Home

Oppmålingsgebyr tomt

Deling av eiendom/tomt. Du kan søke om å fradele ny eiendom fra eiendommen din / skille ut en tomt. Hva får du? Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer. Du får oppmålt og merket den nye eiendomsgrensen, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig Oppmålingsgebyr for tomt. Oppmåling gjort lenge før vi kjøpte tomta. PerBur. Fersking . 1 0. Hei alle, Jeg og min fru kjøper i skrivende stund en tomt i Fjaler kommune. Tomta har blitt oppmålt lenge før vi kontakta kommunen angående tomten, og kommunen har sendt oss en faktura for oppmålingen. Er det riktig at vi.

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (§ 32, forskriftene § 16). Ved fradeling av parsell tilkommer DELINGSGEBYR (pkt. 2.11 - deling av eiendom etc.)etter plan - og bygningsloven. 5.1 Oppretting av matrikkelenhet 5.1.1.Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal Sats 0-500 m2 28.050,- 501-2000 m2 30.200,- Over 2000 m2 - økn. pr påbegynt da 1.250,- Ved samtidig [ Oppmålingsgebyr etter matrikkeloven. Gebyret består av grunngebyr, oppmålingsgebyr og registreringsgebyr. Priseksempel: oppmålingsgebyr for en tomt under 1000 m2 med 4 sikre grenser vil være kr. 15450,- + tinglysingsgebyr Vi signerte nylig kjøp av tomt og betaler dokumentavgift, tinglysningsgebyr og oppmålingsgebyr, resten betaler selger. Signatur. Vårt byggeprosjekt <-- Klikk her. - Rådgivende ingeniør areal og samferdsel som yrke. - Personlig opptatt av byggtekniske løsninger. Har også. TOMT 1 - 1.050.000,- Leveres planert 712m2 *SOLGT* TOMT 2 - 1.100.000,- Leveres planert 742m2 *SOLGT* TOMT 3 - 1.050.000,- Leveres planert 450m2 TOMT 4 - 990.000 Leveres planert 491m2 TOMT 5 - 990.000 Leveres planert 513m2 TOMT 6 - 990.000 Leveres planert 515m2 TOMT 7 - 1.050.000,- Leveres planert 515m2 TOMT 8 - 1.075.000,- Leveres planert 505m (Tilknytninsavgifter for vann, avløp, strøm og oppmålingsgebyr er inkludert i prisen) Hytte for salg - tomt 91. Areal 1448 m2 Pris 4 450 000,- Til Salgs. Tomt 99. Areal 1607 m2 Pris 1.200.000.

Ikjefjord – Kvardagstrivsel

Høyanger - Øvre Dale tomtefelt . Kostnadar for tomtetekniskarbeid: kr 108 655. Tomtepris per m2: kr 64. I tillegg kjem tinglysingsgebyr på kr 525, dokumentavgift på 2,5% av salsverdien ved tinglysing av skøyte, samt ev. oppmålingsgebyr Du finner 1653 tomter til salgs på FINN Eiendom. Søk blant alle tomter i hele Norge

Deling av eiendom/tomt - Seksjonering, deling og oppmåling

Andre kostnader ved kjøp av tomt I tillegg kommer delings- og oppmålingsgebyr til kommunen og saksomkostninger til Statskog kr 15 000 og ca 20 000/25000 til Rendalen kommune. Tinglysingsgebyr kr 585 Adresse Tomtestørrelse Oppmålingsgebyr Totalpris Status; 62/93 tidligere Trøavegen 12: 741,5 m 2: kr. 26 630: kr. 656 905 : 62/92 tidligere Trøavegen: 652,3 m 2: kr. 26 63

Kart og oppmålingsgebyr 2020 - Oppretting av matrikkelenhet Gebyr for føring av matrikkelen der det tekniske arbeidet er utført av andre faktureres med 35% av gebyrene i pkt. 6.1, 6.2, 6.3, og 6.4. Det forutsettes at data leveres digitalt med dokumentert kontroll i samsvar med gjeldende standard Fradeling av ny grunneiendom/tomt Oversikt over saksgang i en normal delingssak Søker leverer søknad om deling hos ett av de fem innbyggertorgene, eller sender søknaden til Indre Østfold kommune, Postboks 34, 1861 Trøgstad. Byggesaksavdelingen gir godkjenning/avslag og sender svaret til søker

Du finner 117 tomter til salgs i Vestfold og Telemark på FINN Eiendom. Søk blant alle tomter i hele Norge Tomt i Åga med fantstisk utsikt over Ranfjorden. Flotte turområder og lysløype i umiddelbar nærhet. Skistue ca 300 meter fra eiendommen. Prisen for tomten er inkludert anleggsbidrag kr 40 000, oppmålingsgebyr til Rana kommune kr 16 250 samt tinglysingsgebyr for oppmåling Ved seksjonering av uteareal som inngår i en seksjon, må det avholdes oppmålingsforretning og betales oppmålingsgebyr etter § 4.7. Kapittel 6 Andre gebyrer § 6-1 Disposisjonsrett til kartdata. For kjøp av disposisjonsrett for kartdata betales gebyr i samsvar med satser anbefalt av Geovekstforum,. Oppmålingsgebyr kommer i tillegg. Gjelder saken kjøp av kommunal grunn, går godkjenning først via kommunens eiendomsavdeling. Det betyr at det må lages reguleringsplan før en tomt kan fradeles. Dersom den nye tomten ikke er regulert, må det derfor søkes om dispensasjon Oppmålingsgebyr i Gloppen kommune. Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 18. desember 2019. Prisane gjeld frå 1. januar 2020 . Sjå heile gebyrregulativet (PDF, 586 kB) (Gebyrregulativ for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjoneringslova

Oppmålingsgebyr for tomt

Utgifter til oppmålingsgebyr, festekontrakt og skøyte må tomtekjøpar sjølv betale. Tilkoplingsavgift for straum til Valdres Energi må tomtekjøpar sjølv betale (For Rønshagadn er dette inkludert). Om private tomter. Kommunen er og positive til spreidd bustadbygging ved å få kjøpt tomt av private Priser og gebyrer: Husleie kommunale boliger Husleie kommunale boliger Pris Solbakken bokollektiv 16 stk 7860 Solbakken omsorgsboliger: leilighet A 8157 Solbakken omsorgsboliger: leilighet B 7680 Solbakken omsorgsboliger: leilighet C 8374 Solbakken omsorgsboliger: leilighet D 8150 Omsorgboliger Leira 13 stk 6555 Eldreboliger Skogan 19 stk 6073 Trygdebolig nummer 13 3257 Trygdebolig i Aure. De som har stått på tomtesøkerlisten har fått tilbud om tomt. Det finnes ledige tomter i feltet nå: tomt 1, 2, 16, 18, og 25 er ledige. Her tildeles tomtene fortløpende etter meldt interesse. Her finner du kart med tomtenummer på. (PDF, 211 kB) I det forrige byggetrinnet har vi også en ledig tomt i Kvitveisstien med GID 48/182 Du kan søke om å dele eiendommen din for å opprette en ny selvstendig eiendom (skille ut en tomt) med eget gårdsnummer og bruksnummer. Hva får du? Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer. Du får oppmålt og merket den nye eiendomsgrensen, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig

Velforenings kontingenten betales i utgangspunktet pr. tomt selv om den er bebygd eller ikke. For bebygde tomter betales i tillegg en årlig serviceavgift på vann og avløp er ca. kr 2.400,- Beløpet faktureres direkte fra Klaro og inngår ikke i kontingenten til velforeningen Oppmålingsgebyr, seksjonering, saksbehandling, arealoverføring - Kosnad eller påkost på eiendel? ‎10-05-2019 15:08. Betalt gebyr for oppmåling av tomt etter søknad om arealoverføring kr 23.900. (Tomt ligger på konto 1150) Betalt gebyr for midlertidig brukstillatelse av en tomannsbolig som bedriften eier kr 4.900 I tillegg kommer påkoblingsavgift til vann og kloakk: kr 33 000,- inkl. mva. Oppmålingsgebyr: kr 19 300,- for tomt inntil 2000 kvm. Tinglysing matrikkelbrev: kr 540,- Tinglysing skjøte: kr 585,- Dokumentavgift på 2,5 % av tomtepris. På Lindvollheia ligger prisen for eneboligtomt fra kr 475 000,- til 592 000,-

Oppmålingsgebyrer 2019 - Karmøy kommun

Siden tomt og aktiverte infrastrukturkostnader ikke har kommet til fradrag ved ligningen, må gavedelen på uttaket etter innsenders syn, delingsgebyr til kommune og oppmålingsgebyr til kommune. Normalt vil kostnader som nevnt ovenfor bli aktivert og ført som varelager I tillegg kommer det for de fleste tomter omkostninger som oppmålingsgebyr og tinglysingsgebyr. En tomt på 1 da vil komme på i underkant av kr. 30.000,- For tomter som tilknyttes kommunale vann- og avløpsledninger må det også betales tilknytningsgebyrer, vann kr. 10.000,- og avløp kr. 10.000,- Boligbyggerne slipper i gratisperioden å betale for tomtegrunn, samt tilkobling til vei, vann og avløp. Det eneste utlegget blir oppmålingsgebyr, for tiden henholdsvis 9.322 og 1.548 kroner. Det selges kun en tomt på tilbud til hver husstand og tomten forutsettes til eget bruk. Kilde: Avisa Nordlan Ei tomt er seld og ikkje lenger ledig, dette gjeld tomt tolv. Prisar. Samla pris for ei gjennomsnittleg tomt er frå omlag kr. 570.000,- . Dette er ein totalpris, inklusive råtomt, byggjemodning med veg, vatn, avløp, fiber, tomtekum, oppmålingsgebyr og tilknytingsavgifter, tinglysinggebyr etc. Frist for å melde interess Fradeling av tomter Ved opprettelse av en ny eiendom eller anleggsgrunn, må det søkes kommunen om tillatelse etter reglene i plan- og bygningsloven. Det samme gjelder for registrering av festekontrakter med mere enn 10 års varighet, der festeren får en eksklusiv rett til arealet (med noen få unntak). Sø;ke om fradeling Søknadsskjema for deling av eiendom Nabovarselskjema (skal.

I tillegg til kostnadane ved kjøp av tomt kjem tinglysingsgebyr på kr 525, dokumentavgift på 2,5 % av salsverdien ved tinglysing av skøyte, samt eventuell oppmålingsgebyr. For spørsmål ta kontakt med leiar for plan og forvaltning Synne Vefring Tomt 4 og 5 får reduksjon på 10% (kr 50.000,- kvar). Solvorn: Borhaug - tomtepris 450.000,-. Ved kjøp av tomt, kjem det tillegg kostnader med tilknytingsavgift og oppmålingsgebyr i samsvar med Luster kommune sine betalingssatsar , samt kostnader med dokumentavgifter i samsvar med staten sine satsar. Prisliste - tomter i kommunale bustadfel Besøksadresse Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16 1606 Fredrikstad. Postboks 1405 1602 Fredrikstad. Org.nr.: 940039541. Kommunenr.: 300 pr. tomt. Tomt nr: * Erverv av festetomt forutsetter teknisk tilknytning og en årlig festeavgift. I tillegg kommer tilknytningsavgift for strøm på kr 15.000,- og oppmålingsgebyr (matrikkelbrev). Ved erverv og innfridd tomteteknisk tilknytningsavgift forutsettes det bestilling av byggesett fra Rana Hytta innen 6 mnd med levering innen 24 mnd.

- Oppmålingsgebyr: kr 19.300,- (for tomt inntil 2000 m2) - Tinglysing matrikkelbrev: kr 540,- - Tinglysing skjøte: kr 585,- - Dokumentavgift 2,5% av tomtepris Klikk på denne linken for kart, informasjon og noen bilde Pris på grunnarbeid, samt grøft for vann/avløp/strøm avtales for den enkelte tomt. Det foreligger ingen byggeklausul på tomtene. Kjøper betaler selv oppmålingsgebyr for tomten, samt tinglysing av målebrev. Dette innbetales sammen med kjøpesum og omkostninger. Oppmålingsgebyr utgjør kr. 20 507,-. Tinglysing av målebrev utgjør kr. 525,- Tomt nr 12, 13 og 14 er nesten byggeklare til fordelaktige prisar. *Råtomter til gunstige priser for den som ønskjer å ha hånd om heile byggeprossen. Tida frå kjøp av tomt og til å ta i bruk eiga hytta på Sandnes treng ikkje være lang

Deling av eiendom - Frog

 1. Velkommen til Aure kommune! Vi kan tilby ledige tomter for alle som vil slå seg ned her. Nedenfor finner du kart over ledige tomter i de kommunale boligfeltene i kommunen (markert med sirkel), samt prisoversikt. Oversikt over private boligfelt finnes nederst på siden
 2. For saker med oppmåling av uteareal betales i tillegg oppmålingsgebyr i henhold til gebyrregulativet § 31. Faktura for gebyrene vil bli sendt ut etter at kommunen har behandlet saken ferdig og saken kan avsluttes. Reseksjonering. Ved endring av seksjoneringen av en eiendom,.
 3. Jeriko - pris pr. m² tomt kr. 10,- og pris på teknisk anlegg kr. 28.000,-Rebuodden (privat) Nordhaugen (privat) Småværet (privat) Tomtepriser. Prisen på tomtene er avhengig av hvor lenge det er siden kommunen ervervet og opparbeidet området. Oppmålingsgebyr: kr. 17.822,- (0-2000 m²

Kontrakt - kjøp av tomt - ByggeBoli

 1. Kommunedirektør, Rådhuset, Kommunens direktører, Verdier og mål, Organisasjonskart, Etiske retningslinjer for medarbeidere og folkevalgt
 2. Øyer kommune nettside: Her finner du informasjon om kommunale tjenester for innbyggere og gjester
 3. Her finner du oversikt over alle kommunale gebyrer for Øvre Eiker kommune
 4. - Oppmålingsgebyr - Tinglysningsgebyr for matrikkelbrev og skjøte. Kart. Klikk på bildet for å gå til kommunekart, det er da mulig å legge på digitalt tomtekart (grønn er ledig og grått er reservert tomt). reguleringsplan mv
 5. Gjelder delingssaken tomt på statsgrunn, skal et eget skjema (Søknad om fester eller kjøp av grunn) fylles ut, og sendes til Finnmarkseiendommen i Vadsø. Saksbehandling: Delingssaker blir behandlet etter Plan- og bygningslovens bestemmelser. Reglene her og i gjeldende reguleringsplanet etc. vil være med på å avgjøre om tillatelse blir gitt
 6. Et barn på Fiolett avdeling har testet positivt for Covid-19. Barnet er smittet i husstanden og har ikke symptomer på korona. Barnets nærkontakter, 9 barn og 6 voksne, har fått direkte informasjon og er satt i 10 dagers karantene

For saker med oppmåling av uteareal betales i tillegg oppmålingsgebyr i henhold til gebyrregulativet § 31. Faktura for gebyrene vil bli sendt ut etter at kommunen har behandlet saken ferdig og saken kan avsluttes. Publisert 20. jun. 2018 kl. 11:24 Oppdatert 02. nov. 2020 kl. 09:22. Skriv ut. Del på. anlegg p.g.a. utnytting av tomt skal kostast av kjøpar. 12) Vegskjæringar/ fyllingar, oppmålingsgebyr. 14) Det er ikkje høve til oppføring av meir enn eit bustadhus på eigedomen viss ikkje reguleringsføresegnene for tomta opnar for det. Sist revidert 18.10.13

Gebyrer innen plansaker, byggesaker, delesaker, seksjonering og oppmålingssaker vedtas hvert år av Bergen bystyre. Her finner du Plan- og bygningsetatens gebyrregulativ for 2020, og en gebyrkalkulator der du kan beregne kostnader for din sak Kommunestyret vedtok i kommunestyresak 32/2012 en del tiltak for å styrke bosettingen og øke befolkningsutviklingen i kommunen. Et av tiltakene er at det tilbys gratis tomter i alle kommunale boligfelt i hele kommunen. Kommunen har boligfelt i Sætra

Panoramavegen tomter — Bortelid - Fjellparadiset nær de

For begge tomtetypane blir det gitt kr 100.000,- i ungdomsrabatt til kjøparar/festarar under 35 år. Dokumentavgift (2,5% av kjøpesum), oppmålingsgebyr, tinglysingsgebyr samt tilkopling til vatn og kloakk kjem i tillegg til tomteprisen. Fristen for å melda interesse for kjøp eller feste, vart i første omgang sett til 1.1.2018 Beregnet totalkostnad. 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-)) 35 000,- (Oppmålingsgebyr Froland kommune (beløpet er ca. gebyret beregnes ut ifra totalstørrelsen på tomten)) ----- 60 972,- (Omkostninger totalt) ----- 1 050 972,- (Totalpris inkl. HAUGE Skaret bustadfelt Tomt nr . 1, 3, 5, 8, 9 og del av nr. 10 Tomtepris kr 26 626 + kr 18 pr m2 Oppmålingsgebyr kr 19 940 (pr 2019) Dokumentavgift på 2,5 % av total tomtepris og tinglysingsgebyr på 2 x kr 525 kjem i tillegg Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. I tillegg kommer oppmålingsgebyr etter matrikkelloven kapittel 7 og tinglysningsgebyr. (Fra betalingsregulativ 2020) 7.1 Oppmålingsforretning - oppretting av ny eiendom med grensemerking

Reinsjøfjell Hytteområde Tomte

Oversikt ledige tomter for sal i Høyanger - Høyanger kommun

Pris kr.595.000,-. SOLGT! - B23. Areal ca 857 m2. Pris kr.495.000,-. SOLGT! Da hver enkelt tomt ikke er oppmålt vites ikke eksakt størrelse på tomtene. Kjøper betaler selv oppmålingsgebyr for tomten, samt tinglysing av målebrev. Dette innbetales sammen med kjøpesum/omkostninger. Oppmålingsgebyr på tomter med areal fra 501 - 2.000m2 er. SØKNAD OM KJØP AV TOMT HOS FAUSKE KOMMUNE I tillegg til kjøpesummen skal kjøper betale oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysningsgebyr. Sett et 1-tall ut fra den tomten De helst vil ha, et 2-tall ut fra den nest beste osv. Tomtepris: kr. 546,- pr. m2. Pr. 02.01.201 Oppmålingsgebyr: Kr 16 573 pr. tomt inkl tinglysingsgebyr og matrikkelbrev. Tinglysingskostnader: Tinglysing av skjøte medfører tinglysingsgebyr kr 1548 pluss dokumentavgift med 2,5 % av kjøpesum samt grunnboksutskrift kr 172. Ved kjøpesum kr 500 000 utgjør dette kr 13 048 Fristen for å søke om tomt ved åpningssalget er 30. april 2016. Én og samme husstand kan sende bare én søknad. Når det er flere søkere for samme tomt, skjer tildeling ved loddtrekning for hver enkelt tomt, for den mest omsøkte tomta først. Private selvbyggere har fortrinnsrett foran byggmestere, husfirma etc

Tomter til salgs FINN Eiendo

Pris pr.tomt kr 500.000,- Omkostninger til tinglysning og tilknytningsavgift kommer i tillegg. Oppmålingsgebyr kr 19.985,- pr. tomt. Behandlingsgebyr kr 1.903,- pr. tomt. Tinglysing kr 525,- pr. tomt ( dokumentavg. til kartverket kommer i tillegg Sakspapirer formannskapet 24.10.07 er lagt ut. Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 71 45 00 eller post@storfjord.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale Prisen inkluderer gebyr for delingsvedtak, oppmålingsgebyr og tinglysningsgebyr. Årlig festeavgift beregnes slik: 6% av kr. 41,39 pr.m 2 (klikk for større kart) Skibotn kai - industri. Matrikkelenhet 1939/45/2/195. Området avmerket i rødt i figuren er festet av Storfjord kommune, og er regulert til industriområde Tomt 2 : ca 1190 kvm kr 400.000,- + omkostn. og opparbeidelse gnr 67 bnr. 154 (SOLGT) Omkostninger: 2,5% dokumentavgift til staten, kr 10.000,- ved tomtepris kr 400.000,- Oppmålingsgebyr og tilkoblingsgebyr for vann/kloakk fra Arendal kommune påløper i tillegg Eksempel 4: Oppmålingsgebyr for areal på 45000 m2: kr. 16 600 kr. 1 660 x 8 kr. 830 x 30 på beløpene i pkt. 1.1 fra og med tomt nr. 6. Vilkår for dette er at øvrige forutsetninger for gjennomføring er til stede. 1.9 Oppretting av større sammenhengende matrikkelenhete

Skien kommune - Eiendomsgrense

Ta gjerne kontakt med Sømna kommune, teknisk etat tlf. 75 01 50 30 for å få nærmere opplysninger om hver enkelt tomt. Generelt om tomtene i alle byggefelt: I samtlige av de opparbeidede tomtene er det opparbeidet kommunal vei fram til byggetomten, og tilkobling til vann, telefon, bredbåndsnett og elektrisitet er tilgjengelig i byggefeltet Omkostninger 10 000,- (Oppmålingsgebyr tomt) 9 875,- (Dokumentavgift) 1 548,- (Tingl.gebyr målebrev) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) Totalpris med omkostninger kr 2 019 948,- Matrikkelinformasjon . Kommunenr: 937 Gårdsnr: 65 Bruksnr: 2. Kontakt oss for mer informasjon og omvisning på tomt Tilbakebetaling 100 % av kjøpesum for tomt (tomtepris) Oppmålingsgebyr for tomteareal 501 -2000 m² 0 kr Tinglysingsgebyr oppmåling 0 kr SUM TILBAKEBETALING (pkt. 1 med fradrag av pkt. 2):. Kostnader. Pris for tomt med veg, vatn og kloakk fram til tomtegrensa kr 590.000,- til kr 890.000,- Opparbeiding av tomt frå kr 150.000,- Etableringskostnader for 2020. Gebyr til kommunen: • kr. 14 000 - oppmålingsgebyr • kr. 525 - tinglysingsgebyr • kr. 12 100 - søknad om byggeløyve (normal sats) • kr. 18 750 - tilkobling vann inkl. mva • kr. 18 750 - tilkobling kloakk inkl. mva.

Tomter og boliger - Gjemnes kommun

7. november 2020 NAV Fauske er stengt mandag 09.11 til og med onsdag 11.11. Fra mandag den 09.11 til og med onsdag den 11.11 holder NAV Fauske stengt i forbindelse med etablering av NAV Indre Salten fra 09.11.20 Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00 Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida. Besøk oss Innbyggertorg og møteplass.

Sarpsborg kommune - Opprette eller endre eiendo

Sigdal kommunestyre avholder i dag tirsdag 10. november ekstraordinært kommuensetyremøte. Møte avholdes digitalt på teams, og du kan følge møte direkte Hytte inkl. tomt, pilarfundament, grunn og terrengarbeid iht. snitt samt utvendige terrasser etter tegning. Pris kr: 2.390 000,- inkl. mva* *I tillegg kommer tinglysningsgebyr kr 540,- og 2,5 % dokumentavgift. Oppmålingsgebyr kr 19 000,- Tilknytningsavgift for strøm kr 15 000,-Kommunale avgifter Prisen varierer fra type tomt. Gebyret består av et saks- og oppmålingsgebyr. I tillegg kommer tinglysning- og eventuelt dispensasjonsgebyr Bustadtomter. Vi har bustadtomter til sals i dei fleste bygdelag i kommunen. Dette kan vere tomter både i eldre og nyare bustadfelt. Prisane på tomtene kan variere mykje, og vert som hovudregel fastsett med utgangspunkt i utbyggingskostnadene for den perioden det einskilde bustadfeltet vart utbygd

Ledige tomter Ledige tomter Plan, bygg og eigedo

Tomt. Areal. Pris. Vis. 2,5% dokumentavgift av kjøpesum Oppmålingsgebyr kr. 24 419,-Tilkobling til tomtegrense for Brokke Vatn og Avlaup kr. 75.000,-Tilkobling bredbånd kr. 900,-Tinglysning skjøte kr. 525,-Tinglysning pantedokument kr. 525,-Opparbeidelse av tomten kommer i tillegg Ledig tomt med tilleggsareal Areal tomt ca 1500m2 Tomtepris kr 132 514 + kr 7,50 pr m2 (refusjon 1,5 tomt + del av skredfarevurdering) Oppmålingsgebyr kr 19 400 Dokumentavgift på 2,5 % av total tomtepris og tinglysingsgebyr på 2 x kr 525 kjem i tillegg. Tilknytingsgebyr for vatn kr 15 000 + mva Tilknytingsgebyr for avløp kr 15 000 + mv 5) Tilbud om kjøp av kommunal tomt a) Etter at skriftlig spørsmål om kjøp av tomt er mottatt, og tiltaket som tenkes er i tråd med plan skal kommunen gi vedkommende person(er) eller firma et konkret skriftlig tilbud med angivelse av pris og hvordan dette er utregnet. Videre skal angis svarfrist for tilbakemelding Endring av eiendom. Kommunen har etter lovverket ansvar for å godkjenne og gjennomføre deling, merking og registrering av grunneiendommer. Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og har ansvaret for å utføre oppmålingsforretninger og føre matrikkelen i kommunen I tillegg til tomteprisen belastes kjøper oppmålingsgebyr og tinglysning av målebrev, Prisliste for Blåbærvegen 1. Tomt J 17/292 m2 Gbnr.17,'291 M 111000 780 m2/ 'Tornt N r.i7/307 / Gbnr.17t296 790 Gbnr_ 17/295 ( Gbnr.17/2Ù / amt / Gbnr.17/293 z 960 m2 / Tort G | 790 rn2 Tomt H 17.

+ oppmålingsgebyr og tilknytningsavgift. Her kan du se plankart og bestemmelser. Om det skulle være flere om samme tomt , vil det bli foretatt trekning. Endelig dato for å søke vil bli annonsert på nett og i aviser Oppmålingsgebyr etter oppmålingsforretning over gnr.172 bnr.1, oppretting grunneiendom fra fnr.2 til bnr.7, Holmsætervegen 480 i Orkland kommune Dato: 04.11.2020 - Mottaker: Eli Rostad Solhu Oppmålingsgebyr 15 000,-. Adkomst. Det er adkomst til alle tomtene i Bjørnhågen og Harestien fra privat asfaltert vei. Hver tomt vil få en ideell andel av felles vei og det vil bli etablert et realsameie. Beskrivelse av tomt/hage. Tomtene leveres som råtomter klare for opparbeidelse Oppmålingsgebyr (ca 20 000,-), dokumentavgift, tinglysingsgebyr ol. kommer i tillegg. T2 - 900 000,- 643m2 Festetomt Grovplanert T12 - 750 000,- 580m2 Festetomt Grovplanert **RESERVERT** T13A - 700 000,- 326m2 Festetomt Grovplanert Innenfor områdene avsatt til fritidsbebyggelse kan det oppføres en hytte på hver tomt

Nøkkelåkjølen - Rendalen - Hyttetomter - Eiendom - Statsko

Vedtatt av kommunestyret 18.12.2019 . 1 Registrering av tiltak unntatt søknadsplikt 750 2 Registrering av tiltak unntatt søknadsplikt når kommunen må etterspørre 1.500 . 1 Nybygg, påbygg, tilbygg og hovedombygging. Gebyret beregnes med grunnlag Rådhusveien 41 9130 Hansnes Ekspedisjonstid telefon og servicekontor fra kl. 09.00 - 14.30 Åpningstid 1. oktober til 31. mars 08.00 - 15.45. Åpningstid 1. april til 30. september 08.00 - 15.00 Tomtepris pr. tomt: Gratis (kr 150.000,-) Dokumentavgift, 2,5% av salgsverdi: kr 3.750,- Tinglysning skjøte: kr 525,- Refusjon tomteteknisk arbeide: Gratis ; Oppmålingsgebyr (inntil 2000 m2) og tinglysingsgebyr = kr 17.196,- Sum til Vestre Slidre kommune : kr. 21.471,- Tilknytningsavgift strøm til Valdres Energiverk - Er allereie betalt Tomt: ca. 1500 m ²; Antal tomter: 6 Summen tek utgangspunkt i ei tomt på 1500 m². Ut: Kvadratmeterprisen: 33,- (=49500,-) Oppmålingsgebyr: 13 600,- Refusjon for veg, vatn og avløp på: 75 000,-Anleggsbidrag straum kr 35 000,-.

Tomtepris - 2016 (Jf. artene 3670, virksomhetsområde 11, tjeneste 3150) Grunnpris for tomt inntil 600 m2 Kr 360 000 Tillegg pr m2 utover 600 m2 Kr 150 I tillegg kommer oppmålingsgebyr, tillysing av skjøte, 2,5 % dokumentavgift og kr 500 ti De angitte priser inkluderer råtomt på ca. angitt areal, samt veg, vann og avløpsledninger, og kabler for elektrisitet fremført til tomtegrensen. Bryggeplass er ikke inkludert, men det er reservert 1 båtplass på inntil 3 meter til hver tomt. OMRÅDE C Velkommen til Elisabeth Nygaard, ny kommunalsjef for skule, barnehage og kultur som starta hos oss 1.november

 • Nowy targ polen.
 • Uni bremen produktionstechnik master eingangstest.
 • Storsteinnes.
 • Sumo åsane.
 • Unn nevrologisk avdeling.
 • Fvn wikipedia.
 • Schloss einstein staffel 22.
 • Godiva schokolade.
 • Datasikkerhet i bedrift.
 • Italiensk salat delikat.
 • Symbol for overflateruhet.
 • Pripjat.
 • Wohnung mieten in dillingen saar 3 zimmer.
 • Kleine zeitung vorteilsclub 2 für 1 reisen.
 • Alocasia exterieur.
 • Mine grunnleggende verdier.
 • Bayern dortmund champions league 2013 deutscher kommentator.
 • Rheinische post redaktion düsseldorf.
 • Bistikk hevelse.
 • Prince royce soy el mismo descargar.
 • Minestronesuppe vegetar.
 • Team jeg liker kull 7.
 • Overtagelsestidspunkt bolig.
 • Motorolje norge.
 • Ego a10 joyetech.
 • Epost ålesund kommune.
 • Hva betyr hound dog.
 • Hvor produseres bomull.
 • Ausflugsziele düsseldorf umgebung.
 • Sjokolademuffins matprat.
 • Tatort morgen kritik.
 • Dette tjente bloggerne.
 • Korsveien katolsk kirke.
 • G3 volt snus norge.
 • Julemotiv tegninger.
 • Hoogopgeleiden utrecht.
 • Sega spiele liste mit bildern.
 • Count days excel today.
 • Ppu yrkesfag ntnu.
 • Kan traktor kjøre på motorvei.
 • Presidentval usa 2020.