Home

Hvilke tilfeller har vi praktisert direkte demokrati i norge?

Direkte demokrati er en demokratisk styreform der folket direkte har rett til å være med på å fatte beslutninger, uten å arbeide innenfor rammene av et representativt styresett.Avhengig av hvordan systemet er organisert, kan folket være med på endre og vedta nye lover, stille mistillitsvotum og gi dom i rettssaker Direkte demokrati Direkte demokrati betyr at folket gjennom en folkeavstemning forteller politikerne hva de mener om en konkret sak. Slike folkeavstemninger er kun rådgivende. 2. Representativt/indirekte demokrati. Et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, er et demokrati der folket velger representanter til å styre for seg Hei trådstarter. Da tittelen på tråden er mangelfull, stenges tråden. Viser til forumets regelverk: * Trådtitler på forumet er begrenset til 140 tegn. Vi anbefaler våre brukere å benytte seg av gode titler for å beskrive trådens innhold og dermed treffe riktige mottakere. Tråder med tittelen Hjel.. Norge er et konstitusjonelt monarki, et representativt parlamentarisk demokrati og en rettsstat.Siden 1814 har landet hatt en demokratisk statsforfatning i henhold til prinsippet om folkesuverenitet.. Grunnloven av 1814 deler statsmakten inn i tre, inspirert av Montesquieus maktfordelingsprinsipp. Den lovgivende makt, som er gitt til Stortinget, den utøvende makt, som er gitt til kongen med. Dette kalles direkte demokrati og brukes primært i tilfeller der det er mulig å svare ja eller nei på et konkret spørsmål, som for eksempel ja eller nei til om Norge skal bli medlem av EU. I en direkte folkeavstemning gis befolkningen mulighet til å stemme over én bestemt sak, uten å stemme på folkevalgte representanter eller politiske partier

Jeg har gått ifra å ønske mer direkte demokrati til å ønske mindre demokrati, og mer teknokrati, rett og slett fordi folk flest er idioter. Det må også nevnes at en stemme i Finnmark teller 2,4 ganger så mye som en stemme i Oslo per stortingsrepresentant, og at Norge dermed ikke har et ekte representativt demokrati I Norge har vi demokrati både på papiret og i praksis, vi har en samfunnskontrakt som er spesielt gunstig. Staten garanterer oss en rekke rettigheter som etter hvert er blitt en selvfølge for oss, men som over halvparten av verdens befolkning mangler Det at vi velger noen til å ta beslutninger for oss, er et eksempel på representativt/indirekte demokrati. Bare noen få land i verden har en form for direkte demokrati. Sveits er et eksempel på det. Her stemmer innbyggerne i mange enkeltsaker, og resultatet av avstemningen avgjør saken. Vi sier da at avstemningen er bindende for politikerne Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene. Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter. Norge er ikke ett demokrati. Jeg mener vi ikke har folkestyret. Definisjonen av et demokrati er at det er folkestyre. Det vil si at folket bestemmer hvem som skal sitte på makten, og at flertallet av befolkningen styrer landet slik de ser det passende. Det finnes to type demokrati: Indirekte demokrati. og direkte demokrati

Direkte demokrati - Wikipedi

 1. Norge har i år 200 års erfaring med demokratiutvikling. Historien har lært oss at et velfungerende demokrati må endres i pakt med tiden. Derfor er en av Stortingets viktigste oppgaver i året for grunnlovsjubileet, å løfte debattene om demokratiets utfordringer i vår tid
 2. SVAR: Hei Tar du en kikk på artikkelen Hva er demokrati? her på ung.no er forskjellen på direkte og indirekte (representativt) demokrati forklart enkelt og greit. Hilsen redaksjonen, ung.n
 3. Representativt demokrati, eller direkte demokrati gjennom folkeavstemninger, der velgerne skal ha siste ord? Definisjon av ord: d e m o k r a t i (Wikipedia):. Demokrati (av gresk: demos = folk og kratos = makt) er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres. Demokratiets ånd kan ikke innpodes utenfra; det må komme innenfra

Hva er forskjellen mellom direkte og indirekte demokrati, og i hvilke tilfeller har vi praktisert direkte demokrati i Norge? Indirekte demokrati - Om velgeren er misfornøyd med politikken som føres, har de muligheten til å stemme på et annet parti ved neste valg. F.eks. elevråderepresentanten tar valg for resten av klassen Dette er tilfelle i Norge, vi folket velger partier som skal representere oss i stortinget. Direkte demokrati er når folket selv er med å diskuterer og tar de politiske avgjørelsene, for eksempel folkeavstemning. Dette har vært tilfelle 6 ganger i Norge, 2 om EU, 2 om Alkoholpolitikken og 2 om kongedømmet Direkte og indirekte demokratier begge har sin plass. En direkte demokrati fungerer best i et lite samfunn med aktivt involvert borgere, noe som gjør den ideell for noe sånt som en liten by i New England, men mindre egnet til en storby. Indirekte demokrati skaper en mer strømlinjeformet og håndterlig prosess gjennom erfarne tillitsvalgte

I praksis har dette ført til at prinsippet om én person - én stemme, som ofte tas som en selvfølgelig forutsetning for demokrati, i realiteten ikke er blitt praktisert i Norge. Det har vært betydelige skjevheter i både den geografiske og den partimessige fordelingen av mandatene Demokrati er både en styringsform og en ideologi. Problemstillinger. Drøft hvor demokratisk den norske grunnloven var. Vurder på hvilke måter grunnloven var påvirket av opplysningsfilosofi, den franske og den amerikanske revolusjonen. Demokratiseringsprosesser fra 1814-1913: hvordan ble Norge mer demokratisk

I Norge har vi parlamentarisme, et system som gir parlamentet makt til å avsette regjeringen. Ordet parlamentarisme er avledet av parlament som betyr nasjonalforsamling. Stortinget er Norges nasjonalforsamling, og har en fremtredende rolle i vårt parlamentariske system Direkte og indirekte demokrati begge har sin plass. En direkte demokrati fungerer best i et lite samfunn med aktivt involvert borgere, noe som gjør det ideelt for noe som en liten by i New England, men mindre egnet til en storby. Indirekte demokrati skaper en mer strømlinjeformet og håndterbare prosessen gjennom erfarne tillitsvalgte Hva er forskjellen mellom direkte og indirekte demokrati, og i hvilke tilfeller har vi praktisert direkte demokrati i Norge? Indirekte demokrati - Om velgeren er misfornøyd med politikken som føres, har de muligheten til å stemme på et annet parti ved neste valg. elevråderepresentanten tar valg for resten av klassen Grekerne hadde direkte demokrati. I hvilke tilfeller har vi i Norge hatt direkte demokrati? Ved folkeavstemninger Før parlamenterismen ble innført i 1884 I april 1940, ved kongens nei Aldri; Hva het de to gruppene i de romerske samfunnet? Magistratene og pontifexene Patrisierne og pleibeeirne Folketribunene og konsulene Generaler og legionære

Direkte og indirekte demokrati

I hovedsak opererer forfatterne av Moment med et svært vidt og allment vi, som potensielt kan inkludere alle mennesker, for eksempel: «Så må du vite noko om kva rolle kulturen spelar for kven vi er, kva vi gjer, og korleis vi ser på oss sjølv og andre.» (Fodstad et al., 2014, s. 318) Et annet eksempel er: «Alle desse møta er med på å prege måten vi ser på samfunnet og oss sjølve. Ta utgangspunkt i demokratiet vi har i Norge. Hvordan er det å leve i et land som ikke har demokrati? Hvilke forskjeller finner vi 1. Demokrati, verdier og velferd Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer. På denne måten er det folket som har makten. Mennesker som bor i et demokrati har både ansvar, frihet, rettigheter og plikter. Eksempler på rettigheter er stemmerett. Sveits er et eksempel på en stat med omfattende direkte demokrati gjennom folkeavstemninger. I Norge har vi i nyere tid hatt nasjonale folkeavstemninger om norsk selvstendighet (1905), monarkiet (1905), innføring av brennevinsforbud (1919), opphevelse av brennevinsforbud (1926), og medlemskap i EF (1972) og EU (1994) Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til på komme hit til dialogkonferansen og fortelle om hvordan regjeringen ser på utvikling av helsetjenestene i Norge. Jeg har jo kjent til arbeidet med utviklingsplan for Sørlandet lengre enn jeg har væ..

Når har vi praktisert direkte demokrati i Norge

 1. Direkte demokrati norge. Direkte demokrati er en demokratisk styreform der folket direkte har rett til å være med på å fatte beslutninger, uten å arbeide innenfor rammene av et representativt styresett.Avhengig av hvordan systemet er organisert, kan folket være med på endre og vedta nye lover, stille mistillitsvotum og gi dom i rettssaker Kan direkte demokrati innføres i Norge
 2. Staten er en stor eier i Norge med direkte eierandeler i over 70 selskaper. Over 20 selskaper opererer primært i konkurranse med andre, og staten som eier har mål om høyest mulig avkastning over tid. I over 40 selskaper har staten ulike sektorpolitiske mål. For nærmere omtale se regjeringens eierskapsmelding (pdf)
 3. asjonen til Stortinget i 2009 og i 2013 hadde alle partimedlemmer anledning til å stemme ved no
 4. Så har vi fylkeskommunene og så kommunene. Fylkeskommunen og kommunen kaller vi for de lokale styringsorganene. Den nordiske modellen. Fra 2020 har vi 356 kommuner i Norge I samfunnsfaget ser vi på både individ og samfunn. Du er en del av samfunnet - et samfunn som gir deg rettigheter og muligheter, men også plikter

Demokrati- og rettsstatsverdiene er grunnleggende i vår nasjonale politiske kultur. De fremstår også internasjonalt som idealer for styringen av samfunnet. Demokratiet og rettsstaten slik vi kjenner det er resultatet av en lang utvikling og bevisste valg og har i mange tilfeller blitt utviklet under sterk strid Kommunen, og vi som oppdragstakere, har et overordnet mål med prosjektet omkring et eHøringssystem. Vi ønsker å bidra til å fremme demokratiet, fortrinnsvis lokaldemokratiet. I Norge har vi i dag hovedsaklig et representativt demokrati. Representativt demokrati I Norge har reaksjonene vært forferdede og, ironisk nok, gjerne fra miljøer som ellers taler varmt om direkte demokrati. Det er noe naivt og vilkårlig over slike reaksjoner Maktfordelingsprinsippet har en nokså annen stilling i Grunnloven i dag enn i 1814. Dessuten betyr «maktfordeling», som vi skal se, i dag én ting i forholdet mellom Stortinget og regjeringen, og noe ganske annet i forholdet mellom domstolene og de øvrige statsmaktene. Domstolenes stilling kommer jeg tilbake til i en egen artikkel

Norges politiske system - Wikipedi

Norge IDAG arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk og etter Redaktørplakaten. Norge IDAG har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Kopiering fra idag.no for publisering andre steder er ikke tillatt uten avtale. Vår politiske samfunnsmodell bygger på at vi gir myndigheten over vårt land til valgte representanter. Disse skal så utvikle landet vårt videre gjennom lover som peker framover mot det vi er best tjent med, både økonomisk og moralsk. Norge har aldri hatt direkte demokrati som gjør at lovverket til enhver tid speiler befolkningens verdisyn Vi har sett at utdanning som bidrag til utvikling avhenger av hva man mener utdanningen skal være og hvordan man definerer utvikling. Vi vil forsøke å belyse tre koblinger mellom utdanning og utvikling. Utdanning for økonomisk utvikling og arbeidsmarkedet, utdanning for å være/overleve og utdanning for å leve sammen Norge har kanskje ikke som USA blitt prøvd så hardt på dette området, men vi kan ikke forvente å ligge i smult farvann for evig tid, vi må ha verktøyet klart når krisen kommer. At jeg har valgt å foreta analysen komparativt med USA illustrerer på en god måte årsaker og hvilke momenter som har vært med i utviklingen av prøvingsretten I Norge har reaksjonene vært forferdede og, ironisk nok, gjerne fra miljøer som ellers taler varmt om direkte demokrati. Det er noe naivt og vilkårlig over slike reaksjoner. Under EU-avstemningen var motstanderne sikre på at folket hadde talt

Demokrati og medborgerskap - F

 1. Demokrati (generell oppfatning av den) som eksisterer per i dag i Norge er selvsagt en god ting, dersom alternativet er en totalitær stat. Men samtidig finnes det varianter av demokrati som har andre aspekter ved seg. En ting som er litt kinkig er nelig direkte demokrati
 2. Da internett så dagens lys i 1990, oppstod det et virtuelt rom der alle i prinsippet kunne kommunisere med hverandre. Grunnlaget for et bredt ordskifte, som er forutsetning for at et demokrati skal kunne fungere, var lagt. I dag kan vi spørre oss om internett med sine sosiale medier har blitt et verktøy mot demokratiet
 3. ister Erna Solberg gratulerer Joe Biden med valgseieren 18.
 4. 13. mai 2014, akkurat i tide til 200-årsjubileet for Grunnloven, løftet Stortinget en rekke menneskerettigheter inn i vår viktigste lov. Reformen har vært omtalt som den mest omfattende revisjonen av Grunnloven noensinne. Hva skjedde egentlig i Stortinget, og hvilken betydning har vårens vedtak

Men i noen tilfeller har vi også tatt med i vurderingen hvordan partiene har stemt tidligere. I noen tilfeller har jeg mener den hjelper oss dødelige i å holde en liten oversikt over de forskjellige partiene vi har å velge av i Norge. Det vi vil oppnå da er et direkte demokrati, og vi vil endelig slippe å velge slike. har det også vært ønske om å kartlegge i hvilken grad det finnes forskjeller mellom ulike undergrupper når det gjelder hyppighet. • Type hat og trusler som fremsettes o Under dette punktet har målet vært å kartlegge hvilke typer hat og trusler som fremsettes, og om disse har blitt fremsatt via direkte eller indirekte kontakt

Har vi et fungerende demokrati i Norge? - Politikk og

Samfunnskontrakten: Rettigheter og plikter i et demokrati

Norge sluttet seg til EMK og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) gjennom å konstatere rettsharmoni. Norge har imidlertid på mange områder lenge praktisert et system med sektormonisme. Sektormonisme vil si at folkerettslige forpliktelser gjøres til norsk lov på et avgrenset saksområde I denne utgaven av Apollon har vi sett hvordan ytringsfriheten utviklet seg, ble praktisert og utfordret fra den først kom inn i det norske lovverket i 1814. I denne avsluttende artikkelen ser vi på hvordan det i dag står til med den gamle diamanten i frihetens diadem Tar for seg hvordan Norge vil se ut frem mot 2050, på bakgrunn av en rekke internasjonale megatrender og utviklingstrekk. Fremtidsperspektivet er sett fra norske bedrifter - fordi bedriftenes fremgang og vekst er avgjørende for at vi skal opprettholde et godt velferdssamfunn, med flest mulig i arbeid Et samfunns kvaliteter kan måles på forskjellige måter. Norge er etter sigende verdens beste land å bo i. I denne artikkelen anlegges et globalt perspektiv på samfunnskvaliteten. Hvilke bidrag gir Norge til å løse de verdensomspennende fattigdomsproblemene? En indeks for utviklingsvennlig politikk tyder ikke på at Norge er helt i teten blant de rikeste landene, og at det er rom for. Norge var en gang et fattig land - bare i et godt nabolag, sier de Soysa. Les også: Demokrati på jobben under press; Ikke nødvendig at få har mye makt. Tidligere forskning har også antydet at det går bedre økonomisk for etnisk og kulturelt sammensatte samfunn der makten samles på få hender, såkalt autokrati

Video: Samfunnsfag YF Vg2 - Demokrati - NDL

demokrati - Store norske leksiko

Norge - et demokrati? - Politikk og samfunn - Diskusjon

Ordet demokrati er definert i Aschehoug og Gyldendals Store Norske Ordbok slik: styreform hvor ved folkeflertallet gjennom valg av nasjonalforsamling har den avgjørende politiske innflytelse, og mindretallet har fri adgang til å arbeide for sitt syn Ordet demokrati er i sin opprinnelse et gresk ord og består av demos og kratos og som kan oversettes til folkestyre Neste vitne var Joel Sickler.Han har en mastergrad i 'rettsadministrasjon'* [* = En mastergrad i emne vi ikke har noe tilsvarende til i Norge] og har jobbet i førti år med straffeutmåling og advokatvirksomhet.Han er leder for en organisasjon kalt «Justice Advocacy Group» i Alexandria, Virginia, og er en ekspert i fengselsforhold, og har besøkt over 50 fengsler over hele USA • Har tidligere utgitt «Historien om Nord-Norge» (2004), «Nordfronten» (2006), som ble nominert til Brageprisen, og «Isfront» (2009). Sistnevnte omhandler den kalde krigen i nordområdene Når vi er vitne til grove overgrep som dem vi har sett i Syria kan vi ikke stå som passive tilskuere. Vi må stå opp mot urett. Men med hvilke midler? Over 100 000 drepte. Under den arabiske våren (2011) var det en rekke demonstrasjoner for demokrati og frihet også i Syria De aller eldste formene for resultatavlønning i Norge, som for øvrig fortsatt er i bruk, er å finne innenfor fiske- og fangstnæringene. 1 Avlønningene i fiske har imidlertid variert over tid, og de har vært praktisert forskjellig ute i de enkelte fiskerisamfunnene. For å forstå hvilke formål og konsekvenser ulike former for resultatavlønningssystemer måtte ha i forskjellige.

Men i alle tilfeller vil vi forsøksvis konkludere med at regimetype i seg selv virker å bidra til å forme enkeltindividers holdninger til spørsmål angående væpnet maktbruk (om enn det kanskje er slik at demokrati og økonomisk utvikling forsterker hverandre på gjensidig vis; se Dafoe, Oneal & Russett (2013: 206)) Målt etter slike definisjoner har Norge i en rekke internasjonale målinger av demokrati skåret helt på topp som et av verdens mest fullverdige demokratier. (indirekte demokrati). Vi velger noen mennesker som skal ivareta våre felles interesser, Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker Vi vet hvilke beslutninger som har blitt tatt de siste årene som påvirker oss positivt eller negativt. Vi vet at vi i mange tilfeller burde ha vært involvert samtidig som vi i andre tilfeller aksepterer at det er en prosess som ikke direkte angår oss. Vi vet at vi bruker mye tid på rolleavklaringer for å ta en beslutning Norge har aldri hatt en helt klar linje der man konsekvent har fulgt noen av modellene, men vi har praktisert trekk ved alle modellene. Jus sanguinis har vært den grunnleggende modellen godt og vell de siste 100 årene. Men det har hele tiden vært åpnet for naturalisering og at innflyttere kan få norsk statsborgerskap

- Siden 1994 har vi hatt en avtale med EU, kalt EØS-avtalen. Denne avtalen gir norske borgere og norske bedrifter de samme rettighetene som andre EU-land har, utenom landbruk og fiske. EU vil ha vi skal ha høyere toll på laks (fordi andre land selger dyr laks), men Norge nekter fordi vi vil at andre land skal kjøpe fra oss Man har jo for eksempel både direkte og indirekte demokrati, flerpartisystem, topartisystem, kongress, senat, storting, riksdag osv. Demokrati kan være svært forskjelllig fra et sted til et annet. Noe av det viktigste man lærer elevene er hvilke rettigheter og plikter som følger med det å bo i et demokrati og hva som gjør at et land eller samfunn kan kalle seg selv et demokrati - Om vi derimot betrakter slike problemer som konsesjons-ordningen for havbruk, er det langt vanskeligere å utløse konfrontasjon, og derfor blir det heller ikke noen debatt som kan endre allmennhetens forståelse: På den ene sida har vi bare potensielle interessenter i politikkomlegging, og noen lite synlige kollektive interesser, med forskeren som nesten den eneste person som kan tenkes.

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion, legning eller nasjonalitet Det kan vi lese i samtalen som Gunnlaug har med Hallfred på skipet tilbake til Island (s. 29). Ravn er i likhet med Gunnlaug en god skald og kriger, men i motsetning til Gunnlaug er Ravn nidsk, slu, hevnlysten og svikefull. Dette kan vi se tegn på i teksten fordi Ravn vil fri til Helga, selv om han vet at hun er lovet bort til Gunnlaug (s. 26) Dette viser at Norge er kommet et stykke på vei når det gjelder anerkjennelse av samiske sedvaner og sedvanerett. Likevel finnes det ingen eksempler fra Høyesteretts praksis hvor en norsk lovregel har måttet vike for en samisk sedvaneregel, i et tilfelle med direkte motstrid mellom reglene

en mindre direkte politisk måte enn i hverdagen. Likevel argumenterer jeg for at talene har indirekte politisk karakter. Jeg mener å finne at denne skriver seg fra bestemte normative føringer som er implisert i sentrale metaforer, og at inkludering i et nasjonalt vi i enkelte tilfeller kan sies å være betinget a Kontroversielle spørsmål kan være velegnet for elevenes demokratilæring. Samtidig kan slike spørsmål skape utfordringer for læreren. En studie har undersøkt hvilke suksessfaktorer som ligger til grunn når undervisning som omhandler kontroversielle spørsmål blir vellykket Men det finnes all grunn til å være takknemlig for at vi bor i et demokrati, og at vi har en regjering i Norge som bryr seg om sine borgere. Selv om borgere i noen tilfeller skuffer når de viser mistillit til myndigheter ved å hamstre mat når de får beskjed om å IKKE gjøre det. Eller når de tar lett på anbefalingene Norge vil oppgaven bli avgrenset mot forpliktelsene Norge har påtatt seg etter EU- regelverket og EØS- regelverket. Selv om disse reglene har stor betydning for det norske diskrimineringsvernet har jeg valgt å se på Norges forpliktelser intensjonalt kun i forhold til menneskerettighetene

Temanotat 4/2013: Målstyring eller styring etter mål - utfordringer og muligheter (pdf) 1. Innledning 1.1 Om temaets aktualitet. Det er økende bevissthet rundt styringssystemets betydning for utviklingen i, og videreutviklingen av, kvaliteten på tjenestene i offentlig sektor Nedenfor skal vi se litt nærmere på hvilke arkiver vi kan bruke når det gjelder å studere trolldomskriminalitet i Norge på 1600-tallet. I hele Norge har vi kildedokumentasjon for at det ble reist trolldomstiltale mot vel 800 mennesker. Her er det vel og merke snakk om prosesser som lar seg dokumentere på grunnlag av bevarte arkiver

Det finnes en nordisk modell for det meste. Også personalpolitikk. Den har fungert lenge, mange mener den har bidratt til at vi har hatt en stor grad av demokrati i norsk arbeidsliv. Nå erstattes personalavdelinger med HR-avdelinger. Det snakkes mye om hard HR. At HR-sjefer er mer opptatt av styring enn ledelse I et e-demokrati har du gode muligheter til å ta kontakt med politikerne og påvirke politikken direkte. Dersom du skulle ta kontakt med en politiker for å prøve å påvirke velferdspolitikken, hvilken sak ville du ha tatt opp, og hvilke virkemidler ville du ha brukt for å nå fram til politikeren

Demokratiets utfordringer i vår tid - stortinget

Vi har derfor tatt kontakt via e-post til forskere i Norden som vi kjenner til at har bedrevet kulturskolerelatert forskning, og bedt om litteraturlister fra deres egen forskning og tips om relevant forskningslitteratur de kjenner til. Der det har vært liten respons per e-post, har vi i enkelte tilfeller også fulgt opp med telefonsamtaler Snakkes derimot demokratiet opp i skyene ved å tale om hvor fantastisk vi har det her i Norge, og at dette skal skyldes ene og alene demokratiets fantastiske form med de rettighetene sosialdemokratiet skjenker oss, da er vi på ville veger. Jeg mener faktisk at de personer som tar slike ord i sin munn er med på å korrumpere all demokrati. I sitt innlegg viser representanten for Finans Norge (forbrukerpolitisk direktør, red.anm.) at de har misforstått svindelsakene, og illustrerer hvorfor en endring er nødvendig.. Les innlegget denne kronikken er et svar på, her Føljetongen om BankID har pågått en stund nå, og har etter hvert fått vel fortjent oppmerksomhet i pressen, inkludert her i E24

Forskjellen på indirekte demokrati og direkte demokrati

Ser vi videre på hvilke grunnleggende omvendte verdier islam og muslimer plikter å ytringsfrihet og demokrati i Norge. PST har alt begynnt legge inn poltiske føringer for hva som kan defineres som faktaopplysniger,dokumentasjon og kampen mot det ,og her kan vi dokumentere et par norske tilfeller blant mange udokumenterte tilfeller. Demokratenes program vedtatt av landsmøtet 2019 Programmet kan lastes ned som PDF-dokument her. Vårt kortere prinsipprogram finner du her. 1 DEMOKRATENES IDEOLOGI OG GRUNNSYN 2 LANDETS STYRING 2.1 SELVSTYRE 2.2 KOMMUNEN 2.3 MONARKIET 2.4 DET NORSKE FLAGG OG RIKSVÅPEN 2 Skatt er økonomiske ytelser, normalt i penger, fra private (fysiske og juridiske personer) til det offentlige (staten, fylkeskommunene og kommunene), uten at disse får direkte motytelser.. Skatt har som formål å dekke fellesskapets utgifter, være et middel til økonomisk utjevning mellom borgerne og virke styrende på borgernes økonomiske atferd hvilke nettanlegg som krever konsesjon etter energiloven. I Norge har ulike nettselskap områdekonsesjon for et spesifikt geografisk område med en generell tillatelse til å bygge ut nettanlegg opp til 22 kV. unntak i de tilfeller vi vurderer omsetningskonsesjon som åpenbart unødvendig

gjør en forskjell for barn. Vi har også sett mange eksempler på når bistanden mislykkes. Dersom bistanden brukes på en bedre måte og der den virker, vil flere barn få det bedre og flere vil få innfridd sine rettigheter. Bistanden har en viktig rolle å spille i arbeidet for å nå FNs bærekraftige utviklingsmål innen 2030 I dagens samfunn foregår det hyppige meningsutvekslinger i sosiale medier. Da grunnlovens § 100 fastslår at vi har ytringsfrihet i Norge, har enhver rett til å fremme sin mening i sosiale medier, dog med noen begrensninger. Trusler, ærekrenkelser og trakassering er like straffbart om det fremkommer i sosiale medier, som ellers i samfunnet Vi vil anføre at departementets uttalelse som ikke skiller mellom kantinetilskudd til en kantineoperatør som mottar egenbetaling fra de ansatte, og de tilfeller hvor egenbetalingen fra de ansatte tilfaller arbeidsgiver. Dette er direkte bekreftet av Skattedirektoratet i bindende forhåndsuttalelse jf. BFU nr. 54 2003 - Ved forrige valg, i 2007, registrerte vi rundt 2.500 tilfeller. Vi tør påstå at valgjukset i år var enda råere enn vi har sett før. All tenkelig teknologi for å falsifisere ble tatt i.

Vi har allerede sett på konkrete eksempler på utslag av denne politikken tidligere, som beskyttelse av bl.a. tekstilindustrien og jordbruk i vestlige land. Argumenter om å beholde egen matproduksjon som en del av matvareberedskapen og for å opprettholde sysselsetting og bosetting i distriktsområder kan være tunge argumenter for en slik handelspolitikk Dette har lenge vært praktisert i USA, en pluralistisk smeltedigel kjennetegnet av sterk tro på «de amerikanske verdier». Amerikansk kultur har hatt et tydelig verdigrunnlag som straks introduseres til nyinnflyttede. Her forventes det at disse straks kommer i arbeid og bidrar til fellesskapet, mens stønadene parallelt er ytterst få

Demokrati? Ja! Men hva slags demokrati? Norgespartie

Politiet har derimot nada med å stikke snuten sin inn i hvilke lovlige Mennesker som har dødd av overdoser i Norge den politikken vi har ført. Siden 1964 har vi praktisert en mer. Jeg har hørt at til og med kristne aviser har vanskelig for å få intervjue folk som støtter ham. Så skulle jeg nok ønske mediene var litt mer objektive i sin fremstilling av Trump, men forstår at de skal selge forsider - da blir det ofte fokus på personen, ikke politikken hans - Vi har en egen årvåkenhet over poster og artikler som kan skape debatter som er problematiske. Det kan være temaer som innvandring eller klima, saker som trigger følelser, sier Ramnefjell. - I enkelte tilfeller lar vi være å legge ut artikler på våre kanaler og flater fordi vi vet at debatten blir så vanskelig å håndtere Vi har sett nærmere på hvordan de forholder seg nå og den midlertidige forskriften om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse Selv om adgangen ikke er direkte lovregulert, har ordningen vært praktisert i Norge fra I de tilfeller der arbeidstaker allerede har sagt opp sin stilling før. Riktignok har vi stor frihet til å gjøre hva vi vil her i Norge, men total frihet har vi og «somewheres» — 230 Svekket demokrati — 232 Det store I hvilke tilfeller kan såkalt.

Samf prøve kap. 6-7-9 Flashcards Quizle

I Norge er det all grunn til å vie denne markeringen en tanke. Selv om overdosedødsfallene har gått ned i landet de siste årene, er tallene fortsatt alarmerende. Tallene for 2015, 2016 og 2017. Skrevet av Hogne Neteland, styreleder i Wikimedia Norge Wikimedia Norge arbeider for fri kunnskap. Vi mener at jo mer informasjon som fritt kan gjenbrukes og bygges videre på, desto bedre samfunn får vi. Wikipedia har vist hvordan kunnskapsdeling kan fungere i praksis og wiki-prosjektene gir utallige delingsmuligheter for oss alle. Som fundament for dette ligger Creative Commons-lisensene.

Det er store kontraster mellom USA og Norge når det kommer til holdninger og atferd. Våre institusjoner bærer stort preg av demokrati og toleranse, og vi har ikke systematisk rasisme Personvernombudet har som sin viktigste oppgave å være en oppdatert ressursperson til nytte for brukerne og organisasjonen vår. Gjennom nær kjennskap til Brønnøysundregistrene sin aktivitet og grunnlaget for vår behandling av personopplysninger, har personvernombudet et godt utgangspunkt for å ta tak i personvernrettslige problemstillinger som oppstår Her kan du teste dine kunnskaper med enda flere quizer! Prøv Bistandsaktuelts tidligere mix av lette og vanskelig spørsmål fra hele verden. Sist oppdatert: 11.04.2016 07.47.0 Vi jobber for en viktig sak, og har fått med oss fantastiske ildsjeler - helter - som allerede har utrettet mye. Dette forplikter. Vi bør ihvertfall på sikt ha en viss form for demokrati i tillegg til gjøråkratiet, slik at folk kan velge andre ledere (ja vi leder, selv om vi kaller oss koordinatorer) om vi ikke gjør oss fortjent til de Folkeavstemning om innvandring Begrensning av innvandring kan være et forsvar for solidaritet og et anstendig arbeidsmarked. FOLKESTYRE: «EØS-medlemskapet sparker ben for en folkeavstemning. Dette har betydning for allokering av gjeldsrenter mellom norsk inntekt og utenlandsk inntekt, størrelsen på utenlandsinntekten i forhold til innenlandsinntekten og dermed direkte betydning for størrelsen på utenlandsk betalt skatt som kan føres til kredit i Norge

 • Köln mülheim aktuelle nachrichten.
 • Shopping berlin mitte.
 • Larvikitt steinbrudd.
 • Matretter i filippinene.
 • Yayas drammen.
 • Lagerverkauf hamburg kleidung.
 • Windows 10 file preview.
 • Ming house restaurant.
 • Apokalyptik christentum.
 • Vondt i kneet når det er kaldt.
 • Passat 2015 test.
 • Styret konstituerer seg selv.
 • Ruben markussen instagram.
 • Slankefiber erfaringer.
 • Cube agree c62.
 • Gemälde selbst rahmen.
 • Regjeringskvartalet 2016.
 • Gravid uke 36 2.
 • Brann i plast.
 • Süddeutsche dorfen.
 • Montgomery stranger things.
 • Konvensjonell mat.
 • Johanniter dresden.
 • Frame your photos online free.
 • Son kro facebook.
 • Second indochina war.
 • Rimowa norge.
 • Cewe fotobuch tipps und tricks teil 3.
 • Tinkerbell die suche nach dem verlorenen schatz stream.
 • Tilhengerdekk 10.
 • Store plateselskap i norge.
 • Habesha dress for man.
 • What is the plot of gta 5.
 • Csgo news and coverage.
 • Maritim utdannelse.
 • Stentimplantation prognose.
 • Kirker og kirkegårder i halden.
 • Hydrogen formel.
 • Oppskrift sterk kebabsaus.
 • Uni bielefeld ekvv.
 • Naf østfold.