.000

Før 1970 tallet. På 1960-tallet publiserte Phillip Ariés boken «L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime» («Barndommens historie»). En revolusjonerende bok på denne tiden ettersom Ariés hevdet at synet på barn og barndom hadde utviklet seg signifikant fra 1500-1600-tallet og frem til i dag Spesielt i Italia innebar renessansen en kraftig oppblomstring av kulturlivet, og da særlig innen filosofi, retorikk, malerkunst, litteratur og naturvitenskap. 1600-tallet innebar et høydepunkt med vitenskapsmenn og kunstnere som Leonardo da Vinci, Raphael, Titian og Michelangelo, men etter hvert som Italia gradvis kom under fremmed dominans, mistet landet sin posisjon som førende for. Paris på 1600-tallet var den største byen i Europa, med en befolkning på en halv million, matchet i størrelse bare av London. Det ble styrt etter tur av tre monarker; Henry IV, Louis XIII og Louis XIV, og så bygningen av noen av byens mest berømte parker og monumenter, inkludert Pont Neuf, Palais Royal, det nylig tilsluttede Louvre og Tuileries-palasset, Place des Vosges og Luxembourg Hage

PPT - DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJON PowerPoint Presentation

Palasset er selve inkarnasjonen av «det store århundret», fra rundt midten av 1600-tallet og ut på 1700-tallet, betalte adelen ofte en høy pris. Gemakkene de bodde i var,. Bokutstilling: Japan, Portugal og Spania treffes på 1500 og 1600-tallet; Den første kontakten mellom Portugal, Spania og Japan på 1500-tallet «Disse mennene, barbarer fra Sørøst, er handelsfolk. De forstår til en viss grad skillet mellom øverst og nederst i samfunnet, men vi vet ikke om de har noen egen form for etikette På 1600-tallet fikk Amsterdams kirurglaug lov å dissekere ett lik i året, og det måtte være liket til en henrettet kriminell. Her illustrert med Rembrandts Doktor Tulps anatomiforelesning. (Foto: (Illustrasjon: Wikimedia Commons)

Forøvrig lå den politiske makten på 13, 14 og 1500-tallet hos riksrådene. Disse var dominert av adelen og, særlig for Norges vedkommende, den katolske kirken. Den norske adelen giftet seg inn i svensk og dansk adel i årene etter Svartedauen. Delvis giftet også svensk og dansk adel seg inn i hverandres slekter 1500-tallet 1600-tallet 1700-tallet 1800-tallet 1900-tallet Amerika Andre verdenskrig Arkivmagasinet Asia Aust-Agder Bedriftshistorie Bokmeldinger Debatt Europa Fortid Henrik Askjer Historie Historiografi historisk metode Idehistorie Infrastruktur Jens Petter Kollhøj Johanne Bergkvist Kjønnshistorie Krig og konflikt Kulturhistorie Lokalhistorisk magasin Maritim historie Medisinhistorie. Københavns Universitet var blevet oprettet i 1478, men først i 1600-tallet kom der gang i de naturvidenskabelige studier dér. Dette århundrede blev en gylden tid for naturvidenskaben i Danmark. Set med nutidens øjne var det især Niels Stensen (1638-1686), der skabte de banebrydende teorier (figur 2-2). Niels Stensens første skelsættende geologiske arbejde handlede om fossilernes. hi-124 1129 semesteroppgave utviklingen av lensvesen og rettssystem 1500- og 1600- tallet 20.12.2018 kandidatnummer: 1129 antall sider: 12 hi-124 112

- Jeg har mest tro på Ada, Adelen, Othilie, Othelia, Ulrik, Ludvig, Emrik og Albert fremover. Hugo kan også være verdt å merke seg. Navnet er foreløpig ikke vanlig i Norge, men er å finne. Nederland nøt fra begynnelsen av 1600-tallet en økonomisk oppgang som varte nesten et helt århundre, fra 1600-tallet til 1670-tallet. Perioden har fått betegnelsen de gouden eeuw - den gylne tidsalder. Med dannelsen av rederiet det Østindiske kompaniet med hovedsete i Amsterdam skred Nederland inn i den merkantilistiske æra Styreformer kan skifte, og noen ganger ganske hurtig. Dagens demokratiske styreform i Europa er bare om lag 200 år gammel. Den erstattet eneveldet, som dominerte som styreform i Europa på 1600- og 1700-tallet. Eneveldet bygde på et eldre system som kalles adelsveldet (føydalismen)

Norge 1500-1800 - et samfunn i vekst - Mennesket

Adelen og det bedre borgerskab fulgte hurtigt efter. Det var pigerne der først fik mere end ét fornavn, og det var også dem der fik de fleste navne. Tre og fire fornavne er ikke usædvanligt til en pige, når vi kommer op i 1700- og 1800-tallet. De fleste drenge nøjedes dog med to fornavne. Kvinder afledt af mæn Utstillingen gir et innblikk i hvordan protestantiske, norske prester har framstått offisielt fra ca. 1550 til våre dager. Den viser både hvordan de har blitt presentert, gjennom et utvalg portretter fra ca. 1650-1850, og deres påkledning gjennom messehagler fra 1500- og 1600-tallet, prestekrager og en moderne stola Slekten hans kommer tilbake til 1600-tallet stort sett fra søndre Vestfold inkl. Lardal og grenseområdene over i Telemark, men jeg har ikke støtt på navnet hos andre der. Lenke til innlegg Del på andre sider. Gjest David Widerberg Howden. Skrevet Juni 13, 2003 Gjest David Widerberg Howden 1500- og 1600-tallet kan derfor betragtes som en dynamisk periode, hvor samfundets magtelite forhandlede om, hvordan lige netop den danske reformation skulle se ud, hvilken rolle kongen og adelen skulle have i samfundet og hvordan forholdet til andre riger skulle være På 1600-tallet var det franske samfunnet delt inn i tre stender. Førstestand var de geistlige, andrestand var adelen, og tredjestanden var hele resten av befolkningen. På toppen satt kongen som styrte landet ved hjelp av adelen

Adelen nå til dags - Stavanger Aftenbla

Navnet Augustin / Augustinus, var svært uvanlig i Norge på 1500-tallet. Etter en gjennomgang av NRJ og NLR, viser det seg at potensielle navnebærere av navnet i Norge ikke var mange.. I det gml Søndenfjeldske, er det to- 2- navnebærere, hvorav det på Østlandet kun finnes en Augustin, nemlig i Kaxerud i Ås i Akershus. Mulig er det en linje herfra til Bohuslen, der den neste Augustin. svævende omkring 1600, mener han i 1980, at der fra reformationen til omkring 1600 var tale om en ubetinget retssikkerhed for bonde­ samfundet, og at Fussings hovedtese om retsforholdet først og fremmest har gyldighed for domstolenes praksis. Det vil formentlig si-Retstilstande i Danmark i 1500- og 1600-tallet 6

Kirkegangsdragter i 1600-tallet I malede epitafier i danske kirker Af: Camilla Luise Dahl & Dorothy Jones Et epitafium (græsk: dragter, den såkaldte spanske mode, der blev populær i 1500-tallet. Men længe efter adelen igen var begyndt at trække i kulørte dragter, vedblev borgerskabet at bruge den mørke dragt til stadsbrug FRA 1600-TALLET. Gruppa har tidligere også gitt et glassbord som inneholder en messehagel fra 1600-tallet. Dette står i sakristiet. Av kirkeringens åtte medlemmer har fire vært med i alle årene. Det er Sidsel Bakken, Gerd Nordskag, Grete Låveg og Marit Holter. LES OGSÅ:En liten «butikk» med et stort hjert Tusenvis av uleste brev avslører hvordan vi levde på 1600-tallet Brevene som aldri kom fram viser at vi strevde med mye av det samme for over 300 år siden Midten av 1600-tallet kan faktisk være den perioden i verdenshistorien med flest kriger og konflikter, skriver den britiske historikeren Geoffrey Parker i «Global Crisis: War, Climate Change & Catastrophe in the Seventeenth Century». Mellom 1600 og 1700 opplevde Europa kun tre år uten krig. Tendensen gjaldt imidlertid ikke bare Europa På 1600-tallet hadde de fleste hjemmekontor, minner Reitan Jenssen om. Det endret seg med dampmaskinens inntog og den industrielle revolusjonen, som gjorde det nødvendig for arbeidere å reise.

Toypuddel | Purina

1600-tallet. Posted on 15. desember 2017 15. desember 2017. Et nærbilde av reformasjonen i Norge. Steinar Imsen: Da Reformasjonen kom til Norge. Cappelen Damm, Oslo 2016. Meldt av: Siobhan Ryan. Religionshistorie er stadig aktuelt De har i såfall det til felles, at den danske adelen ikke lenger godtar dem (disse norske kvinnene) som adelige. Eller bare såvidt, når det passer.Finn, siden du nå har erkjent at det er forskjell i Norge på fruer og hustruer, f eks på 1600-tallet, så kan du jo tenke videre på årsaken til og virkningen av dette klasseskillet

Her finner du et sammendrag av kjennetegn ved det franske og britiske samfunnet på 1600-tallet. Sammendraget oppsummerer utvikling innenfor kultur, økonomi, politikk og sosiale forhold i Frankrike og Storbritannia på 1600-tallet. Sammendraget diskuterer forskjellige likheter og ulikheter i utviklingen av de to stormaktene På 1600-tallet ble det flere steder opprettet «allmennhospitaler», som var en slags kombinerte sosialpolitiske innretninger. Behovet for pleie ble her gjerne kombinert med samfunnets behov for å kontrollere den store befolkningen av fattige, kriminelle, prostituerte, gamle og vanføre som vokste sammen med de nye storbyene Volnay-adelen. To av Volnays fremste produsenter har felles utgangspunkt, Dagens utseende fikk bygningene på 1600 og 1700-tallet, ble derfor Volnays mektigste mann i første halvdel av 1800-tallet. Eiendommene skilte imidlertid lag ved hans død Penger på 1600- og 1700-tallet. Posted on 25. juni 2012 by May Lis Ruus. 6. Toskillingsmynt eller styver som var i bruk mellom 1667-1732 (Foto: Reinsfelt, Anne-Lise / Norsk Folkemuseum) I det dansk-norske myntsystemet var rigsdaler species hovedmynt i tiden 1544 - 1813, og i Norge kalte man det vanligvis daler eller species Reformasjonen var den religiøse og kulturelle omveltningen i Europa på 1500-tallet som splittet kirken i den tradisjonelle katolske kirken og de protestantiske kirkene startet av Martin Luther og Jean Calvin. Den hadde sitt opphav i renessansen og humanismens idealer om å gå tilbake til de gamle ki

Middelalderens mat og drikke - Wikipedi

Tyske navn hadde kommet i bruk med innvandring fra 1300-tallet, men særlig fra 1600-tallet og senere. Vi kjenner navn som Gjertrud, Tale, Dyveke, Didrik, Engebret, Ludvik og Sivert. Av disse har Gjertrud vært brukt for noen tiår siden, ellers har de fleste tyske navn ikke vært mye i bruk siden 1800-tallet Hvalfangst på 1600-tallet. Fra Fotherby 1613. På 1400-tallet begynner Europa å blomstre og landene vokser seg sterke. Borte er indre stridigheter, krig, kriser, pest og epidemier. Befolkningen øker og trekker inn til byene fra landsbygda Kler seg som den kinesiske eliten - på 1600-tallet. BEIJING (NRK): Når Kina nå markerer seg sterkt i verden ønsker stadig flere kinesere å bære den nasjonale stoltheten på kroppen

Herremænd og adel og lidt om hovedgårde, grevskaber og

1600-tallet De fyrstelige pragtbyggerier Under Christian 4.(1588-1648) bliver udvidet med bl.a. Rosenborg Slot, nye byer bliver grundlagt og København udvikler sig til residenshovedstad. Riget er stadigvæk et valgkongedømme, kongen må underskrive en håndfæstning og regere i samråd med adelen, men mange træk peger i retning af den centraliserede og bureaukratiske enevælde, der bliver. Hans Hansen Lillienskiold. Hans Hansen Lillienskiolds Journal ført paa en Reise fra Bergen til Rom 1668 - 1670. Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, 1600-tallet, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagboksoptegnelser, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Sverrige vedk., Topografi, Reiser i utlandet vedk., Dannelsesreise, Reise, Europa, Italien. Det som der står, kan nok også gjelde for 1600-tallet. 3. På 1500-tallet var talespråket i Norge norsk, og utviklingen av det «moderne system av dialekter» som vi kjenner fra 1800-tallet, var godt i gang. Man regner med at det ble etablert i løpet av 1600-tallet. Det mer normaliserte norske talespråket utviklet seg på 1700-tallet 1600- og 1700-tallet i Norge. Trollfolk i Danmark-Norge. I 2.Mosebok står det at en «Trollkvinne skal du ikke la leve». Likevel ble det i flere hundre år sett gjennom fingrene med helbredende magi. Men så under Christian 4. regjeringstid (1588-1648) ble det en kraftig økning av trolldomssaker i Danmark-Norge Tidligere på 1600-tallet ble flere kvinner brent på bålet i Fron. Østlandet hadde ca. ¼ av trolldomsprosessene i landet, og det er også her lokale ulikheter. Fron, Toten og Løten skiller seg ut med mange trolldomssaker. 1600-tallet var en urolig tid med konflikter og høy kriminalitet. Myndighetene svarte med harde straffer og tortur

Mad, retter og bordskik hos adelen i renæssance

Straffen for grove mord, nemlig på ægtefælle, husbond, frue, madmoder eller nogen af deres børn, skærpedes 1697.Forbryderne skulle knibes med gloende tænger, i de værste tilfælde først på gerningsstedet, dernæst på offentlige torve og pladser, og endelig på retterstedet.På landet skulle knibningen ske tre gange mellem gerningsstedet og retterstedet Barokken (ca. 1600-1700) markerer en overgang fra renessansens fornuftstenkning og vektlegging av mennesket. På 1600-tallet blir igjen middelalderens sterke fokus på Gud og kirken forsterket, og fornuften blir revet vekk, samtidig som de religiøse kreftene sakte men sikkert tar overhånd ; Barokken virker på meg som en trist og dyster tid

bygder var svært vanlig på Agder på 1600- og 1700-tallet. Han hevder at dette var et resultat av en utstrakt favorisering av odelsbonden, som blant annet førte med seg en konsekvent motstand mot å dele opp gårder i flere bruk ved arveskifte. En rekke unge måtte av den grunn søke ut av bygda for å få seg et utkomme. 1 Finnemanntallet og den finske innvandringen på 1600-tallet. Sult, uår og krevende livsvilkår tvang folk fra Savolaksområdet i Finland på vandring vestover på slutten av 1500-tallet. Finnene brakte med seg svedjebruket. Dette er en dyrkingsmåte for korn som innebærer at skog blir svidd av i bråter og rug sås i asken På 1600-tallet var det derfor skapt grobunn for en ny retning innenfor kunsten som nettopp la vekt på det religiøse livet; barokken. Kunsten fra denne tiden er direkte, dramatisk og enkel. Går man til bygninger og møbler fra barokken derimot fremstår dette som kolossale og prangende bygg, laget for å imponere 1600-tallet. I 1607 kom den norske kirkeordinansen. I følge den skulle landets byer holde en dansk, tysk eller norsk skole, slik at undervisningen foregikk på morsmålet og ikke bare på latin. Det ble undervist i katekismen, lesing, skriving og regning Danmark i 1600-tallet. Underkategorier. Denne kategori har nedenstående 2 underkategorier, af i alt 2. D Danskere i 1600-tallet‎ (832 S) K København i 1600-tallet‎ (8 S) Sider i kategorien Danmark i 1600-tallet Denne kategori indeholder følgende 34 sider, af i alt 34. B. Bosjökloster

 • Musikk miljo as.
 • Melanie brown instagram.
 • Flagg grønt gult rødt.
 • Aberdeen angus norge.
 • Kristin lavransdatter forholdet mellom kristin og erlend.
 • Lindland gård bursdag.
 • Dde julekonsert olavshallen.
 • Bobby farrell jasmina farrell.
 • Tangermünde stadtmauer.
 • Welche bundesländer grenzen an niedersachsen.
 • Weihnachtsmarkt usedom 2017.
 • Nürburgring nordschleife.
 • Sodapoppin reddit.
 • Cafe omslag.
 • 12v tv til hytta.
 • Tommy hilfiger vs denim.
 • Family sports club rakkestad.
 • Quellenangabe fußnote.
 • Le creuset rosa.
 • Norges største byer areal.
 • Villach unterkunft.
 • Play doh youtube.
 • Rauma gullgenser.
 • Støysonekart gardermoen.
 • Gresskar pris.
 • D day movies.
 • Hennig olsen drammen.
 • Skrekkfilm 12 år.
 • Ford mondeo 2010 registerreim.
 • Bekymret kryssord.
 • Fenistil pencivir preis.
 • Lapskausblanding test.
 • Östlicher gorilla gewicht.
 • Insel brac hotels.
 • Dativ akkusativ verben.
 • Top 100 songs on ukulele.
 • Rammeforskriften 54.
 • Garasjeport fiskebein.
 • God helse yrke.
 • Hekleduker oppskrifter.
 • Dde julekonsert olavshallen.