Home

Hva er en lesestrategi

Ulike lesestrategier - Hurtiglesin

 1. Uansett hva dine hensikter og mål med å lese aviser er, kan du få mer ut av lesingen ved å bruke en god lesestrategi. Spesielt hvis du leser flere aviser hver dag. Strategiene beskrevet under eller en kombinasjon av dem, kan kanskje være nyttige også for deg
 2. Hvis de oppdager manglende forståelse, bør de trene på å identifisere hva som er grunnen, og om bruk av en annen lesestrategi kan bidra til økt leseforståelse. Hvis de erfarer at de har skapt mening fra teksten, bør de prøve å identifisere hvilken lesestrategi som bidro til dette, eller om teksten var så enkel at de forsto den uten å bruke lesestrategier
 3. Skumlese: Hensikten er å få en rask oversikt over tekstens struktur og innhold. Blikket føres raskere over sidene enn leserens egentlige lesehastighet, man leser ikke alle ordene. Skanne/søkelese/letelese: Hensikten er å lete etter bestemte temaer, ord eller opplysninger i en tekst. Man må vite hva man ser etter
 4. - Hva er jeg usikker på? - Hva menes med dette? - Er dette dokumentert? - Er referansen pålitelig? - Hvor kontroversielt er dette tro? - Hvem er forfatteren og hvilke interesser representerer han eller hun? tar notater og strukturerer disse velger lesestrategi som samsvarer med innhold og egen målsettin
 5. Derfor er det viktig at du tenker igjennom hva formålet er når du skal lese noe. Skumlesing Du ser raskt igjennom teksten for å skaffe deg oversikt over overskrifter, bilder og viktige ord. Med skumlesing får du med deg hovedinnholdet i en tekst
 6. En ting er at man skal bli en god teknisk leser og kunne avkode lyder og ord i leseopplæringen, men skal man kunne fordøye innholdet i fagtekster, trenger man strategier å støtte seg på. I denne artikkelen ser vi nærmere på BISON som lesestrategi
 7. en lesestrategi. Lesestrategier kan derfor defineres som «bevisste, målrettede forsøk på å kontrollere og tilpasse leserens forsøk på å avkode tekst, forstå ord, og konstruere mening fra tekst» (Afflerbach mfl. 2017, s. 38). En lesestrategi er ikke god eller dårlig i seg selv, den er god eller dårlig avhengig av hvordan de

Disse lesestrategiene kan hjelpe elever til å forstå

Å skumlese eller hurtiglese betyr at du leser fort gjennom en tekst. Du får sannsynligvis bare med deg en del av innholdet, så det er viktig å skanne og velge riktig. Sjekk om du kan bruke utformingen av teksten som grunnlag til å velge hva og hvor du leser. BISON er et eksempel på strukturert skumlesing, men det kan være at teksten ikke er utformet rett for å kunne foreta en BISON, og. En strategi er lederens plan eller angrepsmåte for å nå et mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres.Ordet kommer fra gresk «strategia» som har betydningen «generalkunst», eller «hærføring». I dag brukes begrepet om langsiktig planlegging generelt, særlig når det er snakk om planer for å oppnå bestemte mål, og det skiller seg dermed fra. Tendensen er at skillet mellom talemålet i høy- og lavstatusgrupper blir borte til fordel for et felles bymål som verken er for dannet eller for bredt. Dette henger trolig sammen med en generell sosial utjevning i samfunnet, men også med at dagligtalen nå i større grad er påvirket av de talemålsnormene som har vært vanlige i radio og fjernsyn

Å forstå og mestre det alfabetiske systemet er helt grunnleggende for å kunne lese i en alfabetisk skriftkultur som v å r. Ideen om at det å læ re seg skriftbilder av ord kan erstatte en fonologisk lesestrategi bygger etter v å r mening på en misforst å tt oppfatning b å de av hva lesing er og hvordan utvikling av lesekompetanse skjer Ny forskning i videregående skole viser mer aktiv bruk av lesestrategier enn tidligere antatt - og langt mer enn lærerne selv setter ord på. Hvis lærerne faktisk gjør mer enn de setter ord på, og gjennomfører mer forskningsbasert leseundervisning enn de er klar over selv, er det viktig at skolen tilbyr situasjoner til å reflektere over egen praksis og dele faglige erfaringer BISON-metoden er en førlesingsstrategi for å få et overblikk over en ny tekst ved å fokusere på elementer i teksten som bilder, innledning, siste avsnitt, overskrifter og nøkkelbegreper. BISON-overblikk: En huskeregel for å forberede seg på tekstens innhold før man begynner å lese. Hvis du lurer på hva du skal gjøre når d har utfordringer med, er lesestrategier. Det å kunne svare på en faktatekst vil innebære en annen lesestrategi enn ved å svare på inferensespørsmål fra en skjønnlitterær novelle, og det å velge riktig strategi til riktig formål er noe våre elever ikke mestrer i like stor grad som elever fra andre deltakerland (Roe, 2011)

som er ekstra viktige. De forteller mye om hva teksten handler om. Slike viktige ord kaller vi nøkkelord. Nøkkelord er et godt redskap til: •Å forstå forfatternes plan •Organisere opplysninger •Huske det man leser Å finne nøkkelord er en av de eldste og mest kjente læringsstrategiene i norsk skole. Den er ikk Bison lesestrategi er et hjelpemiddel for elevene i møte med ny og ukjent tekst. Strategien gir elevene en «oprift» / «huskeliste» som skal hjelpe dem og huske hva de skal se etter og i hvilken rekkefølge i en fremmed tekst. Hvis du lurer på hva du skal gjøre når du skal ta et BISON-overblikk over en tekst, skal du tenke på ordet. En elev som kan lese ord med fem lyder, bør få fem. Husk at eleven aldri må lese arket med non-ord mer enn en gang. Dersom de leser på arket flere ganger, står de i fare for å lære seg ordene ortografisk. Å automatisere sammensatte lyder og diftonger, samt å stavelseslese er en annen måte å drive fonologisk lesetrening på Lær grunnoprifta for en god taledisposisjon. Grunnoprifta. Dersom vi vil overbevise andre, må vi ikke bare vite hva vi skal si. Like viktig er det at vi vet hvordan vi bør innlede og avslutte, og hvordan vi legger fram argumentene våre i riktig rekkefølge. En velprøvd disposisjon helt siden antikken er denne

Grunnleggende ferdigheter i Asker : Lesestrategie

 1. Her er nøkkelbegreper som nerve- og gliaceller, elektriske signaler og vannkanaler markert. Oppsummering Oppsummer felles i klassen hva elevene har notert til hvert punkt i skjemaet. Her er det viktig å forklare begreper underveis slik at alle elevene har en felles forståelse av begrepene. Når elevene nå skal gå i dybden på teksten, er.
 2. Å orientere seg i tekst er en svært enkel lesestrategi og arbeidet med å utvikle denne må starte allerede på 1. trinn informasjonen er en forlengelse av teksten, eller om det bringer inn nye momenter Simen hadde en hypotese om hva teksten handlet om. Den var feil. Problemet var a
 3. Lesestrategier 13 Hva er en lesestrategi? 14 Ulike typer lesestrategier 14 Repeteringsstrategier 15 Utdypingsstrategier 17 Organiseringsstrategier 21 Evalueringsstrategier 30 3
 4. BISON eller OBIN er en lesestrategi vi bruker når vi leser fagtekst. Vi har valgt å bruke OBIN fordi vi mener at det første du leser er overskriften, deretter bildet, osv. Vær obs på at bildene ikke nødvendigvis forteller hva teksten handler om, bildene kan også være tilleggsinformasjon. Margtekst. Sammensetning av gruppe

Hva er veiledet lesing? En undervisningsmetode som gir elevene en tilpasset og strukturert leseopplæring. En arbeidsøkt som er kort og alltid med et klart mål. En undervisningsmetode som gir hver enkelt elev mulighet til å utvikle seg ut fra sitt eget ståsted. En undervisningsmetode der kjernen er å tenke, snakke og lese seg gjennom teksten Hensikten med veilederen er at helhetslesing som arbeidsmåte skal bli et enda bedre hjelpemiddel for lærere som underviser barn og unge med lese- og skrivevansker. I tillegg til en praktisk beskrivelse av prinsippene for helhetslesing omhandler veilederen også temaer om leseutvikling, kartlegging, lærerens rolle i helhetslesing og sammenhengen mellom talespråk og skriftspråk Det er mange grunner til å lese en tekst, og mange måter å lese på. Hvis vi skal lese så effektivt som mulig, gjelder det å velge riktig lesestrategi. Valget har med hensikten med lesingen å gjøre. Hvis vi er ute etter bare en bestemt opplysning, kan vi skumlese teksten til vi finner det vi er ute etter En lesestrategi er ikke god eller dårlig i seg selv, den er god eller dårlig avhengig av hvordan den . kan være vanskelig å identifiser e hva som er viktig i en tekst

Lesestrategi og leseteknik

En metakognitiv elev er oppmerksom på hva han/hun forstår og hva han/hun ikke forstår. Eleven har et repertoar som gjør at han/hun vet veien videre eller nye fremgangsmåter når man mangler forståelse. Elevene skal kunne lære av sine erfaringer. Å kunne overføre erfaringer til nye eller tilsvarende situasjoner er avgjørende for en go •Leseforståelse er prosessen hvor leseren henter ut og konstruerer mening i tekst. •God og dyp forståelse av en tekst forutsetter at de to prosessene er tett sammenvevd. •Leseren kan ikke konstruere hva som helst og likevel hevde at teksten er forstått Prat med en annen. Snakk sammen om hva dere har lest. 5. Lag en teori. Når du lager en teori, tenker du deg frem til hva som kommer til å skje. 6. Les med blyanten i hånden. Når du skal lese en tekst, kan du lese teksten med blyanten i hånden og notere nøkkelord og nøkkelsetninger mens du leser Gode lesestrategier- på mellomtrinnet. av Øystein Anmarksrud, og Vigdis Refsahl. Oslo:Cappelen Damm As Kap 2. Hva er lesestrategi? Sammendrag: Kjært barn har mange navn, lesestrategier kalles også for forståelsesstrategier eller læringsstrategier. I følge Anmarkrud og Refsahl kan lesestrategier defineres som det en leser gjør ut over det han eller hun må gjøre for å les

Lesing er en ferdighet hvor man tolker bokstaver eller andre skrifttegn for å sette sammen ord og setninger. Å kunne lese regnes i moderne tid i de fleste samfunn som en basiskunnskap som alle forventes å tilegne seg.Like fullt er omkring 17% av verdens befolkning analfabeter, hvilket vil si at de ikke kan lese i det hele tatt eller ikke er funksjonelle lesere Dette er ein strategi som bevisstgjer elevane på å stilla spørsmål frå tekstar. Dei får trening i ulike type spørsmål. Akkurat der: svaret står ein stad i teksten. Tenk og leit: svaret kjem an på fleire opplysningar i teksten Forfattaren og eg: lesaren må bruke teksten + noko eleven veit frå før. På eiga hand

Lydering, eller lydbindingsstrategi som det også kalles, er kanskje det man først tenker på når det er snakk om å lære og lese. Dette går ut på at elevene binder lyder sammen til meningsbærende enheter. Det kan f.eks. være s-o-l, der elevene leser opp lyden til hver bokstav og drar dem sammen til et helt ord, sol, til slutt.. Når man opplever at barnet er trygg på dette, sier vi. Ortografi betyr rettskriving eller skrivemåte og er et sett av skriftspråklige normer som gjelder for et skriftspråk. Det er stor variasjon i hvem som fastsetter rettskrivingen i ulike språk. I Norge er det Språkrådet som fastsetter rettskrivingen for både bokmål og nynorsk. I de andre nordiske landene finnes tilsvarende organisasjoner Det er ikke meningen at en skal bruke alle fire aktivitetene på en gang. I det følgende blir aktivitetene presentert enkeltvis. For at gruppa skal klare å lage et bilde, krever det at de diskuterer hva ordet eller setningen betyr. Læreren kan utvide aktiviteten med å gå inn og intervjue en og en av statuene i bildet

Vi er to ressurslærere i lesing ved skolen vår, og vi startet en kursrekke for lærerne som går inneværende skoleår (2012/2013). Lærerne lærer ulike strategier, og blir kjent med hvor viktig det er å variere strategibruk overfor elevene så de ikke går lei er nok kjent med pr og r ammet. N r man har bestemt seg for hvilke or d elev en skal ¿v e p , tar det ca. 5 Ð10 min. legg e inn or da i en po w e r-point-pr esentasjon (f .eks. h¿yfr ekv ente or d, or d med sj-lyd/kj-l yd, par or d med dob bel/enkel k onso-nant). Ett or d legg es p hv er t k o r t og or da kan klikk

Lesestrategier - Mæla ungdomsskole - Mæla ungdomsskol

Her kan du se et eksempel på en faktatekst om vepsen hva som står skrevet. Hos de fleste leserne skjer det en naturlig overgang fra fonologisk lesing til ortografisk. lesing (Ehri 2005; Share og Stanovich 1995). Lesesvake trenger ofte eksplisitt (tydelig forklart) Alt som trengs, er en tekstfanger eller skanner (C-Pen-10) med et BISON er navnet på en kjent læringsstrategi som gir deg kjapt en oversikt over en ny tekst. BISON er et akronym og står for de fem hovedelementene: Bilder - Innledning - Sluttdel - Overskrifter - Nøkkelbegreper. Læringsstrategien kan kombineres med andre, f.eks. et tankekart for overskriftene eller 2-kolonne-notat for nøkkelbegrepene. B - Bilder På en side med ikke for mange. Det å bli en god leser er en kontinuerlig prosess der leseferdigheten øves opp i møte med stadig mer avanserte tekster og tekster av ulike sjangre. I naturfag møter elevene mange ulike type tekster; f.eks. labrapporter, bruksanvisninger, tabeller og naturvitenskaplige artikler. I tillegg er læreboktekstene ofte sammensatte tekster med bilder, illustrasjoner, tabeller, diagrammer og.

Bison som lesestrategi Lesevinduet

Dette er en helt grunnleggende strategi som mange bruker, og det med god grunn. Bison-overblikk er en enkel og smart måte å få oversikt over hva en tekst handler om. Strategien går ut på at det er fem viktige elementer du må se på når du skal forstå hva en tekst handler om.Det lar deg også aktvere bakgrunnskunnskap Dette er en teknikk som nok kan fungere ved korte og lydrette ord, men metoden hindrer tilegnelsen av mer effektiv synteseferdighet og gjør det vanskelig å lære den ortografiske avkodingsstrategien (Høien og Lundberg 2000, 2012) Her kan elevene få en fin oversikt over hva Bison -lesestrategi innebærer. Selv om man bruker for eksempel Salto som leseverk og det er beskrevet en lesestrategi i den boken, er Bison den lesestrategien som er anbefalt av bl.a. Lesesentret. Bison lesestrategi Her er Bisonkortene som kan benyttes i innlæringen av Bison lesestrategi: Bisonkortene He

OsloMet - storbyuniversitetet - Lesing krever et forarbeid og et etterarbeid, og det lønner seg å følge en lesestrategi. Ingunn Nilsen fra Studieverkstedet gir deg tipsene som gjør det lettere å strukturere lesingen BISON-blikk En huskeregel for å forberede seg på tekstens innhold før man begynner å lese. Hvis du lurer på hva du skal gjøre når du skal ta et BISON-overblikk over en tekst, skal du tenke på ordet BISON. Hver bokstav i dette ordet står for en ting du skal gjøre når du tar et BISON-overblikk Stenbråtenmetoden er en helhetlig metodikk for den tidlige leseopplæringen på 1. trinn eller i spesialundervisningen. Metoden er en systematisk tilnærming rettet mot å gi elevene leseflyt og leseforståelse

En oversikt som forklarer BISON-overblikk, samt to skjema med ulik grad av støtte for å bruke metoden. Last ned her: Bison-overblikk NB! Når du klikker på linken for å laste ned vil den automatisk starte nedlasting. Dersom du har sperre på popups på i nettleseren kan den stoppe nedlastingen. Da må du slå den av. [ Lesestrategi­enes mål. Toril Frafjord Hoem og Ingeborg Margrete Berge . I lys av debatten om norskfaget mener vi på Lesesenteret det er viktig med en oppklaring av hvorfor man bør jobbe med lesestrategier i skolen. Hvis elevene ikke vet hva rev og lyng er,. Hva er en rombe? Hva er kvadrattall? Hva er partall? Lese egne matematikktekster høyt for hverandre eller la andre lese din tekst, - være «kritisk venn». 37. Lesing, skriving og muntlig Lesing og skriving og muntlig hører sammen • En god leser leser fagtekst med blyant i hånda.

Lesestrategi: Jeg er en lur detektiv. Jeg finner spor. Hva kan komme til å skje? Klassesamtale Hva er en teori? Hva er et spor? (Få frem at ordet er et homonym - det har flere betydninger!) I geometri er en sekskant en figur som har seks sider og seks vinkler. Figuren kalles også heksagon eller hexagon. En sekskant er altså en polygon med seks hjørner.. Sekskant. En sekskant har en vinkelsum på 720 grader. Hvis man finner vinklene på alle hjørnene i en sekskant og regner sammen summen av disse, får man alltid 720 grader Hva vil det si å lese? Plan: Innled med å lese høyt starten på Italo Calvinos Hvis en reisende en vinternatt (s. 336). Spør elevene: når og hvordan leser du helst (alle teksttyper inkludert). Elevene kan vise fram sin foretrukne lesestilling ved å innta den, og deretter forklare hvorfor de foretrekker å sitte slik

Lesestrategie

Det er tenkt at prøven kan tas noen få uker etter skolestart hvert år med retesting en til to ganger til i løpet av skoleåret. 3. klasse (2. klasse da normering fant sted) Lesehastighet: 25 - 50 ord per minutt Leseforståelse: bekymring dersom mer enn 25 % feil 4. klasse (3. klasse da normering fant sted Lesing er en av fem grunnleggende ferdigheter som er innført med Kunnskapsløftet. Lesing er ikke lenger noe som bare er norsklærerens ansvar. Nå er alle lærere leselærere. Men hva betyr det egentlig i praksis? Hvordan kan man jobbe med lesing i alle ene går på en lesestrategi, den andre går på å lese mellom linjene. Hver bokstav i SALTO står for en lesestrategi som utvikler elevenes leseforståelse. Litt om boka Dette er en bok som handler om neser og hva neser kan brukes til Definisjon av prestere i Online Dictionary. Betydningen av prestere. Norsk oversettelse av prestere. Oversettelser av prestere. prestere synonymer, prestere antonymer. Informasjon om prestere i gratis engelsk online ordbok og leksikon. verb transitiv 1. yte, fremvise prestere gode resultater 2. gjøre noe som er uheldig el. ikke burde skje prestere å knuse alle glassene verb intransitiv.. Hva er leseforståelse? 7 Forholdet mellom lesestrategier, bakgrunnskunnskaper og lesemotivasjon 9 Utviklingsmodell for lesestrategier, bakgrunnskunnskaper og lesemotivasjon 11 2. Lesestrategier 13 Hva er en lesestrategi? 14 Ulike typer lesestrategier 14 Repeteringsstrategier 15 Utdypingsstrategier 17 Organiseringsstrategier 21.

For at elever skal kunne klare å skape mening i en matematisk tekst, må de ha kompetanse i å lese sammensatte tekster. Men å bygge seg opp en slik kompetanse er ikke noe elevene uten videre klarer på egen hånd. En vei til bedre forståelse er å selv konstruere tekstoppgaver basert på matematiske problemstillinger Abc-er og leseopplæringsmetoder, kapittel 5, lesing i utvikling - med fokus på lærerens tilrettelegging Bildeboka, kapittel 5 i barnelitteratur Fortellende prosa, barnelitteratur kapittel 4 Norsboka 1, kap 12, tale og skrift Norskboka 1, kap 1 fra barnehage til skole Tekster og lesere i praksis, begynneropplæring i en sammensatt tekstkultur, kap

Oprift på BISON- overblik

Dysleksi er en lærevanske som hovedsakelig medfører utfordringer med nøyaktig og/eller flytende lesing av ord og tekst. Det er ikke helt klart hva som er årsaken til at noen utvikler dysleksi. og noen tilegner seg en uheldig lesestrategi ved at de gjetter mye når de leser Her kan elevene få en fin oversikt over hva Bison -lesestrategi innebærer. Selv om man bruker for eksempel Salto som leseverk og det er beskrevet en lesestrategi i den boken, er Bison den lesestrategien som er anbefalt av bl.a. Lesesentret. Bison lesestrategi. Her er Bisonkortene som kan benyttes i innlæringen av Bison lesestrategi: Bisonkorten

Video: Lesesenteret Universitetet i Stavange

Pages from kaleido 5 tb blabok2 by Cappelen Damm - IssuuForeldremøte 30

Hva er lesestrategier — über 2200 produkte alu- oder

Hva er språk? Mål: Ha lest og tenkt over tekster som handler om språk. At det er lov å leke og bruke fantasien når en skriver. Velg lesestrategi selv (218-219) T. ekster: Sjufotet peruviansk (220-221) Rabarbra hos Barbara (222-223) Gutta i trehuset (224-229 HVA MÅLER DE VISUELLE DELTESTENE I LOGOS? En dansk spesialpedagog sa for en tid tilbake at «Logos er blitt SÅ mye bedre de siste årene!!!». Vår medarbeider i Danmark stusset først litt over uttalelsen. Logos er riktignok blitt både utbedret og videreutviklet i løpet av siste årene, men omfanget av diss De vet når de forstår, og hva de kan gjøre når forståelsen bryter sammen. Kyndige lesere er metakognitive. Det vil si at de har styring og kontroll over egen lesing så vel som over egen forståelse. De besitter den allvitenheten Piet Hein beskriver når han sier: At vide hvad man ikke ved er dog en slags allvidenhed. Slike ferdigheter er. Hva er språk? Mål: Ha lest og tenkt over tekster som handler om språk Lage ordkart for å forklare . Mål: Holde en presentasjon Vurdere ut fra faglige kriterier. Mål: Analysere helsetninger: Verbal, subjekt, objekt, adverbial. Mål: Skrive saktekst om språk Bruke femtrinnsskisse . Måloppnåelse: Se vurderingssiden i Lærerveiledning ( 33) 3 Hver klasse minst en gang i uken. «Mitt valg» som er et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid for 1.-7.trinn som Lions Club har utarbeidet. Hver uke vil alle trinn ha en time med dette som «fag», men det vil også være ting som kan gjøres både i friminutt og i andre timer

Hva er holisme? Holisme kommer av det greske ordet Holos, som betyr hel.Holisme er en filosofisk eller vitenskapsteoretisk retning der hovedessensen kan oppsummeres slik: «Helheten er mer enn summen av dens deler.».Tanken er at egenskapene til et gitt system (biologisk, kjemisk, sosialt, økonomisk, mentalt, lingvistisk, osv) ikke kan forklares eller bestemmes ut fra de enkelte komponentene. Lesestrategi: Se Lærerveiledning ( 85) Tekster: Gode venner (84-87) Animasjon - ordriket.no . Når du ser en venn/ Hva er en god venn (88 -89) Arbeidsboka: Oppgaver til tekstene ( 94-96) Repetisjon av bokstavene j-d-å-g (101-105) Lesetrening j-d-å-g (KO 52) Skille lydene æ -ø-å (KO 53) Lag bok om vennskap (110-111) Vurderings

PPT - Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet iKaleido 4 Lese- og språkbok B (kapKaleido 6 Tekstbok - kapKaleido 3 Lærerens bok by Cappelen Damm - IssuuKaleido2lærerensbok blabok by Cappelen Damm - IssuuRendez Vous 2 Tema 2 by Cappelen Damm - IssuuBedre lesekondis krever et variert treningsprogram”Framtida nå – les og forstå!” Uke ppt laste ned

Skumlesing - Læringsstrategie

«Dysleksi er en vedvarende forstyrrelse i kodingen av skriftspråket, forårsaket av en svikt i det fonologiske systemet.» IDA (International Dyslexia Association, 2003): «Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin Neppe en lærer slik som innlegget er skrevet. Er nok en ung assistent som har vært inne i klassen. Synd at læreren ikke har forklart oppgaven godt nok. Dårlig humor. Hva er morsomt med at eleven ikke forsto hva han/hun skulle gjøre Hva er en sjanger? Leseteknikk: Finn sjangertrekk før du leser Grammatikk: Synonymer, antonymer og homonymer Finne informasjon i tekst. Nasjonal prøve Si meningen din Skriv til et bilde Tall Posisjonssystemet Negative tall Desimaltall Tallinjer Overslag Avrunding `It`s my life! Familie, hus og hjem. Kunne fortelle om meg selv, familie Vite hva subjunksjoner er Mål: Bli kjent med noen dialekter Lage en plakat Måloppnåelse: Se vurderingssiden i Lærerveiledning (61) 43 Kapittelåpning (134-137) Hovedmål: Å få være stolt av dialektene våre og bli kjent med noen av dem. Lesestrategi: Tokolonnenotat - betydning av ord (138-139) Tekster: Fotballsanger (140-141 Ved egen skole er det utarbeidet en plan for hvilke strategier lærerne skal ta i bruk i klasserommet. Bakgrunnen for dette var at vi hørte lærerne uttrykke usikkerhet rundt bruk av strategier. Hva er lesestrategier? Hvilke finnes? Hvordan skal vi lære dem selv og hvordan kan vi lære dem bort til elevene? Vi er t

Strategi - Wikipedi

Å ha en plan for lesingen er lurt når du skal lære deg fagstoff. Det kalles lesestrategi, og kan være alt fra stikkord og tankekart til å diskutere med medelever. Her får du vite litt mer om lesestategier. Nike-lesing og Sherlock Holmes-lesing De som leser bare for å lese kan kalles for Nike-lesere, de bare gjør det (just do it!) hva og hvor: Det å lese er en demokratisk handling. I tillegg til å gjøre oss i stand til å forstå virkelig-heten bedre, kan litteraturen også la oss flykte fra virkeligheten. Lesing er også en enestående kilde til stor underholdning, til kunstneriske opplevelser, til personlig utvikling og til ren glede. Derfor er det å lese en verdi.

Norsk - Ulike talemålsvarianter - NDL

Hva er lesestrategi? Sammendrag: Jeg har brukt repeteringsstrategien illustrasjon til tekst, som Anmarkrud og Refsahl hevder er en av de enkle. Dette er i tråd med Kunnskapsløftet. Hvor det legges opp til at elevene skal kunne bruke enkle strategier for leseforståelse i løpet av 1 og 2 trinn Lesestrategi er en helhetlig plan og framgangsmåte for å lese på en god og effektiv måte. I hovedsak består lesestrategien av tre hovedtrinn: Forberedelse - lesing - etterarbeid. I Forberedelse. Forberedelsen består av å: Finne ut hvorfor du leser teksten. Hva er hensikten og målene med lesingen? Ut fra dette:. Hva vet jeg om forfatteren fra før? Hva slags tekst eller sjanger er det? Har jeg møtt en lignende tekst eller sjanger tidligere? Er teksten inndelt i kapitler eller ulike deler? Hva forteller i så fall det om teksten, og hva forteller bildene, osv.? Man kan også stille andre spørsmål: Hva tror jeg teksten handler om

Det er tre nivå på tekstene vurderer egen bruk av lesestrategier, og hva som skal til for at bruk av lesestrategier skal være nyttig for deres læringsutbytte. Konkret kan vi si at en lesestrategi er en helhetlig plan for å få mest mulig ut av lesingen. De skal bearbeide,. For eksempel er en veldig vanlig lesestrategi for studenter å lese pensum på nytt, selv om det er en særs ineffektiv måte å lære på. Å lese på nytt gir en illusjon av at vi lærer, det er komfortabelt, men det fester seg ikke Elevane finn dei aller viktigaste orda i teksten. Dei kan strekast under, skrivast i margen eller på eit eige ark. Vi seier at nøkkelorda er med på å «låse opp» hukommelsen vår. Desse orda kan dei Det er fordi at leseren skal forstå enkelt det som står i teksten. Men uansett blir ikke tekstene tolket likt. Det er fordi alderen på leserne kan være forskjellig og hvordan man ser sammenhengen. Språket i en saktekst er ofte mer presist. Det er brukt enkle ord, som alle kan forstå, og teksta går rett på saken. Saktekster er delt inn i.

 • Knekker i hofta når jeg går.
 • Bursdagsgave til kjæresten han.
 • Facebook profilbild größe anpassen online.
 • Reglement for økonomistyring i staten.
 • Cat makeup.
 • Ikea lampor badrum.
 • The ash lad in the hall of the mountain king online.
 • Höhle der löwen produkte 2017.
 • Bartolomeu diaz reiseroute.
 • Silence of the lambs quotes.
 • Co można zobaczyć w kopalni soli wieliczka.
 • Smørdampet grønnkål.
 • Andre van engelen enschede kozijnen.
 • Deodoc test.
 • Boston terrier mix.
 • Fm2017 cheap wonderkids.
 • Fly til portugal fra oslo.
 • Sjokolademuffins matprat.
 • Einwohnermeldeamt bottrop.
 • Bingolotto tid.
 • Eller kryssord.
 • Fokus på kropp og utseende.
 • Immobilienscout24 deutschland suchen.
 • Sveriges största privatägda slott.
 • Fokus på kropp og utseende.
 • Samfunnsomveltninger definisjon.
 • Bric alliance.
 • Åbenkirke tv.
 • Digi sport 2 live.
 • Oppskrift porter øl.
 • Lufthansa cargo.
 • The linux counter.
 • Berliner philharmoniker proben.
 • Schottischer whisky likör.
 • Kimberly dos ramos y marjorie de sousa son familia.
 • Budeie sommerjobb.
 • Kveite rekord.
 • Dba biler.
 • Bokstavsmykke.
 • Synkmål betong.
 • Brandhof graz.