Home

Skolefritidsordning lovgivning

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. - 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. - 7. årstrinn. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kom.. Skolefritidsordning (SFO) Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. Det vil si at barna kan være på skolen før og etter ordinær skoletid, mens foreldrene er på jobb

Skolefritidsordningen (SFO) - regjeringen

 1. Skolefritidsordning (SFO) er et frivillig, kommunalt tilbud for elever på første til fjerde årstrinn i barneskolen i Norge.Barn med spesielle behov har plass frem til 7. klasse. Hver kommune har sin egen skolefritidsordning. Foresatte som trenger tilsyn til barna lengre enn skoletid, for eksempel på grunn av egen jobb, kan la barna gå på SFO før og etter vanlig skoletid, ofte fra klokka.
 2. Skolefritidsordning, SFO, frivillig omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1.-4. klassetrinn i grunnskolen som har behov for opphold ved skolen utover ordinær undervisningstid, og tilsvarende tilbud for barn med særskilte behov i 1.-7. klassetrinn. SFO blir finansiert med øremerkede statstilskudd, foreldrebetaling, kommunale midler og andre lokale ressurser
 3. Tilbud om skolefritidsordning. Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid. Tilbudet skal gjelde for barn på 1.-4. trinn og for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn
 4. Jf. lov 4 juli 2003 nr. 84.Jf. tidlegare forordning 23 jan 1739, plakat 5 mai 1741, lover 1 juli 1816 §§ 1 og 2, 14 juli 1827, 26 aug 1854, 16 mai 1860, 22 mai 1869, 22 mai 1869, 31 mai 1873, 19 juni 1878 nr. 2, 8 juni 1881 nr. 2 og 26 juni 1889 nr. 1 med tilleggslover 21 mars 1891, 6 juli 1892 nr. 1, 21 juli 1894 nr. 3, 9 mai 1896 nr. 1, 11 juni 1898 nr. 2, 31 mai 1900 nr. 1, 27 mars 1905.
 5. Barnehagen skal samarbeide med skolen om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning, jf. opplæringslova § 13-5 og friskolelova § 5-5. Samarbeidet skal bidra til at barna får en trygg og god overgang. 0: Tilføyd ved lov 8 juni 2018 nr. 29 (ikr. 1 aug 2018 iflg
 6. Skolefritidsordningen skal drives i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Skolefritidsordningen er utover dette opprettet og organisert i henhold til kommunale vedtak. SFO ved Kirkenær skole er et omsorg- og fritidstilbud for våre elever på første til fjerde trinn, og barn med funksjonshemninger fra første til sjuende trinn
 7. Denne gjelder 2015-2024. SFO skal drives i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Her kan du søke om SFO-plass Vedtekter for SFO i Kongsberg. I vedtektene kan du finne informasjon om inntakskriterier, oppsigelas av plass mm. Priser SFO (2020-2021) SFO, 5-dagers plass - per mnd: 3 000,- + kost 184,

Skolefritidsordning (SFO

Norsk Sykepleierforbund jobber for dine rettigheter og anerkjennelse som sykepleier. Vi er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer Strilen vert redigert i samsvar med norsk lovgivning, redaktørplakaten og dei prinsippa som er nedfelte i Ver Varsam-plakaten av Norsk presseforbund. Om lesarar føler at Strilen har begått overtramp, ber vi dei kontakte redaktør Eirik Langeland Fjeld. Personvernpolicy; Informasjonskapsler (cookies

Skolefritidsordning. Elever i 1. -4. klasse har tilbud om skolefritidsordning etter skoledagens slutt. Foreldre betaler for denne tjenesten. De fleste skoler tilbyr lunsj til en rimelig pris. Skolehelsetjenesten er et gratistilbud. Nærmere informasjo Tillatelser og bevilling i Os kommune. Fornyelse av salgs- eller skjenkebevilling. Har du salgs- eller skjenkebevilling må den fornyes hvert fjerde år Barnevernet kan gjøre feil. Dessverre ser vi foreldre som føler seg uretferdig behandlet av barnevernets saksbehandlere, som ikke prøver å forstå situasjonen. Vår oppgave er å sørge for at dette ikke skjer deg, og forsvare dine rettigheter i møtet med barnevernet

Skolefritidsordning - Wikipedi

Søk etter Skolefritidsordning ga 123 treff i Nettkatalogen - Offentlig: Abildsø Skolefritidsordning: Enebakkveien 264, 1187 Oslo: Tlf: Fax: 23 43 85 0 Skolefritidsordningen skal drives i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Skolefritidsordningen er utover dette opprettet og organisert i henhold til kommunale vedtak. § 2 EIERFORHOLD De kommunale skolefritidsordningene eies og drives av Ringsaker kommune. § 3 OPPTAK 3.1 Vilkår for å opprette SFO ved den enkelte skol

Skolefritidsordning. Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) for barn med særskilte behov fra 1-7 årstrinn. SFO plikter å gi barn med nedsatt funksjonsevne gode utviklingsvilkår. Hjemmel: Opplæringsloven § 13-7. Opplæring hjemme og på sykehu Skolefritidsordning _____ 32 11.1.5. Læremidler og tekniske hjelpemidler Samfunnets holdninger overfor funksjonshemmede, lovgivning, offentlige planer og forskrifter, nye begreper som brukermedvirkning og brukerstyring. Steinkjer kommune mener at det både er riktig o

lovgivning og elevers rettigheter foreldresamarbeid; I skolen er rektorer normalt fast ansatt, men enkelte store videregående skoler har også rektor på åremål. Assisterende rektor, undervisningsinspektør og avdelingsledere er en del av skoleledelsen. Alle i skolelederteamet har en rolle som skoleleder Lovgivning og høringssvar på folkeskoleområdet. På denne side kan du finde forskellig lovgivning med relevans for skoleområdet samt se KL's høringssvar vedrørende folkeskolen. Lovgivning. Du kan finde folkeskoleloven her Komiteen har merket seg at Regjeringen nå følger opp vedtak i Innst. S. nr. 253 (2001-2002) som er basert på Kommuneøkonomiproposisjonen for 2003 (St.prp. nr. 64 (2001-2002)) og som medfører at statlig tilskudd til skolefritidsordning innlemmes i det ordinære rammetilskuddet smp-stories-top-widget. Stortingsflertallet skjerper loven mot kjønnslemlestelse. Ansatte i barnehager, barnevernet, helse— og sosialtjenesten, skoler, skolefritidsordning og trossamfunn kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år hvis de med forsett unnlater å søke å avverge kjønnslemlestelse Ønsker du å kombinere studier med arbeid og/eller bosted utenfor Oslo-regionen? Da er sosionomutdanning over 4 år som deltidsstudium med fjernundervisning et godt alternativ. Bachelor i sosialt arbeid er en utdanning for deg som ønsker å jobbe med mennesker. Utdanningen kvalifiserer for arbeid med å forebygge, redusere og løse sosiale problemer

Skolefritidsordning (SFO) for elevene i 1 - 4. klasse og for barn med særskilte behov fra 1.-7 klasse Skolefritidsordningen skal drives i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Skolefritidsordningen er utover dette opprettet og organisert i henhold til kommunale vedtak Vær oppmerksom på at både lovgivning og lokale skikker for behandling av den døde kan avvike sterkt fra norske forhold. Det er for eksempel ikke uvanlig med krav om at den døde skal balsameres før hjemsendelse VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER Vedtatt av Ringsaker kommunestyre i møte den 18.4.2001 k.sak 041/01 med endringer i kommunestyret 28.08.02, k.sak 075/02, 9.2.2005, k.sak 005/05 Last ned Jenterom, gutterom og mulighetsrom - likestilling i Norge anno 2020.Faktaark 2:2020. #UngIDag-utvalget, ledet av Loveleen Brenna, la fram utredningen Jenterom, gutterom og mulighetsrom - Likestillingsutfordringer blant barn og unge (NOU 2019:19) 14. november 2019

• Lovgivning for markedsføring av mat rettet mot barn og unge i kringkastingsmedier SFO Skolefritidsordning SIFO Forbruksforskningsinstituttet SIFO WHO World Health Organization/Verdens helseorganisasjon . 1 Til innholdsfortegnelsen 1. Hvorfor er det viktig å bedre matomgivelse Hva felles foreldreansvar innebærer og hvordan det skal utøves vil i stor grad avhenge av om foreldrene bor sammen eller ikke. Når foreldrene bor sammen, tillegges de forpliktelsene og rettighetene som foreldreansvaret innebærer foreldrene i fellesskap. Dersom foreldrene imidlertid ikke bor sammen, er foreldreansvarets innhold noe begrenset for den som ikke bor fast sammen med [ EU-lovgivning . Officielle dokumenter Medlemslande, som ønsker at blive informeret om udstationeringer i deres land. Digitalisering SFO er en forkortelse for skolefritidsordning og hører under folkeskolen, mens et fritidshjem er et pasningstilbud, der hører under kommunens dagtilbud Delmål 5.1 Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden.. Delmål 5.2 Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner, både i offentlig og privat sfære, herunder menneskehandel, seksuell og annen form for utnytting.. Delmål 5.3 Avskaffe all skadelig praksis, for eksempel barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap samt kvinnelig omskjæring Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel Regnskapsloven og Arkivloven. Dersom du mener kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at disse blir slettet

Videre skal stiftelsen drive en skolefritidsordning dersom styret finner dette hensiktsmessig. § 4 Styret Stiftelsen skal ha et styre bestående av 6 medlemmer og 4 varamedlemmer. . Årsregnskap og årsberetning skal utarbeides og avsluttes hvert år i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning Avtaler og lovgivning. Det nordiske samarbeidet er formalisert gjennom avtaler mellom landene. Her finner du også lenker til rettsdatabaser i de nordiske landene. Organisasjon. Leksehjelp og skolefritidsordning. Alle elever på grunnskolenivå har rett til gratis leksehjelp - nou 1995: 18 ny lovgivning om opplæring - ot.prp. nr. 44 (1999.2000) - om lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa - ot.prp. nr. 46 (1997-98) - om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 6

Rødt Sandnes valgprogram 2019 - 2021. Følgende partiprogram for Rødt Sandnes har som mål å realisere kampen mot forskjells-Norge. Innenfor viktige områder som helse, skole, økonomi og demokrati vil programmet belyse noen av de viktigste kampsakene for Rødt Sandnes Tjenester A-Å. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden Daglig renhold og vedlikehold av bydelens lokaler for barnehager, skolefritidsordning og fritidsklubber. Attester for registrering i faglig register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er etablert (3) Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift.

skolefritidsordning - Store norske leksiko

Her finner du informasjon relatert til byggesaker i Os kommune. Om du skal bygge finner du veiledning om hva du har lov til å bygge på eiendommen din, byggetillatelser, i tråd med reguleringsplanen for området og plan- og bygningsloven Ofte blir det svært kostbart med hjemsendelse av personer som dør i utlandet. Dette kan skyldes krav i lovgivningen i de forskjellige land, og det kan skyldes høye transportomkostninger. Har man ikke en reiseforsikring som dekker hjemtransport, så ka

Tilbud om skolefritidsordning - Udi

Den som skal etablere og drive serveringssted med salg av mat og/ eller drikke, må søke serveringsbevilling før virksomheten kan starte. Dersom det er endringer av styrer, stedfortreder og dagligleder må det gis en tilbakemelding til kommunen. Dersom de Stiftelsen Narvik montessoriskole er en allmennyttig privat stiftelse hvis formål er å drive faglig-pedagogisk alternativ grunnskole, gjennom et skoletilbud av høy pedagogisk standard, basert på Maria Montessoris læringsprinsipper. Skolen har hele landet som inntaksområde. Stiftelsen skal drive en tilhørende skolefritidsordning (SFO) dersom styret finner dette formålstjenlig. politiattest for tilsetting i grunnskole, skolefritidsordning (SFO), leksehjelp og i den videregående skole . med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

71 skolefritidsordning bør utvides til flere steder og kvaliteten må heves gjennom kompetanseløft for de 72 ansatte, sunn mat, Kampen mot EU-lovgivning som bidrar til sosial dumping, løsarbeidersamfunnet, 98 konkurranseutsetting og privatisering står helt sentralt Arbeid, reiser, heltidsbarnehager, skolefritidsordning og kortere sommerferier holder effektivt foreldre og barn borte fra hverandre. Derfor lærer ikke foreldre og barn i dag å fungere sammen. Produksjonsmålene i arbeidslivet nås, Sørg for en lovgivning som fremmer og beskytter livet, familien og ekteskapet, istedenfor å rasere dem Kvinnen var ansatt som assistent ved en skolefritidsordning. Hun fikk innvilget 14 dagers permisjon, og fikk beskjed om at skolen hadde som fast praksis å ikke innvilge mer uansett grunn. Skolen viste til kommunens felles permisjonsreglement, samt ulempen for elevene ved at voksne som har omsorg for dem blir borte over lengre tid

Lov om barnehager (barnehageloven) - Lovdat

 1. Å bestemme selv, eller selvbestemmelse, er forankret både i menneskerettighetserklæringen fra FN og i norsk lovgivning. Alle setter pris på å ha innflytelse over eget liv, og det å bestemme selv blir regnet som en viktig forutsetning for positiv utvikling og identitet. Som personer blir vi formet av de valg vi tar, og de vi ikke tar
 2. 10 Lovgivning m.v. Konteringsregler Kapitel 4. Kapitel 4 Kapitel 4 indeholder konteringsregler for hovedkonto 0-9. Konteringsregler vedrørende folkeskolen, gymnasier, befordring af elever, skolefritidsordning, kulturel virksomhed, biblioteker, museer, teatre og daghøjskoler
 3. Til forsvar for barns spontane lek. Einar Sundsdal * og Maria Øksnes, 1. Sammendrag. Barndommens far, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), og senere, barnehagens grunnlegger, Friedrich Frøbel (1782-1852), var begge opptatt av barndom og barns mulighet til å tape tid.Dette ble betegnet som negativ pedagogikk og innebar blant annet at barn skulle fordrive tiden med det som passet for barn: lek
 4. Dersom foreldre ikke blir enige om hvem som skal ha foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og/eller hvor mye samvær den ene forelderen skal ha, kan hver av dem reise sak for retten etter barneloven § 56. En slik saker kaller vi en foreldretvist. Selv om foreldreansvar og fast bosted i utgangspunktet er to adskilte [
 5. Det er skolefritidsordning ved alle barneskolene. I tillegg er voksenopplæring og pedagogisk-psykologisk tjeneste organisert under grunnskoleseksjonen. Rektorene er ansvarlige for driften på hver enkelt skole med delegert myndighet. Ny lovgivning om opplæringen. Fordeling, forenkling, forbedring
 6. eringsvernet, barnets rett til omsorg og beskyttelse og vergemålsloven (se artikkel 2, 3B, 19A og 22F)
 7. Kjøpe Cialis - online Apotek - Spar opp til 66%, Ingen resept, Lave priser, Rask levering. Vårt firma er et profesjonelt forvaltet generiske legemidler distributer. Vi tilbyr høy kvalitet leverer legemidler over hele verden

Skolefritidsordningen - Ringsaker kommun

 1. Når trenger du serveringsbevilling? Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat og/eller drikke må du ha serveringsbevilling. I noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling. Flere opplysninger finner du her Hvordan få serveringsbevilling? Serveringsbevilling gis til den personen eller det selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av serveringsstedet
 2. M55543 Vestby kommune Nils-Anders Søyland Rådhusgt.1 1540 Vestby 64 98 01 00 64 98 01 01 na.soyland@vestby.kommune.no Aon Grieg AS Georg Smol Postboks 14 1324 Lysaker 67 11 22 76 67 11 22 87 georg_smol@aon.no www.aon.no Aon Grieg AS Georg Smol Postboks 14 1324 Lysaker 67 11 22 76 67 11 22 87 georg_smol@aon.no www.aon.no Aon Grieg AS Georg Smol Postboks 14 1324 Lysaker 67 11 22 76 67 11 22 87.
 3. ise
 4. 232 SKOLEFRITIDSORDNING BURFJORD 130 500,00 130 500,00 0,00 257 STØTTE TIL KULTURFORMÅL 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 320 KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT 450 000,00 150 000,00 300 000,00 bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen
 5. Trygderetten er et uavhengig organ som behandler anker på vedtak om trygde- og pensjonsspørsmål, over 95% av sakene er fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
 6. De fleste selgere tegner i dag boligselgerforsikring for sitt ansvar etter avhendingsloven av 3. juli 1992 nr. 93 og/eller kjøpsrettslige ansvar etter gjeldende lovgivning for salg av andels-/aksjeleiligheter. Forsikringene gjelder i 5 år fra overtakelsestidspunktet. Forsikringssum er begrenset oppad til kr 5.000.000,-
 7. Kjøpe Cialis - online Apotek - Spar opp til 70%, Ingen resept, Lave priser, Rask levering. Vårt firma er et profesjonelt forvaltet generiske legemidler distributer. Vi tilbyr høy kvalitet leverer legemidler over hele verden

Om SFO - Kongsberg kommun

m) andre saker av særlig viktighet innenfor de rammer gjeldende lovgivning setter 2.0 Delegering av myndighet til formannskapet 2.1 Generelt Kommunestyret fastsetter i hht. Kommuneloven § 8 nr. 3 området for formannskapets virksomhet Etablererprøven skal bidra til å sikre at daglig leder har de nødvendige grunnkunnskaper om økonomistyring og lovgivning som er av betydning for drift av serveringssteder. Beskrivelse Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven Denne erklæringen forklarer hvordan personvernet ivaretas av Elverum kommune i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Når du bruker våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges Friplass i barnehage og skolefritidsordning, som mer og mer kun er overføring av skattemidler til rike barnehage og omsorgs-profitører. De opererer helt og holdent etter selvskrevne regler, ofte uten hensyn til om de går på tvers av allmenn lovgivning i norsk lovgivning internasjonale anbefalinger til regler og prinsipper. • Utarbeide skatteadferdsmessige forventninger til helt eller delvis statseide norske selskaper. Litt om økonomisk teori og skatt kompensert det med lavere pris på barnehage/skolefritidsordning

Video: Samfunnskunnskap - Styringsnivåene - NDL

Vis Paal Stavrum CEO Miniforetak AS' profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Paal har 11 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Paals forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Når du bruker nettsidene til Senja kommune skal du kunne føle deg trygg på at vi tar vare på dine personopplysninger på en sikker og trygg måte. Personvernerklæringen gir informasjon om hvordan nettsiden samler inn personopplysninger, og hvordan disse behandles Den som skal etablere og drive serveringssted med salg av mat og/ eller drikke, må søke serveringsbevilling før virksomheten kan starte Lovgivning og ansvar 473.010 Generelt om passivhus. Valg og konsekvenser 520.401 Lufttetting av bygninger. 720.306 Brannteknisk tilstandsanalyse 727.304 Forbedring av lydforhold i undervisningslokaler, barnehager og lokaler for skolefritidsordning 553.008 Avløpsinstallasjoner

skolefritidsordning. Norske barn begynner på skolen om høsten det året de fyller 6 år. Barn av utenlandske statsborgere har rett til grunnskoleopplæring etter nærmere regler. Kontakt Longyearbyen skole ved behov for skoleplass. Utenlandske søkere med ungdomsrett kan tas inn til videregående opplæring på Svalbard nå Koronapandemien har preget oss det siste halvåret. I starten gjorde partiene på Stortinget en stor innsats for å komme fram til felles løsninger på mange av utfordringene. Det var et viktig arbeid - både når det gjaldt lovgivning, når det gjaldt helse, og når det gjaldt økonomi. I dag er den perioden imidlertid over This website offers the most common photography products, in an extensive photo & publication section. These are photo montages, scenic photo supplements, and to also select your own photo

NOU 2015: 2 - regjeringen

 1. LDO - 15/1712 kostnader til skolefritidsordning for barn
 2. Flere Oslo-skoler får gratis skolefritidsordning
 3. Norsk Sykepleierforbund - NS
 4. Skolefritidsordning (SFO) - Strile
 5. Islandske grunnskoler Nordisk samarbei
 6. Tillatelser og bevilling - skjenkebevilling

Barnevernet Bergen Familie Advoka

 1. Skolefritidsordning - Offentli
 2. Grunnskolen - BPA-Portale
 3. Rektor/skoleleder Utdanning
 4. Lovgivning og høringssvar på folkeskoleområde
 5. Innst. O. nr. 126 (2002-2003) - stortinget.n
 6. Skjerpet lov mot kjønnslemlestels
 • Ferie 60 prosent stilling.
 • Die reiter der apokalypse 2006.
 • Gjeldsandel formel.
 • Indre oslofjord kart.
 • Mimo wlan erklärung.
 • Internrentemetoden.
 • Bochum feiern ab 16.
 • Tsc gifhorn ergebnisse.
 • Dinmerkelapp rabattkode.
 • Oreokjeks gram.
 • Kinderballett graz.
 • Dab audi a4.
 • Garasjeport fiskebein.
 • Instagram klistremerker.
 • Sandnes sparebank app.
 • Uensartet kryssord.
 • Freshwater trout.
 • Norge libya krig.
 • Moringa testergebnisse.
 • Passat 3c.
 • Campingplatz gohren webcam.
 • Rårakor med ägg.
 • Cloppenburg museumsdorf weihnachtsmarkt.
 • E bike hotels deutschland.
 • Cate blanchett movies.
 • Brownie in a cup.
 • Garasjeport fiskebein.
 • Ikea garderobe.
 • Magesmerter gravid uke 6.
 • Neustadt in holstein plz.
 • E bike verleih saarland.
 • Beginners strength training workout for a woman.
 • Affenkopf zeichnung.
 • Oscarshall åpningstider.
 • Dagsmeny berit nordstrand.
 • B105 unfall.
 • Mainzelmännchen figuren namen.
 • Stavanger kommune piggdekk.
 • Enkel guacamole.
 • Morrabrød.
 • Veranstaltungen krefeld morgen.