Home

Etisk refleksjon ndla

Religion og etikk - Etisk dilemma - My Sister's Keeper - NDLA

Vi ønsket å utforske hvorvidt etisk refleksjonsveiledning kunne bidra til økt refleksjon og bevisstgjøring om samhandlingssituasjoner i praksis. Hensikt: Å undersøke hvordan etisk refleksjon i veiledning kan bidra til økt bevisstgjøring og forebygge moralsk stress. Metode: Studien har et utforskende deskriptivt design NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Et etisk dilemma er en situasjon vi står overfor hvor vi opplever at det er vanskelig å velge handling. Situasjonen og handlingsalternativene kjennetegnes av sterk tvil fordi det vekker følelser i oss som gjør handlingene vanskelige. Det oppstår en konflikt mellom våre verdier, holdninger og normer om hva vi vurderer at vil være rett handling Etisk refleksjon bygger opp etisk sensitivitet og verdibevissthet hos de ansatte, og er spesielt viktig der slitasje, autopilot og blindsone har gjort sensitiveten nummen. Etisk refleksjon bidrar til å skape en kultur med rom for å stille spørsmål, gjøre feil, være usikker, lære av hverandre og utvikle seg i takt med erfaringer Etisk refleksjon i helse- og omsorgstjenestene handler i stor grad om å se nærmere på våre beslutninger, handlinger, holdninger, rutiner og systemer for å kunne tilby best mulig kvalitet på tjenestene til brukerne. Refleksjonskortene som er utarbeidet inneholder utsagn,.

Tips og hjelp til å komme i gang med etisk refleksjon. Kompetansebroen. Publisert 06.01.2017 - Sist endret 25.02.2020. Systematisk arbeid med etikk er et viktig område i arbeidet med kvalitetsforbedring. Her finner du noen eksempler på verktøy og metoder i utvikling av kompetansen i etikk Etisk refleksjon i forkant av utfordrende situasjoner kan gjøre deg sikrere og tryggere. Etikk og etisk refleksjon rundt roller hører sammen. Refleksjonen gjør etisk teori til praksis. Men hva er egentlig etisk refleksjon og når, i hvilke situasjoner, og hvordan organiserer man slik refleksjon

Etisk refleksjon handler om å få innsikt i de ulike aspektene når man opplever et etisk dilemma og en dialog med fornuften, samvittigheten og innlevelsesevnen. Det beskrives derfor som et verktøy for å ta stilling til og løse et etisk dilemma. Et etisk dilemma oppstår nå E-læringsprogrammet om etisk refleksjon er laget for å støtte kommunene i arbeidet med å øke lederes og ansattes kompetanse på å identifisere, reflektere over og håndtere etiske utfordringer i deres hverdag. Se Martin-filmene her. Etisk bevissthet utvikles best i dialog og samspill med andre

Helse- og oppvekstfag Vg1 - Refleksjon - NDLA

Om å lede etisk refleksjon: Etisk refleksjon må ledes. det gjelder helt uavhengig av metode, tiltak eller møteplass. En fri refleksjon uten ledelse kan fort ende som frustrasjonsdeling, «kos med misnøye» eller rene diskusjoner hvor det etiske perspektivet ikke ivaretas. Å lede etisk refleksjon forutsette Etikkrefleksjon er en systematisk refleksjon over hva en bør eller må gjøre, hva som er rett og galt, og trigges typisk i praksis av at man står overfor en konkret etisk utfordring. Det kan imidlertid også inkludere refleksjon over hvilke verdier, normer og etiske prinsipper som står på spill eller som bør styre vår praksis mer generelt Bruk av case i etisk refleksjon Nedenfor har vi samlet noen korte situasjonsbeskrivelser, ofte kalt «case», som kan brukes som utgangspunkt for en drøfting av etiske utfordringer i praksis. Dette er situasjoner som er konstruert, men likevel basert på liknende erfaringer fra praksisfeltet For å forstå hva et etisk dilemma kan være, er det greit å ha bakgrunnskunnskapen om etikk på plass først. Etikk er kort forklart læren om hva som er rett og galt. Et etisk dilemma kan for eksempel være der man i utgangspunktet har taushetsplikt, men det er fare for liv og helse for brukeren, og man må vike fra prinsippet og kontakte andre instanser for å redde liv

I hjemmesykepleien. Hvordan håndtere at Martin ikke vil ta medisiner Etisk refleksjon dreier seg om å tenke høyt omkring en situasjon Etiske spørsmål handler om hvordan det «bør» være Etikk er teori Moral er praksis Etikk er systematisk refleksjon over moralsk praksis. 22.11.2017 4 Etikkens hovedspørsmå

Etisk refleksjon i arbeidshverdagen. Høy etisk bevissthet i helse- og omsorgstjenestene bidrar til godt omdømme og bedre rekruttering, noe som er kritisk viktig i dagens og fremtidens utfordringsbilde, skriver avdelingsdirektør for helse og velferd i KS, Åse Snåre, i en kronikk Etisk refleksjon kan forgå på alle «nivåer» fra moralfilosofiens systematisk og teoretiske refleksjon til hverdagslivets refleksjon over hva som er riktig og galt. I en faglig sammenheng kan etisk refleksjon forstås som en: systematisk utforskning av en sak, å se en sak fra flere sider og få nye perspektiver Om dette kurset Kurset er et verktøy for etisk refleksjon spesielt for de kommunale helse- og omsorgstjenestene av prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, KS, Helsedirektoratet, Norsk Sykepleierforbund, Den Norske Legeforening, Fagforbundet, YS og FO 1.5 Ledere av sykepleietjenester har et særskilt ansvar for å skape rom for fagutvikling og etisk refleksjon, og bruker yrkesetiske retningslinjer som et styringsverktøy. 1.6 Sykepleieren anvender de yrkesetiske retningslinjer i sitt arbeid, og bidrar aktivt til etisk refleksjon i hverdagen

Religion og etikk - NDLA

 1. st én dialogpartner •En samtaleleder som regisserer prosessen •Bruk tavle, flip over, og registrer argumenter for alt. A og alt. B på hver side av en loddrett strek (jf. en skålvekt, Justitia
 2. Refleksjon omkring en hendelse kan være til stede selv om den ikke blir uttrykt i et notat. Forskning viser at skriving bidrar til å strukturere tanker, og i seg selv fremmer skriveaktiviteten refleksjon (Chirema, 2007; Webster, 2002). De studentene som uttrykker refleksjon både i 1. og 3. studieår, analyserer det som hendte
 3. Etisk refleksjon foregår både bevisst og ubevisst, på både uformelle og mer formelle arenaer, hos den enkelte og kolleger imellom. Vi ønsker her å fokusere på etisk refleksjon i fellesskap. 1. Utfordringen
 4. Et etisk dilemma er en situasjon som er preget av tvil og usikkerhet og som handler om å foreta valg mellom to ubehagelige muligheter. Vi står overfor et etisk dilemma. Som en introduksjon til arbeid med etiske dilemma kan en ta i bruk denne interaktive ressursen fra NDLA

Etisk refleksjon - Martin-filmene - K

Etisk refleksjon og systematisk etikkarbeid er en naturlig del av helse- og omsorgstjenestenes kontinuerlige forbedringsarbeid og faglige utviklingsarbeid. Tjenestene har kompetanse til å ta i bruk metoder og verktøy for etisk refleksjon. Tjenestene har kompetanse til å håndtere etiske utfordringer som inviterer til etisk refleksjon, selv om vi ikke selv tenker over at det er etiske dilemmaer. Verktøyet for å komme videre inn i de etiske dilemmaene er etisk refleksjon, som er en grundig drøfting av hva som er god moral, det vil si hva som blir godt og vondt og hva som er rett og galt i en gitt situasjon eller problemstilling

Etisk refleksjon som verktøy Helsekompetanse

 1. En etisk refleksjonsmodell og bioingeniørenes yrkesetiske retningslinjer er gode redskaper for å belyse etiske dilemmaer vi møter i arbeidshverdagen. Gå sammen med kolleger, og drøft problemstillinger dere står overfor på deres arbeidsplass. Øvelse gjør mester - også når det gjelder etisk refleksjon
 2. Etisk refleksjon er en forutsetning for profesjonsansvar og faglig utøvelse. Alle former for spørrende, nysgjerrige, ettertenkende frimodige spørsmål og undringer bør prege god praksis. Refleksjon er både naturlig, og nødvendig, men må allikevel oppøves og læres i systematisk dannelsesarbeid
 3. Det er ikke alltid tid og rom for refleksjon i forkant eller underveis. Refleksjon er også tilbakeblikk. Ved å snakke sammen om situasjoner og rekonstruere kan vi større grad oppdage og se konsekvenser av handlingene. Rådet for sykepleieetikk benytter etisk refleksjonsmodell når et etisk dilemma skal drøftes
 4. Psykologer har derfor i fellesskap formulert fagetiske prinsipper hvis formål er å gi veiledning og støtte for etisk refleksjon. Den europeiske psykologfederasjonen EFPA (The European Federation of Professional Psychologists´ Associations) vedtok i 1995 en Meta-Code of Ethics som har til hensikt å dekke alle situasjoner som den profesjonelle psykologen møter

Refleksjon betyr snu eller bøye tilbake til seg selv. Refleksjon betegner da gjenskinn, tilbakekasting, og i overført betydning, overveielse eller ettertanke. Gjennom refleksjon tilfører vi våre tanker, erfaringer og handlinger en ny dimensjon som gir grobunn for ny og endret handling Fremme etisk standard i sykepleiepraksis- og utdanning. Drøfte saker og avgi uttalelse om etiske spørsmål som bringes inn for Rådet. Være høringsinstans og påvirke saker av etisk karakter internt i NSF. Fremme etisk refleksjon og diskusjon internt i NSF. Bidra til å styrke helsetjenestens generelle verdibevissthet Etikkarbeidet er et satsingsområde i Utdanningsforbundet fordi etisk bevissthet og høy faglighet er kjernen i lærerprofesjonens integritet og avgjørende for å skape gode vilkår for lek, læring og danning Etisk refleksjon. E-læringsprogram i etisk refleksjon for kommunenes helse- og omsorgstjeneste. For å kjøre dette programmet må Adobe Flash player 9.0.28 eller nyere være installert. Det ser ut til at du enten mangler Flash player eller kanskje javascript er skrudd av Som et supplement til filmene har vi laget noen øvelser læreren kan bruke i klasserommet sammen med elevene. Øvelsene skal bidra til refleksjon, slik at elevene kan se at en situasjon kan ha mange sider. Det er viktig innledningsvis å poengtere at dette er øvelser uten fasitsvar, selv om det etisk sett kanskje har det i noe grad. Øvelsen

Under følger en tenkt situasjon som vi ønsker at dere kan bruke som utgangspunkt for etisk refleksjon, hvor dere benytter refleksjonsmodellen som følger etter teksten Etisk refleksjon ikke en soloøvelse. Teknas nye etiske retningslinjer oppfordrer til etisk refleksjon som en nødvendig øvelse i dagens arbeidsliv. Etisk refleksjon skjer best i samtale med andre. Arbeidsplassen er god øvingsarena. For å gjenkjenne og utrede etiske spørsmål og dilemmaer må vi være åpne Etisk refleksjon rundt epidemier og andre utfordringer. Teknas etiske råd har som en av sine oppgaver å stimulere til etisk refleksjon blant Teknas medlemmer. I situasjoner som den vi nå er opp i møter vi både etiske og andre dilemmaer. Usikkerheten er stor. Hvem skal prioriteres for hva Den anerkjennende kommunikasjon som utgangspunkt for etisk refleksjon. De fleste av oss har et forhold til begrepet anerkjennelse. Det er et positivt ladet begrep som blir brukt i tide og utide. Ledere kjenner det igjen fra organisasjonspsykologien, der det blir definert som en viktig kommunikasjonsfaktor overfor medarbeidere

Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 14 Etisk refleksjon vil si å overveie de ulike etiske sider, egen tilnærming og mulige handlingsalternativer av en sak (Olsen og Syse, 2013). Etikken bør være integrert i virksomhetene, de er avhengige av tillit, lojale kunder og et godt omdømme etisk refleksjon. ks og transform presenterer karl sundby jan erik madsen veslemØy eriksen erik thomas kirkman charlotte grundt anette andersen regissØr erik thomas kirkman manus trine grann prosjektleder sØlvi johansen. episode 1. selvbestemmelse. episode 2. respekt og holdninger. episode 3 Novellen «Garderobe for en reise» blir i dette undervisningsopplegget brukt som «starter» til emnet «Omsorg ved livets slutt». Dette er en god inngangsport for å skape motivasjon og etisk refleksjon til videre arbeid og omsorg for pasienter og pårørende. Fortellingen belyser mange etiske dilemma, både profesjonsmessige og mellommenneskelige Retningslinjene bør basere seg på et uttalt og felles etisk verdigrunnlag. Økt bevissthet og åpenhet om etiske utfordringer i karriereveiledning er et viktig utgangspunkt for å få både økt fokus, bedre refleksjon og mer diskusjon om hva som er god etisk praksis. Tema etikk består av fem deler: tolv etiske retningslinjer for.

Helse- og oppvekstfag Vg1 - Verdier - NDLA

Etisk refleksjon - Bufdi

 1. Etisk refleksjonsveiledning vil kunne ha stor betydning for lederes virksomhet, og medfører også et fokus på begreper og teorier innenfor emnet organisasjonskultur. Å drive og lede arbeid med etisk refleksjon på arbeidsplassen blir stadig viktigere, både av hensyn til virksomhetens kvalitet og forpliktelsen overfor brukere og publikum
 2. Hei! Holder på med en oppgave nå om etisk dilemmaer og håper noen kan gi en pekepinn på om jeg tenker rikig nå. Caset er en mann som vegrer seg for å dusje, vaske og ha på seg rene klær. Han lukter ofte vondt. Samtidig ønsker han å delta i fellesaktiviteter der han bor. Handlingsalternativer jeg.

Eleven skal vite hva et etisk dilemma er og at det finnes ulike valg og konsekvenser av disse. De skal kunne beskrive et etisk dilemma fra sin praksis til fordypning både skriftlig og muntlig. De skal kunne argumentere for sitt syn og drøfte hva valgene fører til. De skal deretter lage en kort powerpoint som de presenterer for klassen.Kunnskapsmål:Eleven skal vite hva et etisk Vi kan benytte en etisk refleksjonsmodell som et konkret verktøy i enkeltsituasjoner. For å få til forbedringer i praksis er det avgjørende at etiske risikovurderinger settes i system. Tverrfaglige møteplasser for etisk refleksjon må etableres som et varig tiltak. Etisk handlekraft i sykepleie er Rådet for sykepleieetikk sin visjon Refleksjon. Med økende press på sykepleierens ansvarsområde øker også behovet for refleksjonsgrupper: Vi må bevisstgjøres våre mål og handlinger, vite hvem vi er og hva vi står for. Å ivareta sykepleiernes behov på dette område vil også gi økt faglig bevissthet og virke helsefremmende Etisk refleksjon og systematikk beskrives som en viktig og nødvendig del av arbeidet med utvikling og utprøving av nye arbeidsmetoder og teknologiske løsninger (Børslett m.fl. (2011), Meld.St. 29 (2012-2013). Etisk teori er et hjelpemiddel til å sjekke ut våre verdier o

Systematisk etisk refleksjon er derfor et viktig bidrag til å utvikle en verdibevisst organisasjon (Aadland & Askeland 2017). Bokas oppbygning Boka består av tre deler: I. Refleksjon, II Etiske retningslinjer skal bidra til refleksjon rundt ulike dilemmaer og situasjoner, og hjelpe våre medarbeidere til å ta etisk velbegrunnede valg, ivaretar vårt særlige samfunnsansvar og bygge tillit Vi fant at etisk refleksjon er et verdifullt tiltak som kan bidra til å styrke praksis. Gjennom dette tiltaket fikk man nye og bedre løsninger, bedre samarbeid mellom ansatte, og bedre samarbeid mellom ansatte og pasienten og dens familie Ledelsen i helseforetak og kommunale helse- og omsorgstjenester bør sikre at virksomhetene har rutiner og kultur for etisk refleksjon. Rutinene bør sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap til å kunne identifisere og reflektere over vanskelige verdiavveininger og vite hvordan de skal håndtere etiske dilemmaer i sitt arbeid med pårørende, innenfor rammene av gjeldende regelverk

Etisk refleksjon og bevisstgjøring i veilednin

ETISK REFLEKSJON. Når fagkunnskapen ikke kan gi deg svaret på om du møter de daglige utfordringene på riktig måte, når du går hjem fra jobb og lurer på om du burde ha løst oppgaver eller situasjoner annerledes, når du lurer på om du egentlig strekker til, om du fikser dette i det hele tatt, om du kanskje heller burde slutte Hensikten med kurset: Styrke og motivere personer til å lede etisk refleksjon i en gruppe. Hvem er kurset for: Kurset er for deg som er opptatt av etikk, og ønsker å sette fokus på etikkarbeid. Det er for deg som ønsker å starte opp etisk refleksjon, for eksempel på arbeidsplassen Etisk handel er en retning eller prinsipp innenfor handel som fremmer hensynet til etiske prinsipper gjennom hele forsyningskjeden fra produksjon til forbruk. Viktige organisasjoner innenfor etisk handel er Ethical Trading Initiative (ETI), norsk gren er Initiativ for Etisk Handel (IEH), Fairtrade Labelling Organizations International og Max Havelaar Kritisk og etisk refleksjon. Det kan være nyttig å bli enige om at en i gruppa inntar et slags utenfra-blikk og er en kritisk refleksjonspartner. Den som skal ivareta dette, får da et eget oppdrag i refleksjonen. Det kan være enklere både å ta og få kritiske perspektiver når alle vet at noen har dette som et særskilt ansvar Kritisk refleksjon «Å tenke kritisk vil si å bruke fornuft og kunnskap for å tenke over ulike faglige forhold på en selvstendig, undersøkende, og systematisk måte» (Greek m.fl. 2014, s. 5,6). Du er nysgjerrig, stiller spørsmål og ønsker å forstå

Helse- og oppvekstfag Vg1 - Fordommer og «vi og de andre

Etisk bevissthet og refleksjon er en sentral del av alle sider ved fysioterap yrkesutøvelse. Her kan du lese om Norsk Fysioterapeutforbunds arbeid knyttet til etikk og om Etisk utvalg Ideen med kritisk refleksjon er å læra av praksis og la den nye kunnskapen føra til endring. Dette kan bidra til å knyta teoretisk og etisk innsikt saman med kjensler og praktisk erfaring. Boka kan inspirera til å integrera kritisk refleksjon i daglig praksis, både hos den enkelte praktikaren, i kollegafellesskapet og på organisasjonsplan Skriftlig og muntlig instruksjon. Muntlig instruksjon på kjøkkenet: 10 minutter. Skriftlig instruksjon leveres samme dag. Oppgave til elevene: Ta for deg en grønnsak, en kjøkkenmaskin eller et annet verktøy du bruker på kjøkkenet.Lag en instruksjon som gjør at norsklæreren forstår og lærer hvordan den/det skal brukes. Grønnsak: vekst, rensing, sesong, bruksområder

NDLA

Etisk refleksjon Søknadsfrist: 11.09.2017. Målgruppe: Personell og ledere fra helse- og sosialsektoren som ønsker å drive systematisk etisk refleksjon i egen virksomhet. Kursbeskrivelse: En kurspakke som utgjør tre kursdager med noen ukers mellomrom. Gir mulighet til å starte eget etikkarbeid. Elevene skal kunne bruke ulike kilder, vurdere disse og gjøre greie for immunreaksjoner ved transplantasjoner og diskutere problemstillinger som gjelder organdonasjoner og medisinsk kriterium for død. Læringsmål for opplegget: Elevene skal lære kritisk bruk av kilder og få kjennskap til ulike problemstillinger ved organdonasjon.Engasjement: Jeg skal fange elevenes interess 29.03.2007: Aktuelt i foreningen - Medisinsk teknologisk utvikling skaper utfordringer med behov for arenaer for etisk refleksjon og debatt om veivalg Vi kan glede oss over fremskritt innen medisinen og teknologien som gir oss stadig større muligheter til forebygging, helbredelse og livsforlengende behandling

tar initiativ til etisk refleksjon og dialog med alle ansatte på arbeidsplassene; samarbeider om å videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og etisk dømmekraft, både internt og i samspill med utdannings- og forskningsmiljøer; skaper og deltar i en positiv samhandlingskultur der alles synspunkter lyttes til og tas på alvo Elevene skal oppøve evnen til refleksjon gjennom vurderende samtaler i grupper. De skal lære å lage problemstillinger rundt temaet «etisk dilemma» og utdype dem gjennom skriving. I tillegg skal elevene lære å respondere aktivt på hverandres tekster, og vektlegge samspill under presentasjonen. Se vedlagt fil Etisk refleksjon & tjenende lederskap. En annerledes tenkemåte med vekt på fellesskap, samhandling, omsorg og likeverd. Hvem er vi? Haugeinstituttet aktualiserer Hans Nielsen Hauges motiverende lederskap og etiske tenking i forhold til ledelse, arbeid, nettverksbygging, etikk og samfunnsansvar

Refleksjon sammen Helsekompetanse

FNs bærekraftsmålNår vi skal lære om etisk handel kan det være lurt å kjenne til FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan laget av alle medlemslandene for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det finnes 17 mål og 169 delmål etisk refleksjon og håndtering av ulike dilemmaer i praksis, både i mindre og større grupper, lokalt i avde-lingene og på tvers av avdelingsgrenser. Dette kapitlet er først og fremst beregnet på deltakere i etikkprosjekter av ulike slag, men også på ledere, med tanke på at d

Etisk kompetanse Etisk kompetanse er kanskje først og fremst evnen til å gi kloke vurderinger av hva -alt tatt i betraktning -er det beste, det mest riktige, det mest rettferdige når situasjonen tross alt er som den er. Etisk kompetanse -slik vi forstår den her er med andre ord praktisk dømmekraft og klokskap i faglig utfordrend Praktiseringen av etisk refleksjon synes å være noe lav. Kort oppsummert viser resultatene at Lederne er noe tilbakeholdne med å ta opp etikk og verdier både formelt og uformelt Ledernes kompetanse i fagfeltet er svært viktig både for dem selv og medarbeidern

Etisk refleksjon gir bedre helse- og omsorgstjenester - K

Verktøy og metoder - K

 1. Kritisk og etisk refleksjon øker kompleksiteten og gjør det vanskeligere å ta valg. Det oppstår et dilemma når personalet går fra å bruke dokumentasjoner for å vise hva som har skjedd, til å bruke det som verktøy for å komme dit de ennå ikke vet at de skal
 2. Tekstilproduksjon og NorgeDe fleste av våre klær, sko og andre tekstiler produseres i utviklingsland. Det er lenge siden vi produserte tekstiler i stor skala i Norge. Gjennom denne fasen skal du ta en nærmere kikk på årsakene til denne utviklingen.Hvorfor produserer vi ikke klær, sko eller tekstiler i Norge lengre? Hva er årsaken til at hovedandelen av våre tekstile
 3. Alle slike utfordringer krever evne til å reflektere godt og å utøve etisk dømmekraft (Lingås, 2019). Normene for refleksjon blir omtalt i retningslinjene om refleksjon. 9. Jeg reflekterer over egen praksis ved å være bevisst på hva som er verdigrunnlaget og målet for karriereveiledningen
 4. Filmen er del av e-læringskurset Etisk refleksjon, utviklet spesielt for de kommunale helse- og omsorgstjenestene av prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, KS, Helsedirektoratet, Norsk Sykepleierforbund, Den Norske Legeforening, Fagforbundet, YS og FO. Se alle filmene og lenke til KS her
 5. • Etisk refleksjon og systematisk etikkarbeid er en naturlig del av helse- og omsorgstjenestenes kontinuerlige forbedringsarbeid og faglige utviklingsarbeid. • Tjenestene har kompetanse til å ta i bruk metoder og verktøy for etisk refleksjon. • Tjenestene har kompetanse til å håndtere etiske utfordringer
 6. refleksjon, tror enhetsleder Bente R. Tellebon Økt fagkompetanse, etisk refleksjon og mulighet for utvikling har skapt et åpent og godt arbeidsmiljø ved Røros sykehjem, mener denne gjengen. Fra venstre: Karen Thygesen, hjelpepleier og tillitsvalgt i Fagforbundet, Inga R. Evavold
 7. Etikk er refleksjon over verdier og normer, og begrunnelsen vi gir for våre valg. For folkevalgte og ansatte i en kommune handler etikk om systematisk refleksjon over hva som er god praksis i den kommunale virksomheten. Arbeid med etikk hjelper oss til..

Tips og hjelp til å komme i gang med etisk refleksjon

PresentasjonUtgangspunktet for dette undervisningsopplegget er en teoretisk gjennomgang av temaet instruksjon. Etter gjennomgang av tema jobber elevene parvis med instruksjon i en praktisk oppgave. Elevene skal både tegne selv og instruere i tegning etter en mal. Oppgaven skal også inneholde en refleksjonsdel der elevene reflekterer over læringsutbytte av denne måten å jobb Bilde av CoWoman på Unsplash Praktiske løsninger. Vi fikk god hjelp fra Lærerbloggen sin guide Kom i gang med podcast i klasserommet og NDLAs læringssti Lag podkast.Lærerkollega Halvor Thengs laget en introduksjonsepisode for elevene i samarbeid med Gunvald Dversnes, doktorgradsstipendiat ved UiS. Vi brukte gratisfunksjoner i Zencastr til lydopptak og Audacity til å flette. Refleksjon/Vurdering. Elevene skal reflektere over vårt samarbeid med en fransk skole vi har utveksling med. Et annet forslag til refleksjon, er å reflektere over hva de har lært om Frankrike generelt, og fransk spesielt Helsefagarbeidere i Delta har laget yrkesetiske retningslinjer for helsefagarbeidere. Yrkesetikk gir retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson. Målet med retningslinjene er å bevisstgjøre helsefagarbeidere om ansvar og riktige handlinger

Etisk refleksjon rundt roller, atferd og responsetik

Etisk refleksjon Elevene skal kunne identifisere etiske dilemmaer og drøfte moralske spørsmål ved hjelp av egen erfaringsbakgrunn, evne til innlevelse og ulike etiske modeller og begreper. Etisk refleksjon gir mulighet til å håndtere store og små spørsmål, konflikter og utfordringer med betydning for skolesamfunnet, hverdagslivet og det globale samfunnet o Etisk refleksjon med bakgrunn i verktøy og metoder. Klikk her for fullstendig program i pdf. Arrangør: Dagen er et samarbeid mellom Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus og Østfold, KS «Samarbeid om etisk kompetanseheving» og Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo Hva er etisk råd? Etisk råd er et formelt oppnevnt og tverrfaglig råd i Arendal kommune, opprettet høsten 2019. Vi drøfter etiske spørsmål og dilemmaer innenfor tjenestene i helse og levekår. Etisk råd er et rådgivende organ som uttaler seg om anbefalte handlingsalternativer Uten etisk refleksjon ville kanskje kjennskap, personlig kjemi eller andre vilkårlige hensyn bestemt hva slags tilbud barna fikk. Å se det enkelte barnet og gruppen gjennom stadige yrkesetiske vurderinger er en integrert del av oppvekstsektorens samfunnsoppdrag Etisk refleksjon skal bidra til å kvalitetssikre sosialt arbeid, slik at hjelp virkelig hjelper, og ikke oppleves krenkende. Et viktig formål med etisk refleksjon er å motvirke at profesjonelle konkluderer og handler for raskt, før situasjonen er tilstrekkelig utforsket og de viktigste hensynene og interessene identifisert og vurdert

ETISK REFLEKSJON I PRAKSIS ERFARINGER FRA DRAMMEN KOMMUNE Med utgangspunkt i Eide, T. og Aadland, E. : Etikkhåndbok for kommunenes helse- og omsorgstjenester. Arild Stegen 16.og 17.april 2015 . Mål Hensikten med heving av etisk kompetanse er at • pasienter og brukere skal oppleve god kvalitet p om etisk refleksjon og hvordan få til dette, blant annet gjennom bruk av gode metoder og etablering av refleksjonsgrupper og etikk-komiteer. I tillegg er betydningen av etikksatsingen beskrevet. Utålmodige lesere kan godt begynne rett på den andre delen, men en vil trolig streve og famle når de beskrevne til etisk bevissthet og rom for refleksjon blant medarbeiderne; Arbeidsgiverstrategi - plakat (PDF, 5 MB) Etisk refleksjon. Etikk gir deg som ansatt et grunnlag for refleksjon i arbeidsforholdet. Det du gjør berører ofte andre mennesker. Refleksjon rundt etiske utfordringer blir rikere og bedre sammen med andre. Vår etiske bevissthe Disse vil også ha innvirkning på etisk handling og refleksjon. I noen tilfeller vil disse overstyre de etiske retningslinjene, og i noen tilfeller vil de overstyres. I beste fall kan føringer som finnes fra før, og de etiske retningslinjene som blir presentert her, supplere hverandre til det beste for veisøker og praksisfelt Hjelp til etisk refleksjon om bioteknologi. Av Tor Tjeransen i Nyheter Publisert: torsdag 29. oktober 2020 Del på Facebook. I slutten av mai utga Norges Kristne Råd (NKR) et ressurshefte til hjelp i etisk refleksjon om... Se alle saker. Les papirutgaver på nett

Noen ganger vil det være nyttig å foreta en refleksjon med fokus på etiske faktorer, altså en etisk refleksjon. Som Ingrid Fosse her forteller kan SME-modellen hjelpe med nettopp dette ved å ta utgangspunkt i et dilemma og vektlegge ulike perspektiver på dilemmaet og ulike etterfølgende handlingsalternativer God etisk standard kan ikke alene vedtas. God etisk standard krever en jevnlig og åpen kommunikasjon og refleksjon rundt dilemmaer. Den enkelte avdeling, med sitt særpreg og sine spesielle utfordringer, må skape møteplasser og prosesser for å få til en åpen diskusjon og refleksjon om etisk standard og etiske dilemmaer •etisk bevissthet om tidligere selvfølgelig tatt-for-gitt-praksis •avdekking av etiske dilemma som tidligere var skjult av rutine - alle gjør det •vilje til forandring . Etisk refleksjon •Bevisstgjøring av egne verdier og holdninger gjennom dialog, slik at man endrer adferdsmønster -Indre dialo Human-Etisk Forbunds stiftere var opptatt av å fremheve at etikken deres hadde et menneskelig grunnlag, og valgte derfor å bruke begrepet human-etikk om forbundets idegrunnlag.. For Human-Etisk Forbund er humanetikk og humanisme i dag nært beslektede begreper, og de brukes om hverandre fast tid og sted for etisk refleksjon Veiledning KS, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg samarbeider om etisk kompetanseheving i kommunene: Samarbeid om etisk kompetanseheving som inneholder verktøy, blant annet Den lille etikkveilederen og Refleksjonshefte om etiske utfordringer i arbeidet med mennesker med.

Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til våre kommunale tjenester. De etiske retningslinjene er av overordnet karakter. De er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte politiker/ ansatte og enhet/avdeling

 • Pagar makan tanaman hijau daun mp3.
 • Nettleie oversikt.
 • Son kro facebook.
 • Cci 22lr ballistics chart.
 • Rossmann damp.
 • Trendyliving trustpilot.
 • Bikepark königsberg facebook.
 • Mobil trening.
 • Beste kochsendung.
 • Furminator hest.
 • Christopher cecilie haugaard gift.
 • Bobcat norge.
 • Timepris it konsulent 2016.
 • 42 lyrics.
 • Telenor smtp server iphone.
 • Weihnachtsparty schwerin.
 • Schönste bibliothek münchen.
 • Veranstaltungen rieselfeld freiburg.
 • Nyeste oljefelt i nordsjøen.
 • Hare krishna oslo.
 • Hvordan lage en problemstilling.
 • Jeg synonymer.
 • Open clipart gallery.
 • Lady gaga telephone.
 • Romantisk weekend sverige.
 • Er det et krav at driftslederen/driftsansvarlig skal være sakkyndig?.
 • Hva koster mittanbud.
 • Tutorial calaveritas de azucar.
 • Kipper tageskarte.
 • Meter over havet på engelsk.
 • Svigermors drøm lyrics.
 • Lykketegning kalender.
 • Ferie 60 prosent stilling.
 • Campingplatz gohren webcam.
 • Hvordan hekle bestemorruter.
 • T2 oslo lufthavn.
 • Wow artefaktwaffe aufwerten.
 • Datasikkerhet i bedrift.
 • Quinton aaron.
 • Islam opprinnelse.
 • Technik museum speyer speyer.