Home

Globalisering og bærekraftig utvikling

Hvordan skal vi få til en økonomisk vekst for land i sør, og samtidig sikre en miljømessig, bærekraftig utvikling? Hvilken betydning har økt globalisering? Del dine synspunkt i debatt på Min stemme Globalisering, handel og bærekraftig utvikling - Etter et tiår med stagnasjon er elitenes liberale internasjonalisme på kant med folkeviljen, mener Asle Toje. Om dét vil stanse nye og omfattende frihandelsavtaler, som TTIP og TISA, og/eller bane vei for bærekraftig utvikling gjenstår å se Her finner du alt av informasjon om utdanning innen GLOBALISERING OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING (Master).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 66 relaterte studier til utdanningen GLOBALISERING OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING (Master) - Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger og prosesser knyttet til globalisering og bærekraftig utvikling i det globale Sør. Ferdigheter - Kan anvende faglig kunnskap til å analysere praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til utvikling i det globale Sør

DEBATT: Globalisering og bærekraftig utvikling

 1. Store deler av Afrika, mange land i Asia, Amerika og noen er ute av denne veksten. Bare den økonomiske og kulturelle utvidelse søkt om det er lønnsomt. Styrker et forretningssystem som respekterer bærekraftig utvikling. Positive sidene ved globaliseringen. Tilhengere av globalisering er knyttet til spørsmål som disse
 2. Globalisering, handel og bærekraftig utvikling RORG-samarbeidet | 27.01.2015 - Etter et tiår med stagnasjon er elitenes liberale internasjonalisme på kant med folkeviljen, mener Asle Toje
 3. Globalisering er et uttrykk som ofte brukes om økonomiske, politiske, materielle og kulturelle forflytninger, kontakter og påvirkninger som i moderne tid skjer i en verdensomspennende målestokk. Uttrykket blir ofte brukt for å hevde at dagens verden er global, mens den tidligere var lokal. Det er vanlig å hevde at dette knytter sammen verden til ett sammenvevd system der alle er mer.
 4. Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Et eksempel på en ikke bærekraftig utvikling kan være at man fisker så mye at fiskebestanden man fisker etter dør ut. Dette vil ødelegge muligheten for de som kommet etter oss til å skaffe seg mat ved å fiske
 5. Fattigdom og ulikhet er en kilde til uro og splittelse i befolkningen og kan gi grobunn til konflikt og politiske opprør. Dette truer en bærekraftig utvikling. Jevnere fordeling av ressurser og god og trygg tilgang til offentlige tjenester, som helse og utdanning, er viktige forutsetninger for et fredelig og rettferdig samfunn
 6. Undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling FN-sambandet har utviklet tverrfaglige læringsressurser om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål for alle skoleslag. Vi ønsker en helhetlig undervisning for bærekraftig utvikling som både viser det globale samspillet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, og som viser hvordan verdens utfordringer henger sammen
 7. Fattigdom og bærekraftig utvikling. Ett tusen og en, ett tusen og to, ett tusen og tre Et barn dør hvert tredje sekund som resultat av fattigdom. LK06 Vis kompetansemål. Denne Globalisering og fattigdom Kjernestoff. Velg målform: Bokmål NDLA sin visjon er.
Lektor Laastad med hjertet i halsen: Opplegg i samfunnsfag

Globalisering, handel og bærekraftig utvikling - RORG

Det tverrfaglige emnet bærekraftig utvikling er et gjennomgående tema for undervisningsoppleggene på Global skole. På Global skole handler global utdanning ikke om hvert enkelt tema eller fag isolert, men om sammenhengen mellom dem. De fleste oppleggene på Global skole kan knyttes til bærekraftig utvikling og bærekraftsmålene Her finner du alt av informasjon om utdanning innen GLOBALISERING OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING (Master).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er registrert 66 relaterte studier til utdanningen GLOBALISERING OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING (Master) Demokrati og godt styresett er avgjørende for bærekraftig utvikling, og de 17 målene skal påvirke globale,nasjonale og lokale politiske agendaer for alle land i verden fram mot 2030. FN har anslått at hele to tredeler av de 169 delmålene under de 17 bærekraftsmålene bare kan nås gjennom lokal innsats, og mange kommuner bygger nå sitt planverk på bærekraftmålene

Spørsmål og svar: Definisjoner og endring av begrepet utvikling; Dimensjoner i bærekraftig utvikling. Bærekraftmålene til FN inneholder i alt 17 hovedmål og 169 delmål. En kan kalle alle 17 hovedmålene for ulike kategorier av bærekraftig utvikling, men det kan fort bli litt mye å forholde seg til definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering; diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei . Geografi, Vg1. gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnyttin Bærekraftig utvikling vil si Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov (FNs definisjon). Flere av verdens fattige land opplever vekst og utvikling, noe som fører til økt press på jordkloden

GLOBALISERING OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING (Master) - Skoler

Emne - Globalisering og bærekraftig utvikling i Sør

Utviklingen skjer på ulike områder, økonomi, kultur, politikk, teknologi og miljø. Globalisering bringer verden nærmere gjennom handel av varer og tjenester, informasjon, kunnskap og kultur. Globalisering kan påvirke alle deler av samfunnet, det kan ha både positive og negative sider for verdenssamfunnet i dag bærekraftig utvikling (Nasjonal Agenda 21), lagt fram i Nasjonalbudsjettet 2004. Strategien fokuserer på hvordan Norge kan bidra til en bærekraftig utvikling globalt, og på hvordan vi skal sikre bærekraftig utvikling nasjonalt. Temaområdene i strategien er: 1. Internasjonalt samarbeid for bærekraftig utvikling og bekjempelse av fattigdom 2 Begrepet bærekraftig utvikling ble i 1987 satt på den internasjonale politiske dagsorden i rapporten Vår felles framtid, som ble utarbeidet av Verdenskomisjonen for miljø og utvikling.Arbeidet ble ledet av Gro Harlem Brundtland og rapporten blir derfor kalt Brundtlandrapporten

Samfunnsfag - Hva koster det å nå bærekraftsmålene? - NDLA

Negative og positive sider ved globalisering; Hva er

Globalisering, handel og bærekraftig utvikling Globa

De tre dimensjonene i en bærekraftig utvikling består av klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Økonomisk vekst vil fortsatt være et politisk mål både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er det i økende grad nødvendig å vurdere veksten både opp mot naturens og miljøets tålegrense, samt opp mot skjevfordelingen av verdier i verdensøkonomien Folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling 6 Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for samfunnsutviklingen i Norge og globalt. I realiseringen av dette målet er en befolkning med god helse og livskvalitet, og en rettferdig fordeling av dette, en viktig forutsetning. Helsedirektoratet har ansvar for å bidra til a I dag er det derimot et økende gap mellom fattige og rike, og fattigdom og ulikhet fører til uro og splittelse i befolkningen og truer en bærekraftig utvikling. Hvis alle på jorda skulle hatt samme forbruk som oss i Norge, måtte vi hatt 2,7 jordkloder, men hvis alle hadde hatt samme forbruk som i India, for eksempel, hadde vi bare trengt en halv jordklode

Samfunnsgeografi - Tangen Videregående Skole

globalisering - Store norske leksiko

Bærekraftig utvikling er at vi overleverer det samme ressursgrunnlaget som vi selv mottok til vår neste generasjon. For å opprettholde bærekraftig utvikling krever det at landene har en ressursutnytting som baserer seg på bruk og ikke overforbruk av de fornybare ressursene Bærekraftig utvikling. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn Indikatorer for bærekraftig utvikling og føre-var-prinsippet. Prosjektet skal styrke bærekraftsindikatorene ved å etablere faresignaler i form av ekspertvurderinger om usikkerhet, kritiske utviklingstrekk og behovet for nødvendige tiltak. Målet er å. Topp Globalisering Og Bærekraftig Utvikling Bilder. Del dine. Emne globalisering - utvikling brekraftig. Aktiv politikk må til for å sikre rettferdig fordeling av.

bærekraftig utvikling - Store norske leksiko

Å ta vare på de behov vi har i dag, uten å ødelegge for fremtidige generasjoner, er en bærekraftig utvikling. Det betyr at ressursene må fordeles rettferdig. Vi i Norge har et forbruk som. Globalisering handler om flyt av varer, penger, informasjon, kommunikasjon, teknologi, mennesker, ideer og kulturuttrykk på tvers av landegrensene. Globalisering er ikke noe nytt. Det beskriver en prosess hvor verdens land og mennesker knytter tettere bånd gjennom handel, politikk og kultur Kinas økonomiske utvikling har vært enorm, men uten en bærekraftig utvikling vil en økning av Kinas velstand skape en miljømessig katastrofe. 300 millioner kinesere er i 2016 uten reint drikkevann. 700 millioner kinesere drikker forurenset vann som ligger under standarden til Verdens helseorganisasjon (WHO). 90 prosent av grunnvannet er forurenset, og i 80 prosent av elvene i Kina er det. Tenk igjennom hva vi mener med bærekraftig utvikling og bærekraftig ressursbruk. Ikke bruk boka eller internett, bare skriv ned det du selv tenker. Se filmen i nettressursen og lag et sammendrag om bærekraftig utvikling

Kulturell globalisering handler om fremveksten av en slags «global kultur», et stadig større sett av referanser som mennesker i alle verdens land forholder seg til. Ungdom over hele verden hører på den samme musikken, har de samme heltene og ønsker seg de samme statussymbolene Fra Kapittel 1 - Barnehagens verdigrunnlag. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn Fra og med denne høsten settes bærekraftig utvikling høyere på agendaen i skolen gjennom fagfornyelsen. Vi som er lærere skal nå bidra til at elevene videreutvikler sin miljøbevissthet, og gjøre dem rustet for fremtidens klima- og miljøspørsmål. Gjennom denne artikkelen ønsker vi å inspirere og kom Vi er ikke fengslet i globalisering. Vi skal forme den. Norge lever av handel med andre land, og vi har alltid vokst på impulser utenfra. Vi vil jobbe for et verdenssamfunn der alle mennesker deler de samme grunnleggende rettigheter, ikke bare bistand, tar hensyn til langsiktig og bærekraftig utvikling i utviklingsland

Samfunnsfag - Verden blir mindre - NDLAWalaas, Jacobsen - Turisme by Gyldendal Norsk Forlag - Issuu

kunne beskrive utviklingen i menneskers kosthold gjennom tidene - fra jegere og sankere til forbrukere i en globalisert matverden kunne gjøre rede for hva som menes med et bærekraftig kosthold kunne beskrive og vurdere nordisk mat og matkultur i lys av definisjonen på et bærekraftig kosthol Mål og innhald. Emnet gir introduksjon til problemstillingar og sentrale tenkjemåtar i samfunnsgeografien. Emnet fokuserer på økonomiske globaliseringsprosessar med konsekvensar for produksjonssystem, lokalisering av arbeidsplassar og miljø (bærekraftig utvikling og omstilling) Bærekraft (engelsk: sustainability) er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn.. I denne betydningen stammer begrepet fra Brundtlandrapporten i 1987, der bærekraftig utvikling (sustainable development) defineres som «utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene.

Energi, klima og bærekraftig utvikling | Global skole

Bærekraftig utvikling - F

Økologisk fotavtrykk og bærekraftig utvikling Økologisk fotavtrykk - innledning Beskriv hva en naturressurs er, og gi eksempler på naturressurser i din hjemkommune og i landet ellers 1. mars lanserte FN utdanningstiåret for bærekraftig utvikling og denne uka gikk fristen ut for innspill til utdannings- og forskningsdepartementets forslag til nye læreplaner for grunnskolen. Læreplanene inngår i regjeringens skolereform - Kunnskapsløftet Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens konsumbehov, uten å hindre kommende generasjoner i å tilfredsstille deres behov. Dette innebærer å føre en politikk som legger til rette for fornybare løsninger, begrenser offentlig og privat forbruk, og utnytter naturressursene på en forsvarlig og bærekraftig måte Fra høsten av skal elevene i grunnskole og vgo få opplæring i bærekraftig utvikling. Denne boka viser hvordan det tverrfaglige temaet er integrert i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020, og viser ulike måter vi kan jobbe med temaet på. Å leve i en tid med kriser og uforutsigbarhet stiller nye krav til oss.Tradisjonelle kunnskapssyn og didaktiske modeller må utfordres Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

1.1 Bakgrunn og tema Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) er en av måtene FNs Organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) arbeider mot en mer bærekraftig framtid. UBU innebærer blant annet at utdanning verden over utvikler kunnskap, ferdigheter, verdie For å forstå hvordan og hvorfor vi er blitt så påvirket av det nye koronaviruset, er det viktig å forstå hva globalisering er. Globalisering kan defineres som helheten av prosessene som gjør verden stadig mer integrert på tvers av landegrenser. Den har økonomiske, politiske, kulturelle og miljømessige dimensjoner

Bærekraftsteamet i BDO bistår privat næringsliv og offentlig sektor som vil arbeide målrettet med bærekraftig utvikling i og gjennom egen virksomhe Regjeringen jobber for tiden med en stortingsmelding om globalisering og handel. Det er svært viktig at vi får en samstemt politikk på dette feltet og at Norge spiller på lag med verdens fattige, utviklingslandene og miljøet Avslutningsvis rettes det også fokus på forholdet mellom læreplaner og læreverk mht til undervisning om og for bærekraftig utvikling. Videre vil Olaug Vetti Kvam orientere om Den naturlige skolesekken, et prosjekt der skoler får midler for å arbeide med utdanning for bærekraftig utvikling. En skole kan delta i prosjektet i tre år, og.

Begrepet bærekraftig utvikling, og ivaretakelse av miljø og natur var også omtalt i forrige rammeplan for barnehagen (2006-2017) (Kunnskapsdepartementet 2006), og det er ikke store endringer i omtalen av bærekraftig utvikling fra tidligere til ny rammeplan - utover at den nåværende i mindre grad gir pålegg om hva personalet i barnehagen skal gjøre Barnehagen må ta vare på barns engasjement for naturen. Barn er engasjert i natur og bærekraftig utvikling. - Vi bør starte med det som fasinerer barn, som fugler, fluer og frosker, og ikke de store spørsmålene, mener Cecilia Caiman Globalisering viser til prosessen der verden blir stadig mer knyttet sammen som følge av en enorm økning innen handel og kulturell utveksling gjennom en samhandling innen politiske, økonomiske, teknologiske, økologiske og andre samfunnsmessige tiltak.. Økonomisk Globalisering Alle vil at landbruket skal utvikle seg i bærekraftig retning, og da skulle man tro at dette kunne måles og sammenlignes. Så enkelt er det ikke. Det er forskjellig forståelse av hva som kreves for å si at ei utvikling er bærekraftig, og dermed blir det også ulike parametere som må måles Emnet tar for seg globalisering og transnasjonale prosesser både i historisk- og nåtidsperspektiv. Et sentralt tema er hvordan kolonialisme og dekolonisering, Miljø, bærekraftig utvikling, stat og sivilsamfunn, misjon og bistand (282s) *Fretheim, K. (2012)

FNs bærekraftsmå

Samfunnsutviklingen preges av større mangfold, globalisering og stor økning av nyheter som dukker opp i alle medier vi er knyttet til. Kompleksiteten i samfunnet, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. 3 Disse temaene løfter frem aktuelle lokale,. Det er mange positive aspekter ved utviklingen, men også noen problemer som kan hindre en god utvikling innen akvakultur. Mangel på fôr til oppdrettsfisk, miljøproblemer og økende globalisering av akvakulturnæringen er noen av dem Hvordan fremstilles temaet bærekraftig utvikling av avistegnere? Gå til hovedinnhold. reorder account_circle. Logg inn Logg inn. Mellomtrinn Hva er avistegning? Noen av avistegnerne i Norge i dag Demokrati og medborgerskap Bærekraftig utvikling Kultur og religion Tegnekurs Lag din egen avistegnin Håndbok i bærekraftig stedsutvikling Denne håndboken er utarbeidet på initiativ fra Norsk Eiendom i samarbeid med Grønn Byggallianse og Grape Architects. Innholdet er kvalitetssikret av fagmiljøer i Asplan Viak, Link Arkitektur og Cowi. Formålet er å gi eiendomsutviklere innføring og innsikt i temaet bærekraftig stedsutvikling, samt å komme med konkrete tips i arbeidet med utvikling a

FNs nye bærekraftsmål skal bl.a. sikre, innen 2030, at alle elever tilegner seg de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å fremme bærekraftig utvikling. Tilsvarende løfter Ludvigsensutvalget, som denne uka la fram sin utredning om fremtidens skole, fram bærekraftig utvikling som én av tre viktige, flerfaglige temaer som må være tydelig i læreplanverket. En slik satsing på. En bærekraftig utvikling krever at vårt livsgrunnlag - selve jordkloden - klima, miljø og artsmangfold ivaretas. Økonomien bør utvikles på en måte som sikrer at alle mennesker har gode levevilkår, inkludert utdanning, anstendig arbeid, likestilling, kulturelt mangfold og et godt helsetilbud Samfunnsgeografi . Eksamensform: Muntlig Pensumbok: Samfunnsgeografi, Læremiddelforlaget Undervisningsform: Teoretisk Innhold i faget: Du lærer om befolkningsvekst og befolkningsutviklingen i verden, migrasjon og flyttestrømmer, fattigdom og utvikling, internasjonal handel, produksjon og globalisering, ressursbruk og bærekraftig utvikling, samt fremvekst av byer og regioner

Og det finnes prosjekter som er ment å gi hvermannsen bedre forsikringer, etc. Kort sagt prøver de å gjøre bra ting for samfunnet. I tillegg skjer det en utvikling med teknologien: Jeg har hørt fra folk i Blockchain-miljøet at de er klar over utfordringene med energiforbruk og personvern, så det jobbes med løsninger En bærekraftig utvikling imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine. FN har utarbeidet 17 mål for bærekraft som verdenssamfunnet har sluttet seg til. Disse omfatter blant annet utryddelse av fattigdom, god helse og å stoppe klimaendringene Det er imidlertid en utfordring at det legges svært forskjellige betydninger i begrepet, og at det derfor er vanskelig å definere akkurat hva en bærekraftig utvikling er. Ifølge Brundtlandrapporten av 1987 er definisjonen Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov

Bærekraftig utvikling og globalisering I Geografi (2020 ) er FNs bærekraftmål og solid fagkunnskap om bærekraftig utvikling, klima og klimaendringer løftet fram. Fagfornyelsen gir geografi et særskilt ansvar for det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling, og oppmerksomheten rundt klimaendringer og samspillet mellom natur og menneske gjør geografifaget mer aktuelt og relevant enn. BÆREKRAFTIG UTVIKLING Sissel Furuseth Thorunn G. Endreson, Kristian Bjørkdahl og Karen Lykke Syse (Senter for Utvikling og miljø), Klassekampen 25. oktober 2017 «Vitenskapenes dominans i den offentlige debatten sammenfaller med en marginalisert rolle for d

Spør biblioteket | Global skole

Samfunnsfag YF Vg2 - Fattigdom og bærekraftig utvikling - NDL

Flyt av tjenester og arbeidskraft, som følge av EØS-avtalen, er den kilden til ulikhet som følge av handel og globalisering som har vært tydeligst i Norge. Etter østutvidelsen av EU i 2004, med påfølgende tilbudssjokk av arbeidskraft i norsk økonomi, har vi sett et betydelig omfang av sosial dumping, svart arbeid og redusert lønnsvekst i deler av det norske arbeidsmarkedet Mål og innhald. Emnet har som mål å gi ein introduksjon til problemstillingar og tema i samfunnsgeografien. Emnet tar opp tema som økonomiske globaliseringsprosessar med konsekvensar for produksjonssystem, lokalisering av arbeidsplassar og miljø (bærekraftig utvikling og omstilling)

Bærekraftig utvikling Global skol

Bærekraftig utvikling introduseres som ett av tre overordnede tema i grunnskolens nye læreplan (de to andre temaene er demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring). Dette inspirerte faglærerne i Kunst og håndverk, som i høst satte i gang to prosjekter med fokus på bærekraftig utvikling En artikkel om hva som skal til for å oppnå en bærekraftig utvikling for alle, ble publisert i Nature Sustainability bare få dager før møtet i Bergen og ble ikke diskutert ved konferansen. Artikkelen utgår fra Sustainability Research Institute, University of Leeds SISVI finansieres 20 prosent av de deltakende bedriftene og 80 prosent av Forskningsrådet gjennom programmet Brukerstyrt Innovasjonarena (BIA). Prosjektansvarlig er NTNU gjennom Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Prosjektleder er Annik Magerholm Fet, som også leder satsingsområdet bærekraftig utvikling ved NTNU Hva hemmer og hva fremmer en helhetlig satsing på Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) ifølge sentrale informanter i videregående skole? I denne studien intervjues skoleledelse, lærere, elevråd, driftsleder og skoleeier ved fire videregående skoler for å få fram praksisfeltets stemmer knyttet til hva som hemmer og hva som fremmer arbeidet med UBU i norsk videregående skole

GLOBALISERING OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING (Master) i Grimstad

Hvordan henger dyr og planter sammen med bærekraftig utvikling? 4. Diskuter spørsmålene. Svarene på spørsmålene diskuteres i plenum. Oppfordre alle elevene til å bidra i diskusjonen. 5. Videre diskusjon og refleksjon. Elevene går sammen i grupper på 2-3 deltakere og diskuterer/reflekterer rundt disse spørsmålene Begrepet bærekraftig utvikling ble særlig kjent gjennom Brundtland-kommisjonens sluttrapport, med tittelen «Vår felles framtid», som kom i 1987. Selv om verdens land fortsatt trenger vekst og velstand, må denne være bærekraftig. I tråd med dette har FN formulert 17 bærekraftmål som alle land skal ha oppfylt innen 2030

Bærekraftig mote | Cultura BankFagartikkel om internasjonale forhold | THM bloggingiSamfunnet

I den norske stortingsmeldingen «Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet» er «bærekraftig utvikling» ett av tre tverrfaglige temaer som skal gi retning til fornyelse av skolefagene. Sammenlignet med resten av Skandinavia har bærekraftig utvikling så langt hatt en mindre forpliktende stilling i norsk skole Man hører til stadighet om konseptet 'bærekraftig utvikling' i det meste av nasjonale planer og målsettinger. Interessant nok har akkurat denne traveren blitt unngått i debatten rundt Arctic Center. Her dreier retorikken seg om å sette utvikling opp mot bærekraft, og slik argumentere for at bærekraft hemmer utviklingen. Med den konklusjon at vi rett og slett er tvunget til Sammensetningen av og innflytelsen til eliter i Latin-Amerika har endret seg ved ulike historiske øyeblikk, på bakgrunn av økonomiske endringer og politiske prosesser. Dette initiativet studerer endringene som har skjedd i sammensetningen, ressursene, holdningene, innflytelsen og påvirkningen på bærekraftig utvikling, på grunn av disse endringene Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Ifølge Wikipedia - En samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine Bærekraftig utvikling defineres som tiltak for økonomisk vekst der ressursbruken har som mål å møte menneskelige behov og samtidig bevare miljøet, slik at dette kan tilfredsstilles ikke bare i nåtid, men også for framtidige generasjoner.. Bærekraftig utvikling er et begrep som ble introdusert i Norge av Brundtlandkommisjonen i 1987, og er et begrep for økonomisk planlegging tatt med. Deretter redegjøres det for regionalisering. I oppgave 3 anvendes moderniseringsteori og avhengighetsteori til å forklare global økonomisk ulikhet, og til sist redegjøres det for bærekraftig utvikling og på hvilke måter kan økonomisk vekst hindre bærekraftig utvikling

 • Fagbrev logistikk eksamen.
 • Camaro ss erfahrungsbericht.
 • Altpörtel in flammen 2018.
 • Kindercamps 2017.
 • Fidschi inseln landkarte.
 • Abu ghraib.
 • K2 karlsruhe inliner.
 • Hel kulmule i ovn.
 • Lekeballer jula.
 • How to have a successful instagram account.
 • Privat sponsor idrett.
 • Sau kjønn.
 • Dauersingle mit 27.
 • Ringu series.
 • Vermox virkningstid.
 • Thorskogs slott nyår.
 • Eksperiment fotosyntese.
 • Fps meter.
 • Uni hamburg bewerbung wintersemester 2017.
 • Ed kemper youtube.
 • A8 zweibrücken unfall.
 • Vikingmarked gudvangen 2018.
 • Magnitude scale.
 • Peel and stick fliser.
 • Road stop münster speisekarte.
 • Destiny 2 pc release time.
 • Lego education shop.
 • Hvor mange tyske soldater døde under 2 verdenskrig i norge.
 • Saih organisasjon.
 • Bærums verk vertshus.
 • Google home price uk.
 • Ü30 party paderborn.
 • Bygg din egen audi q5.
 • Marmot sawtooth sovepose.
 • Hotell i nærheten av dokka.
 • Gammelt kaldt hus.
 • Scania 164 g.
 • Ordnungsamt siegburg.
 • A8 zweibrücken unfall.
 • Hotel insel büsum bewertung.
 • Skarpsyn og sidesyn dekker.